Bérbe adandó önkormányzati telek az Erdész utcában

0
238
Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a a 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, az Erdész utcában található, 710 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 81/2023. (V.15.) TFKVB sz. határozata alapján

Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet

 a 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, az Erdész utcában található,

710 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, az Erdész utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 710 m2 területű, „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan bemutatása: 

Az Ingatlan természetben Budaörs Frankhegy nevű részén, az Erdész utcában, csendes, nyugodt környezetben található. Ideális pihenni, kertészkedni vágyók számára.

Az utca kb. 5 % emelkedésű, töredezett aszfalt burkolatú, egysávos, járda nincs. Az utcában csak elektromos vezetékek vannak, más közmű nincs, azonban Bérlő számára az elektromos áram Ingatlanra történő bekötése engedélyezett azzal a feltétellel, hogy Bérlő vállalja a bekötés és az elektromos áramfogyasztás költségeinek megfizetését, és a szolgáltatóval a közműszerződést saját nevére megköti. Ebben az esetben a bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő a közműbekötéssel összefüggésben az Önkormányzattal szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthat.

A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz) 1 km-en belül elérhető. Személygépkocsival parkolni az ingatlanok területén és helyenként az utcán lehet.

A telek nagy oldalarányú, megközelítőleg téglalap alakú, hossztengelye ÉK-DNy-i irányú. Felszíne az utca szintjénél kb. 2,0 m-rel magasabban kezdődik. Az utcai kerítéstől hossz- és keresztirányban is kb. 5 % lejtésű. Jobb oldala bekerítetlen, többi oldalán drótfonatú kerítés található. Felszínén 1-1 cseresznye-, alma-, barack-, szilva- és körtefa van, a talajon természetes növésű gyep található. Az Ingatlan rendezett.

A területen egy 2,10 x 3,10 = 6,50 m2-es, fémlemez falakkal, ferde hullámpala tetővel épült gazdasági épület található. Közmű csatlakozás nincs.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A bérbeadás célja: mezőgazdasági tevékenység folytatása

Bérlő a bérleti időtartam alatt köteles a növényvédelmi előírások szerint a bérleményt gondozni, karbantartani, állagának megóvásáról gondoskodni! 

A bérlet időtartama:

 A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól.

A bérleti díj: 

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke: 25.538,- Ft + ÁFA/hó.

A téli hónapokban (december-január-február) a bérleti díjfizetési kötelezettség szünetel.

Pályázati óvadék és megfizetésének módja: 

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig a pályázati óvadékot Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára átutalja. A pályázati óvadék összege a megajánlott bruttó bérleti díj 2 havi összege.

Nem jár vissza a pályázati óvadék:

–            ha  a  nyertes  pályázó  az  ajánlati  kötöttség  időtartamának  lejárata  előtt  ajánlatát visszavonta,

–            a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett pályázati óvadék sikertelen pályázat vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati óvadék összege a bérleti szerződés megkötésével szerződéses óvadéknak minősül. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

Bérleti jog:

Bérlő  a  bérleti  szerződésből  fakadó  jogait  nem  ruházhatja  át,  az  ingatlant  nem  adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

Bérbeadó jogosult előzetes értesítést követően ellenőrizni az Ingatlant.

Felmondás:

Rendes felmondás sem Bérlőt, sem Bérbeadót nem illeti meg. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. Bérlőnek a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

Pályázati feltételek:

 A pályázaton az vehet részt, aki

–               természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

–               a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

–               a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati óvadékot megfizette és az erről szóló bizonylatot bemutatta.

A pályázat nyertese:

A  pályázati  résztvevők  közül  az  a  nyertes,  aki  a  pályázati  feltételeknek  megfelel  és  a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

Csak érvényes pályázat kerül elbírálásra.

Az ajánlati kötöttség:

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • ·a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • ·pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
 • · igazolás a pályázati óvadék befizetéséről,
  • ·az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül – nem természetes személy      pályázó esetében,
  • ·a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (pl.: kertészkedés, kertművelés, növénytermesztés, területgondozás, füvesítés)
 • ·a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
 • ·a pályázó által ajánlott bérleti díj összege
  • ·a   személyes   adatok   pályázattal   összefüggő   nyilvántartásához   és   kezeléséhez   való hozzájárulás

A pályázatok bontása

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–            a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

–            a pályázó a pályázati óvadékot nem fizette be,

–            a  pályázat  vagy  a  pályázó  nem  felel  meg  a  pályázati  felhívásban,  illetve  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

A pályázat benyújtásának határideje:         2023. június 16. 11.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben).

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 8948/4 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

Hiánypótlás

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Irodája a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán, a 06/23- 447-861-as telefonszámon lehet kérni.

Budaörs, 2023.

Budaörs Város Önkormányzata

A pályázati adatlap INNEN tölthető le.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here