Kevesebben intéznek ügyeket az önkormányzatnál, de ők elégedettek

0
659

A 2017 évi közvélemény kutatás (3. rész)

A budaörsi önkormányzat minden évben egy független piackutató céget bíz meg annak megismerése érdekében, hogy mit gondolnak a város vezetéséről és a szolgáltatásokról az itt élők. A 2017-es  felmérést a Loginda Research & Innovation készítette, melynek eredményét sorozatban ismertetjük.

Önkormányzattal kapcsolatos vélemények

 budaörsi lakosok évente átlagosan megközelítőleg 3 alkalommal kerülnek kapcsolatba az önkormányzattal hivatalos ügyben – mely az elmúlt évekhez képest mérsékeltnek tekinthető. Ezzel párhuzamosan nőtt azon megkérdezettek aránya, akik egyáltalán nem kerültek kapcsolatba az önkormányzattal hivatalos ügyben – a most mérthez hasonló arány legutóbb 2004-ben volt tapasztalható. A válaszadók 31%-a 1-2 alkalommal intézett hivatalos ügyeket, valamint ugyanilyen aránnyal vannak jelen azon válaszadók, akik 3-6 alkalommal fordultak az önkormányzathoz hivatalos ügyben. A megkérdezettek mindössze 8%-a került kapcsolatba az önkormányzattal 7-nél több alkalommal. A tapasztaltalt eredmények e tekintetben is leginkább a 2004-es értékekhez hasonlítanak.

Ön és a családja az elmúlt évben hányszor került kapcsolatba az önkormányzattal hivatalos ügyekben?

  2003 2004 2006 2007 2013 2015 2017
Nem került kapcsolatba 16% 30% 22% 23% 12% 17% 30%
1-2 alkalommal 42% 32% 28% 31% 37% 32% 31%
3-6 alkalommal 32% 30% 29% 32% 39% 39% 31%
7-nél több alkalommal 10% 9% 21% 14% 12% 12% 8%
Átlag 3,5 2,9 3,6 2,3 3,6 3,8 2,9

 

A hivatali ügyintézés jellegzetességeinek megítélésére egy 1-től 5-ig terjedő skála állt a megkérdezettek rendelkezésére, ahol is az alacsonyabb értékek az elégedetlenséget, míg a magasabb értékek az elégedettséget jelentették. Az ügyintézés gyorságának átlagos megítélése 4,4, a hatékonyság és ügyfélközpontúság 4,6-os, míg a törvények, valamint jogszabályok betartása 4,7-es átlagos értékelést kapott. Ezek az átlagos értékelések összességében rendkívül jónak tekinthetők, főképp, ha összevetjük őket a korábbi évek ugyanezen eredményeivel.

Mennyire elégedett a hivatali ügyintézéssel egyes szempontok alapján? (2017)

Jól látható időbeli trendet találunk a hivatali ügyintézés jellegzetességeinek szemügyre vételekor: 2003-tól 2017-ig mind a gyorsaság, hatékonyság, ügyfélközpontúság, törvények, jogszabályok betartásának megítélése folyamatosan javul – egyre magasabb átlagos értékelések tapasztalhatók. Az ügyfélközpontúság és gyorsaság átlagosan 0,4-del, a hatékonyság 0,3-del magasabb értéket vesz fel.

Mennyire elégedett a hivatali ügyintézés…? (2003-2017)

  2003 2004 2006 2007 2013 2015 2017
Gyorsaságával 3,4 3,7 3,9 4 4,1 4 4,4
Hatékonyságával 3,6 3,9 4 4,1 4,3 4,3 4,6
Ügyfélközpontúságával 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 4,2 4,6
Törvények, jogszabályok betartásával 3,9 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 4,7

 

 A megkérdezettek 22,1%-a fordult építési ügyek kapcsán az önkormányzathoz, 77,9%-uk nem intézett ilyen jellegű ügyet. Az említett szolgáltatást igénybe vevő válaszadók döntő többsége inkább elégedett volt azzal (az igénybe vevők 94,6%-a), s mindössze 5,4%-uk volt elégedetlen eme szolgáltatással. Szociális szolgáltatásokat a megkérdezettek 42,4%-a vett igénybe – kiknek 95,9% inkább elégedett, 4,1%-a inkább elégedetlen volt a szolgáltatással. Anyakönyvi ügyek kapcsán 15,4%-uk fordult az önkormányzathoz – eme válaszadók 76,6%-a inkább elégedett, s 23,4%-a inkább elégedetlen volt a szolgáltatással –, helyi adókkal kapcsolatos ügyintézést a megkérdezettek 32,4%-a intézett – 93,8% inkább elégedett, 6,2% inkább elégedetlen. Végezetül egyéb ügyek miatt a megkérdezettek 30,2%-a fordult az Önkormányzathoz, az ő esetükben 94,4% inkább elégedett, 5,6% inkább elégedetlen volt.

Az Önkormányzat alábbi szolgáltatásai közül az elmúlt egy évben melyiket vette Ön úgy igénybe, hogy azzal kifejezetten elégedett volt?

  Inkább elégedett Inkább elégedetlen Nem intéztem ilyen ügyet N
Építési ügyek (pl. településképi ügyek, felvilágosítás v. segítség engedélyezési ügyekben) 20,9% 1,2% 77,9% 414
Szociális és egészségügyi iroda szolgáltatásai (segélyek) 40,7% 1,7% 57,6% 415
Segít a Hivatal szolgáltatásai (élő interaktív ügyfélszolgálat) 15,4% 1,9% 82,7% 411
Anyakönyvi ügyek 11,8% 3,6% 84,5% 414
Egyéb ügyintézés 28,5% 1,7% 69,8% 405
Helyi adókkal kapcsolatos ügyintézés (építményadó, gépjárműadó) 30,4% 2,0% 67,7% 415

A járási kormányhivatallal kapcsolatos vélemények

A megkérdezettek döntő többsége (86,3%-a) nem intézett hivatalos jellegű ügyet a Budakeszin lévő Járási Kormányhivatalban, 8,8%-uk mindössze egy alkalommal, s mindössze 4,8%-uk nyilatkozott úgy, hogy több alkalommal is igénybe vette a járási központ szolgáltatásait. Ez utóbbi eredmények nem különböznek sokban a 2015-ös megoszlásoktól – amikor a megkérdezettek 88%-a nem, 6-6%-a egy vagy több alkalommal fordult a járási hivatalhoz

Intézett-e bármilyen jellegű hivatalos ügyet a Budakeszin lévő Járási Kormányhivatalban?

  2015 2017
Igen, egy alkalommal 6% 8,8%
Igen több alkalommal 6% 4,8%
Nem 88% 86,3%
Összesítve 100% 100%
Minta (Fő) 600 600

 

A Budakeszi Járási Kormányhivatal szolgáltatásaival való átlagos elégedettség mértéke 3,4-volt, mely közepesnek számít – ezen eredmény a 2015-ös értékekhez viszonyítva valamelyest romlott. A válaszadók 23,4%-a nagyon elégedett, 24,7%-a inkább elégedett volt a hivatal működésével, a megkérdezettek 28,6%-a pedig közepesen. 13%-uk inkább elégedetlen, végezetül 10,4%-uk nagyon elégedetlen volt azzal. A 2015-ös eredményekkel összehasonlítva az idei értékeket jól látható, hogy kis mértékben csökkent a nagyon és inkább elégedett, s enyhén nőtt az elégedetlenebb válaszadók aránya.

 Mennyire volt elégedett a Budakeszi Járási Hivatal működésével?

  2015   2017
Nagyon elégedett 30%   23,4%
Inkább elégedett 27%   24,7%
Közepesen 27%   28,6%
Inkább elégedetlen 9%   13,0%
Nagyon elégedetlen 6%   10,4%
Összesítve 100%   100%
Átlag 3,67   3,4
Minta (fő) 72   77

 

A Városházán lévő, de Budakeszi Járási Hivatalhoz tartozó Járási Okmányirodában (Budakeszi Járási Hivatal Budaörsi Kirendeltség) a válaszadók 57,6%-a nem intézett ügyet, 20,5%-uk egy, míg 21,9%-uk több alkalommal intézett ott hivatalos ügyet.

 Intézett-e bármilyen jellegű hivatalos ügyet a Budaörsi Városházán lévő, de a Budakeszi Járási Hivatalhoz tartozó Járási Okmányirodában?

  Százalék Minta (Fő)
Igen, egy alkalommal 20,5% 122
Igen több alkalommal 21,9% 130
Nem 57,6% 342
Összesítve 100% 594

 

Azon válaszadók, akik igénybe vették a budaörsi Okmányiroda szolgáltatásait, többségükben nagyon elégedettek annak működésével (60,6%), 23,5%-uk inkább elégedett, 9,2%-uk közepesen elégedett volt azzal. A válaszadók mindössze 5,2%-a volt inkább elégedetlen, s 1,6%-a nagyon elégedetlen. Az átlagos elégedettség összességében relatíve jó értéket mutat: 4,4, a hatékonyság és ügyfélközpontúság 4,6-os, míg a törvények, valamint jogszabályok betartása 4,7-es átlagos értékelést kapott. Ezek az átlagos értékelések összességében rendkívül jónak tekinthetők, főképp, ha összevetjük őket a korábbi évek ugyanezen eredményeivel.

Mennyire volt elégedett a Járási Okmányiroda (Budakeszi Járási Hivatal Budaörsi Kirendeltség) működésével?

  Százalék Minta (Fő)
Nagyon elégedett 60,6% 152
Inkább elégedett 23,5% 59
Semleges 9,2% 23
Inkább elégedetlen 5,2% 13
Nagyon elégedetlen 1,6% 4
Összesítve 100% 251

 

Folytatjuk!

Az előző részek:

A budaörsiek jól élnek és szeretnek itt élni

 

Ezt gondolják a város vezetéséről és a szolgáltatásokról a budaörsiek