Nincs már kapacitáshiány az iskoláinkban

0
849

Nem igazán kellett a budaörsi iskoláknak elutasítaniuk a 2018/2019-es tanévre áprilisban beiratkozó gyerekeket – a Hermant kivéve -, ami két évtized óta talán először fordul elő, sőt, van olyan, ahol még van szabad keret is. Lapzártánkkor a fellebbezési eljárás ugyan még nem zárult le, de az iskola igazgatóktól kapott válaszok ezt így is jól tükrözik.

Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola:

A három első osztályban 2018. szeptember 1-jén 83 tanuló kezdi meg a tanévet. Várható tanulói létszámunk a 2018/2019. tanévre az Iskola téri épületben 770 fő, az Árpád utcai Gyógypedagógiai Intézményegységben 40 fő, így a tanulói létszámunk körülbelül 810 lesz.

A 2018/2019-es tanévben leendő első osztályosaink a következő lehetőségek közül választhattak: német nemzetiségi oktatás-nevelés, hiszen Budaörsre csaknem 300 évvel ezelőtt érkeztek meg az első német ajkú telepesek, közismert nevükön a svábok, akik ezen idő alatt mindvégig megőrizték gyökereiket. A német nyelv tanulása egyben egy világnyelv elsajátítását is jelenti. Az ebben a képzési formában részt vevő gyerekek kezdettől fogva magas óraszámban tanulják, kis létszámú csoportokban (15-16 fő) , és heti egy–egy alkalommal nemzetiségi népismeret órán is részt vesznek. Természettudományos tantárgyak megalapozása/oktatása; a gyerekeknek ebben az osztályban 1-8. osztályig magasabb óraszámban van lehetőségük a természettudományos tantárgyak elsajátítására. Azzal a céllal, hogy olyan gondolkodási rendszert alakítsunk ki, amely segíti gyermekét az iskolai tantárgyak tanulásában. Későbbiekben pedig alkalmassá válnak az itt megszerzett képességeket az élet minden területén kamatoztatni. Az órákon a játékos, aktív, felfedező tanulást kívánjuk előtérbe helyezni. Iskolánk fontosnak tartja a természettudományos tantárgyak erősítését. Angol nyelv tanulására iskolánkban már első osztálytól kezdve van lehetőség. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy először játékos formában találkozzon a gyermek a tanulni kívánt nyelvvel. Kezdetben heti 2 órában, majd negyedik osztálytól kezdve emelkedő óraszámban tanulhatják tanulóink a nyelvet.

Azért, hogy könnyebb legyen első osztályosainknak beilleszkedni az iskolai életbe, szeptember elején két héten keresztül rövidített tanítási napokat szervezünk elsőseinknek. Szeptember végén Fiókaavató keretében köszöntik a diákönkormányzatban dolgozó diákok az elsősöket. Az ősz folyamán meghívjuk elsőseink óvónőit, hogy figyelemmel kísérhessék tanítványaik fejlődését.

Turcsik Viktor, Herman Ottó Általános Iskola:

Összesen 113-an jelentkeztek, 22 tanulót utasítottunk el. Az elutasítások elsődleges oka a helyhiány. Az elutasítottak közül 17 budaörsi tanuló, akiknek van helyük más budaörsi iskolában. Várható tanulólétszámunk a következő tanévben 760.

Továbbra is négy irányultságunk van: általános, rajz-kézműves, matematika-informatika, angol emelt szint. Városi szinten egyedülálló módon, elsőben és másodikban még nincs irányultság. Az első két évben az anyanyelvi nevelésre helyezzük a hangsúlyt. Szintén egyedülálló rugalmas osztályszervezésünk is, ami biztosítja, hogy osztálytól függetlenül minden irányultság választható legyen. Harmadik évébe lép a Herman 7 szokás programja is, mely hatékony életvezetésre nevel.

Simsik Zsuzsa Budaörsi 1. Számú Általános Iskola:

Három első osztályt indítunk, amelyekbe osztályonként 32 tanulót vettünk fel. Az elutasítások oka, hogy más településen élnek a gyermekek. Az iskola tanulólétszáma a 2018-19. tanévre előre láthatóan 820-830 lesz.

Szakirányaink: ének–zene irányultságú oktatás angol nyelvvel, hiszen iskolánk egyik legrégebbi hagyománya az ének-zene irányultságú oktatás. Alsó tagozatban 1. és 2. évfolyamon heti három, 3. és 4. évfolyamon heti négy ének–zene órát tartunk. Második osztálytól az iskola énekkarában is énekelnek a tanulók. Az informatika irányultságú oktatás logikai matematikával a másik szakirány, hiszen a hétköznapi életben is alapvető fontosságúvá vált a számítógép használatának ismerete, az információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikák elsajátítása. A tantárgy célja a gyerekek algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, összefüggések felismertetése, ötletgazdag megoldási módok kialakítása. Az érdeklődő tanulókat felkészítjük az ECDL vizsga moduljainak megszerzésére. A harmadik, a német nemzetiségi oktatás iskolánkban a város hagyományai alapján évtizedek óta folyik. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy diákjainknak használható nyelvtudást adjunk, amellyel a későbbiekben európai uniós polgárként is jól boldogulnak, ugyanakkor őrizzék és ápolják lakóhelyük német nemzetiségi hagyományait is. Ezért ebben az oktatási formában tanulóink már az első osztálytól kezdve részesülnek nyelvoktatásban heti 4 órában. A negyedik a természettudományi irányultságú oktatás, amit a 2009/2010-es tanévben indítottunk először „Fürkész” tagozat néven. A képzési forma fő mozgatórugói a környezettudatos szemlélet formálása és a minket körülvevő világ tapasztalati úton való megismerése. Már az első évtől magasabb óraszámban tanulják diákjaink a környezetismeret tantárgyat. Végül az angol tagozatot a 2010/2011-es tanévben indítottuk először, a mai modern világunk elvárásainak megfelelően. Első évfolyamtól kezdődően a gyerekek folyamatosan növekvő heti óraszámban tanulják az angol nyelvet, bontott csoportokban.

Tóth Krisztina, Kesjár Csaba Általános Iskola:

A mi iskolánkba 56 elsős iratkozott be, senkit nem kellett elutasítani, mert idén nagyon kevés óvodás van a körzetünkben, illetve sokan maradtak még egy évig ott. A következő tanévben 480 diákunk lesz.

Tagozat a törvény erejénél fogva nincs nálunk, de tovább visszük az „Életrevaló – 7 szokás” iskolaprogramot. Továbbá az „a” osztályban a képzés az angol nyelv intenzív tanulását teszi lehetővé. Az angol nyelvet csoportbontásban, felmenő rendszerben 2-2-2-3-4-4-4-4 órában tanítjuk. A képzés során kiemeljük a valamilyen egyéb téren is tehetséges tanulókat és képességeiket játékos formában fejlesztve egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk számukra, szigorúan önkéntes alapon. Lehetőséget adunk tanítványainknak a tehetség kibontakoztatására és megmérettetésére minél több versenyhelyzet biztosításával. A „b” osztályban a képzés az angol vagy német nyelv tanulását segíti elő, oly módon, hogy az első három évfolyamban csoportbontásban felmenő rendszerben, heti 1-1-1 játékos idegen nyelvi foglalkozáson alapozza meg a nyelvtanulást. Negyedik évfolyamtól 2-3-3-3-3 órában csoportbontásban az általános kerettantervi követelményeket tanítjuk.

A nyelvoktatás mellett negyedikesek számára a környezetismeret óra keretében, iskolán kívüli programokkal, terepgyakorlatokkal keltjük fel a tanulók érdeklődését ökológiai lábnyomuk iránt. A képzés a kerettanterv tárgyai mellett 3-5. évfolyamokban az informatika tantárgy alapozását is megteremti, játékos előkészítő rendszerű képzéssel, felmenő rendszerben heti 1-1-1 órában. Mindemellett a képzés erős hangsúlyt fektet a magyar nyelv elsajátítására, oly módon, hogy 1-4. évfolyamokban heti 8-8-7-7 órában fejlesztjük a szövegértési képességet, íráskészséget, támogatva a tanulási képesség fejlesztését.

Szabó István, Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola:

A 2018-2019. tanévben két első osztályt indítunk, ezekbe mintegy hetvenen jelentkeztek és 41 gyereket vettünk fel. Az intézményi keretek sajnos csak ezt a létszámot engedték. A fel nem vett gyerekeket tehát helyhiány miatt kellett elutasítani. Az iskola összes tanulójának létszáma 320 lesz várhatóan a 2018/2019-es tanévben, az óvodánkban pedig153 gyermek várható.

Iskolánk jellegét a katolikus szellemiség adja. Továbbra is igaz azonban, hogy intézményünk minden család számára nyitott, aki elfogadja, támogatja ezt a szellemiséget. Továbbra is kiemelt célunk hitében elkötelezett, erkölcseiben szilárd fiatalok nevelése.

Iskolánk pedagógiai programjának alapját a német nemzetiségi oktatás adja. Ezt a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani. Az iskolánk nyelvoktató német nemzetiségi programmal dolgozik, amely keretében kiemelt figyelmet fordítunk a korosztályos megfeleltetésnek, illetve a játékos, digitális és projekt módszereknek.

A 2018-2019. tanévtől a felső tagozatunkon fakultációs formában elkezdjük a második idegen nyelv, az angol oktatását is. Ezzel már régóta felmerült tanulói és szülői igényt kívánunk teljesíteni.

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy tanulóinkat felkészítsük a sikeres középiskolai felvételire, ezért folytatjuk az évek óta tartó középiskolai felkészítő programunkat.

Természetesen nálunk sem csak a tanulásról szól az iskola. Különféle programokkal, szakkörökkel igyekszünk a gyermekeink szabadidejét tartalommal megtölteni. Rendszeresen szervezünk múzeumi és színházi látogatásokat, kirándulásokat, projekt napokat, sportnapot, író-olvasó találkozókat, ökoiskolai programokat. Számos szakkör, tanórán kívüli foglalkozás működik iskolánkban: sportfoglalkozások, kézműves (varrás, hímzés), sakk, énekkar. Kiemelt programunk a tanév minden péntek délutánján megvalósuló “klubnapközi”, ilyenkor kézműves foglalkozás, sportolás, kerékpáros ügyességi verseny, kisállat bemutató, táncház stb. várja a gyerekeket. A városi zeneiskolával történt egyeztetés alapján iskolánk helyt ad szolfézs óráknak, illetve néhány hangszeres órának is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási, vagy más problémával (testi) küzdő gyermekek megsegítésére. Iskolánk logopédust, fejlesztő pedagógust, gyógypedagógust, gyógytestnevelőt alkalmaz, akik szakértően tudnak segíteni a gyermekeknek.

Az óvodások számának alakulásáról ITT írtunk.