Önálló járás Budaörs központtal? – ülésezett a képviselő-testület

0
1422

A 2018. május 30-ai ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy Budaörs székhellyel önálló járás kialakítását kezdeményezik három másik településsel közösen.

Első napirendi pontként jóváhagyták a képviselők a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. Majd felosztották a tavalyi év lezárását követően felhasználható pénzmaradványt. A 498 millió forintból főleg az előző évről áthúzódó kötelezettségeket teljesíti a város. Két pályázat önrészét biztosítja, amelyből utakat terveznek felújítani, valamint a Mákszem Óvodát fejlesztenék, de jutott például 4 millió forint a Budaörsi Vigasságok megrendezésére is. Hosszasan vitatkoztak  Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) módosító indítványáról. A legfőbb probléma az volt, hogy a képviselő nem jelölte meg, hogy honnan venné el a pénzt a javaslataihoz. Amikor pedig azt kérdezték, hogy esetleg ingatlaneladásokból kívánják-e biztosítani a szükséges fedezetet, arra is nemet mondott Sokolowski. Többen vitatták a javaslatai észszerűségét is, például azt, hogy miért költsön 50 millió forintot az önkormányzat olyan útszakasz felújítására, ami nem is a város kezelésében van, hanem állami feladat lenne. Kifogásolták azt a 10 millió forintos tételt is, amelyből egy tanulmányt finanszíroznának, amely azt vizsgálná, hogy miért túlterhelt a város főútja, és azt hogyan lehetne tehermentesíteni. Wittinghoff Tamás polgármester szerint mindenki tudja, hogy az ok az autópálya bevezető szakaszának fizetőssé tétele. Simándi Szelim a nyilvános WC-k létesítésére vonatkozó javaslat esetében arra emlékeztetett, hogy a Templom téren éppen az egyház nem járult hozzá korábban nyilvános illemhely kialakításához. Ennek ellenére a javaslatokat alapvetően azért nem szavazták meg, mert nem jelölte meg az előterjesztő a szükséges forrást.

Módosította a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletet. A megemelt díjak csak a rendelet hatálybalépése után kötött lakásbérleti szerződésekre vonatkoznak.

A nyersanyagköltségek emelkedése miatt 7 százalékkal nőnek a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés térítési díjai.

Három frankhegyi ingatlan esetében nem indokolt az összközmű nélküli ingatlanokra elrendelt változtatási tilalom fenntartása, ezért ezek vonatkozásában feloldotta ezt a testület. Döntöttek a Frankhegy Víziközmű Társulat beszámolójáról, a Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésére vonatkozóan. A testület nem fogadta el a beszámolót, és felszólította a társulatot, hogy a korábban szerződésben vállalt feladataikhoz a beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében 15 napon belül kezdjenek hozzá.

Lezárult a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó módosításának véleményezési szakasza, annak eredményét pedig elfogadta a képviselő-testület. Két ingatlan vonatkozásában azt is rögzítették, hogy a telkek beépítését megelőzően „Közterület-alakítási tervet” szükséges készíteni, amely a határoló közúti csomópontok kialakítására, a telkek megközelítésére és a parkolók kialakítására is tartalmaz forgalomtechnikai megoldásokat. Szintén lezárult a HÉSZ azon módosításának véleményezési szakasza, amely a Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telek helyzetét rendezi. Mindkét HÉSZ-módosítással kapcsolatban felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy végső szakmai véleményezésre megküldje azokat az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak.

Elfogadták a képviselők Érd Hivatásos Tűzoltóságának és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének is a 2017. évi beszámolóit.

Ismét kezdeményezi Budaörs, hogy három szomszédos településsel közösen önálló járássá váljon, amit már 2012-ben is felvetett a város, akkor sikertelenül. Az elmúlt időszakban azonban bizonyosságot nyert, hogy a jelenlegi struktúra kifejezetten hátrányos az érintett települések lakói számára. Csak Budaörsöt illetően a Budakeszire átkerült gyámhatósági és az Érdre helyezett építésrendészeti ügyek távol történő intézése megterheli a 30 ezres lakosságot, a települések közötti utakat, valamint Budakeszi belső úthálózatát és ügyintézési kapacitását is próbára teszi. Az ügyintézés drágább és hosszabb ideig tart, hatékonysága csökkent. Ezért a képviselő-testület kezdeményezi önálló járás kialakítását, Budaörs járási székhellyel, Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint részvételével. A szükséges egyeztetések lefolytatására felhatalmazta a testület a polgármestert, amelyeknek jogszabály szerint 2019. április 30-áig kell lezárulniuk. A Fidesz frakció nevében Löfler Dávid (Fidesz) politikainak nevezte az előterjesztést, és azzal indokolta, hogy nem támogatják a javaslatot, mert szerintük szakmailag előkészítetlen és azt nem tárgyalták végig az érintett településekkel. A polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy az előterjesztés elfogadásával éppen ezeknek az egyeztetéseknek a lefolytatására hatalmazza fel a testület. Vágó Csaba kabinetfőnök viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy most éppen egy korábbi politikai döntést szeretnének szakmai alapon kijavítani. Végül a Fidesz képviselő csoport tagjai nem vettek részt a szavazásban, bár közülük csak Sokolowski Márk nem tartózkodott a teremben.

Döntöttek a képviselők a TÖRSVÍZ Kft. július elsejei hatállyal, végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről is, amelynek feladatait – jogszabályi változások miatt – a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM Zrt.) vette át. Utóbbival nemrégiben szennyvíz átadás-átvételi szerződést kötött az önkormányzat, amelynek azonban a felfüggesztéséről is döntés született az ülésen. Budaörs ugyanis további egyeztetéseket tart szükségesnek, hogy a jelenleginél kedvezőbb, fővárosi tarifa legyen majd érvényben Budaörsön is.

Hozzájárult a testület, hogy Budaörs is induljon a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton.

Kezdeményezték a képviselők a 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos hitelszerződés módosítását, mivel a Farkasréti Pagony óvoda épületének felújítása és bővítése ebből a forrásból nem valósítható meg. Az erre szánt 250 millió forintot a Zombori utcai idősek otthona férőhelybővítésére csoportosították át, ha a vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lesz.

Sikeres ingatlaneladásoknak köszönhetően dönthetett a testület a felhalmozási céltartalék egy részének felszabadításáról. Így az eredeti szándékoknak megfelelően megvalósulhatnak parkolók, gyalogátkelők, épülhetnek járdák, zajvédőfal, újulhatnak meg iskolai vezetékek és burkolat, bővülhet a közvilágítás stb., összesen 123 millió forint értékben. A további tervezések folytatása érdekében a főépítészi költségvetési sorok között is végrehajtott a testület egy kisebb átcsoportosítást.

Hozzájárultak ahhoz is, hogy a TAO-törvényben meghatározottak szerint a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. pályázatával összefüggésben 15 év időtartamra a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre egy, vagy szükség esetén két sportcélú ingatlanra.

Elfogadta a testület a LIVER 3 ÉS … Football Club Budaörs Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolását.

Döntöttek a Galagonya és Felsőszállás utca közötti három ingatlan vonatkozásában az útszabályozáshoz szükséges telekalakításokról.

Ezt követően több ingatlant érintő ügyben is határoztak a képviselők. Hozzájárultak három Domb utcai és egy Meggy utcai ingatlan cseréjéhez, amelyet településfejlesztési cél és az önkormányzat gazdasági érdeke is indokol, s amellyel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást kért az önkormányzattól a kormányhivatal. Nyertest hirdettek a Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázaton: a D-Expert Kft. 116 millió forintot fog fizetni az ingatlanért. Régóta húzódó ügy végére sikerült pontot tenni azzal, hogy döntöttek néhány Máriavölgy utcai ingatlan határainak átrajzolásáról. Így két önállóan értékesíthető önkormányzati telek alakul ki a területen. Tudomásul vette az önkormányzat, hogy egy Fügefa utcai tulajdonos felajánlotta telkének egy részét, hogy ott út épülhessen.

Módosította korábbi döntését a képviselő-testület, amellyel támogatta, hogy az uszoda és sportcsarnok területén kültéri fitneszpálya épüljön, mivel a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. helyett a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület lesz a beruházás megvalósítója.

Elfogadta a testület az óvodai beiratkozásokról szóló beszámolót, és döntött arról, hogy a 2018/2019-es nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

Megszavazták a Budaörsi Szent Benedek Alapítvány által kért 260 ezer forintos támogatást, amely a gólyatábor és a IV. Urbs Nostra verseny megrendezését fogja segíteni.

Három új céggel egészítették ki a képviselők az előminősített cégek listáját, amelyeket hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra hívhat az önkormányzat a közbeszerzési törvénnyel összhangban.

Jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapította a testület a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és az etikai eljárás szabályait.

Elfogadta a testület a 2017. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Tekintettel arra, hogy a Budaörsi Teniszcentrum Zrt. felügyelő bizottsága tagjainak megbízatása lejárt – az önkormányzat hozzájárult, hogy Somlyó Gergely és Zsák András legyen a felügyelő bizottság új tagja.

Ezt követően zárt ülésen döntött arról a testület, hogy nem él egy ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, hogy rendezi a korábban szabálytalanul előértékesített temetői sírhelyek ügyét. Határoztak arról is, hogy kik kapjanak idén Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet, valamint köztes döntést hoztak a városi intézmények energiabeszerzésével kapcsolatban.

Korábbi cikkeink a testületi ülésről:

A napirend előtti hozzászólásokat ITT foglaltuk össze.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) napirend előtt jelentette be, hogy júniusban lemond képviselői mandátumáról, erről részletesebben ITT számoltunk be.

Veszélybe került a szemétszállítás júliustól

A rendőrkapitány beszámolója

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here