Egybehangzó 15 igennel szavaztak ma meg mindent a képviselők

0
90

Testületi ülés – ezekről döntöttek április 24-én

A napirend előtti felszólások (erről külön cikkben számolunk be) után, és miután Wittinghoff Tamás összefoglalta, hogy az előző másfél hónapban milyen programjai voltak (üzemavató, díjátadó, kiállítások, színházi előadás, sportesemények, találkozók, stb., ezekről lapunk hasábjain tudósításokat olvashatnak) a képviselők rátértek a napirendi pontokra. Bár a választások közeledtével nem mindenki erre számított, kisebb, kulturált vita is csak az ülés vége felé alakult ki és minden napirendet egybehangzóan 15 igennel fogadtak el.

A bölcsődékben továbbra is térítésmentes a kisgyerekek gondozása, az ellátást az önkormányzat a saját bevétele terhére biztosítja, csaknem 1 milliárd forintot költ erre, melyhez az állam ugyan 478 milliót biztosít, de tekintve az elvonásokat, ez csak elviekben számít támogatásnak. Erről ma azért kellett szavazniuk a képviselőknek, mert az Egyesített Bölcsődei Intézményekre vonatkozó szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj számítását minden évben meg kell határoznia a fenntartónak (Rendelet 5. melléklet) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. § alapján, mégpedig a tárgyév április elsejéig, amely év közben egy alkalommal korrigálható, ha a folyamatok indokolják. Az önköltségszámítás, tehát ez vállalja át az önkormányzat a családoktól: személyi juttatások 754 870 000 Ft, munkáltatói járulékok 112 109 000 Ft, dologi kiadások 231 359 000 Ft, beruházási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés) 10 149 000 Ft, az éves összes költség, tervezett kiadás 1 108 487 000 Ft. Élelmezési tervezett nyersanyag költség (áfával növelt összeg) 36 196 937 Ft, szolgáltatás önköltsége 1 072 290 063 Ft, állami támogatás 562 591 000 Ft, önkormányzati önköltség 509 699 063 Ft. Nyitvatartási napok száma (költségvetési törvény alapján az osztószám) 231 nap, a tervezett ellátotti létszám 238 fő. Önköltség 2 141 593 Ft/fő/év, illetve 9 271 Ft/fő/nap. Vita nélkül mindenki megszavazta.

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított gondozási díjak sem változtak a testület döntése szerint. A jelzőrendszeres házi segítésnyújtás a szociálisan nem rászorult személyeknek 500 Ft/készülék/nap, ami az önköltségi ár. A támogató szolgálat keretében a személyszállítás 60 Ft/km a szociálisan nem rászorult személyeknek, az egyéb szállító szolgáltatás 150 Ft/km, a személyi segítés 800 Ft/óra. (A rászorultak ezeket is igénybe vehetik ingyen.)

A címzetes igazgatói cím adományozásának rendjéről Budaörs önkormányzata 2005-ben alkotott rendeletet, amit most hatályon kívül helyeztek, figyelembe véve a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény jelenlegi szabályozását. Egyúttal elfogadták a képviselők a címzetes igazgatói megbízási díj határozatban történő megállapítását, mely szerint mértéke az intézményvezető korábbi vezetői megbízási díjának huszonöt százaléka legyen, de mindez eddig is így volt, ez csak formai változtatása a szövegnek.

A Szakály Mátyás díj rendeletét módosították, hogy ki kaphatja meg ezt a díjat, mert az eredeti 2015-ös helyi rendeletben a pedagógus definíciója egy 2023-ban hatályon kívül helyezett állami rendeletre hivatkozott. Tehát ezentúl a 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet 2. mellékletében meghatározott pedagógus-munkakörben dolgozót kell érteni pedagógus alatt a díj szempontjából is.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról legutóbb a februári ülésen hoztak döntést; indoka a KSH inflációs jelentésével alátámasztott fogyasztói árnövekedés volt. A korábbi összegek százalékos átszámítása során azonban a kerekítések és összeadások (egyedi tételek külön-külön és az eredmény is külön) során koherenciazavar lépett fel az által, hogy – a gyakorlatban elő nem forduló – kizárólag tízórai igénybevétele esetén 1 Ft-tal kevesebb fizetendő, mint ami a négyszeri étkezés igénybevétele esetén visszaosztásból következne (84 Ft helyett 83 Ft). Ezt korrigálták.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására azért került sor, mert az önkormányzat felülvizsgálta a települési nemzetiségi önkormányzatok vagyonnyilatkozatai alapján a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, és ezt átvezették az SZMSZ-be. (A budaörsi nemzetiségi önkormányzatok: görög, német, örmény, roma, román és szerb.)

Ide tartozik témában, bár csak az ülés vége felé, később döntöttek róla: Biró Gyula (BFE) alpolgármester módosító javaslata a nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatási igényeiről. Eszerint „a Budaörs Város 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 3. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron 13.000.000 Ft-ot biztosított erre a célra a képviselő-testület. A nemzetiségi önkormányzatok által igényelt összeg 5 360 000 Ft-tal meghaladta a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeget. A többletigények miatt – a korábbi évekhez hasonlóan – felkértük az önkormányzatokat, hogy egymás között egyeztessenek a szükséges csökkentésről. A hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek egyeztetésén a támogatás alábbi felosztásban állapodtak meg. Német 7 850 000 Ft. (Ez nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat által birtokolt és üzemeltetett helytörténeti jelentőségű létesítményekre adott támogatásokat.) Roma 4 000 000 Ft. Szerb 820 000 Ft. Román 1 700 000 Ft. Görög 1 630 000 Ft. Ehhez Vágó Csaba kabinetvezető fűzött az ülésen magyarázatot szóban, a korábbi szokással ellentétben idén az önkormányzatok nem egyeztettek egymással, így az erre a célra rendelkezésre álló 13 millió forint helyett 18 milliót kértek. Ennek átgondolására egyeztetésre kérték fel őket, aminek során sikerült 16 millióra csökkenteni az igényüket.

A 24 órás orvosi ellátásról, amivel az önkormányzat itt helyben kiegészíti az állami ügyeleti rendszert (az állami ügyelet ugyanis Budaörsön megszűnt) már többször írtunk és a gyakorlatban már működik. Most a képviselő-testület jóváhagyta, hogy a polgármester az egészségügyi szolgáltatóval megkösse azt a megállapodást, ami az új szolgáltatásokra való átállás időszakáig 7 400 000 Ft összegben végezte azt. Ez az időszak a február 15 és március 1-re vonatkozott, amíg a lakosság számára a biztonságos ügyeleti szolgáltatás fenntartását biztosították.

HÉSZ módosítás – a véleményezési szakasz lezárásáról van szó – mondta Wittinghoff Tamás polgármester. Erről se alakult ki vita, nem volt hozzászólás. Az előterjesztés szerint: „Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) bekezdésben adott felhatalmazása alapján a környezeti vizsgálat szükségességének eseti meghatározásához a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, mint a terv kidolgoztatója 2024.01.22-én kikértem az érintett szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően a megküldött BHÉSZ módosítás rendelet-tervezet koncepciójában részletezett módosítások vonatkozásában várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően szükségesnek tartják -e környezeti vizsgálat készítését. A beérkezett érdemi vélemények alapján a témában készülő településrendezési eszközök kismértékű módosítása nem teszi szükségessé a környezeti vizsgálat elkészítését. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: új KÓDEX) rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítások egyeztetése az új KÓDEX 69. §-a szerinti rövid eljárásban történik. A tervezett módosítások partnerekkel…”

A Templom tér 12. alatti épület (PostART, Babtér stb.) energetikai felújítása váratlan pótmunkával jár és ez plusz forrásokat igényel. A kivitelezés folytatásához műszakilag szükséges munkálatokra a vállalkozó bruttó 72 millió 277 ezer Ft-ot kér, melyet a műszaki ellenőr elfogadásra javasolt. Mivel a kivitelezési munka bérbe adott ingatlanon történik, így az áfa összege (15 millió 366 ezer Ft) visszaigényelhető, ezért a nettó összeg, tehát 56 millió 911 ezer Ft fogja a költségvetést terhelni. Ezzel valósulhat meg a fűtési rendszer korszerűsítése, a homlokzati hőszigetelés, a nyílászárók cseréje.

A Budaörsi Kézilabda Sportegyesület elszámolt a 2023-ban kapott 16 854 000 Ft vissza nem térítendő támogatással, amit a Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand létesítmény területén napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítésére vonatkozó beruházás elvégzéséhez kapott. Ezt a képviselők elfogadják. A beruházások tulajdonjogára és üzemeltetésre vonatkozóan a létesítmény üzemeltetője, a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. előzetesen együttműködési megállapodást kötött az egyesülettel.

A BTG Nonprofit Kft. elszámolt a városháza fűtéskorszerűsítésére kapott 300 millió Ft-tal, amit 2023. március 30. napján „pénzeszközátadási szerződéssel” biztosított az önkormányzat.

A „közkifolyók”, utcai csapok üzemeltetési szerződését is módosítja az önkormányzat a Fővárosi Vízművekkel, mivel változtak a vízdíjak. Jelenleg a 2005. július 8-án létrejött, majd 2015. december 31. napján módosított szerződés van hatályban. A kutak itt találhatók: Ady Endre utca, Beregszászi utca (2 db), Clementis László utca, Kálvária utca, Kőfejtő utca, Kőhalom utca, Mester utca, Nefelejcs utca, Ostor utca, Réz utca, Tavasz utca, Vasútsor utca, Zengő utca és Zúzmara utca. Az egységár a szerződésmódosítás időpontjában 576 Ft/m3+áfa. Egy közkút éves díja, ahol a bekötés átfolyási átmérője 20 mm: 74 349,6 Ft/közkút+áfa, ahol 25 mm: 87 777,6+áfa.

Reklámgazda feladatok ellátására az idén lejáró (2009-ben megkötött) szerződést hosszabbította meg az önkormányzat további 5 éves időtartammal 2029. április 29-ig a Publimont Kft. és az Euro Publicity Kft.-vel. (A cég 10 évvel kérte, de erre nincs jogszabályi lehetőség.) Ebben 33 db utasváró kihelyezése, közterületek reklámcélú hasznosítása, az ezeken folytatott hirdetési- és reklámtevékenység felügyelete, valamint az önkormányzati tulajdonú közterületei-hasznosítási jogának átadása szerepel. A társaság az eddigiekhez további vállalásokat is tett: a korábban telepített utasvárókat – amennyiben műszaki állapotuk indokolj – felújítja, karbantartja, az önkormányzattal közösen egyeztetett helyszínekre további 10 új utasváró pavilont telepít, az önkormányzat tulajdonában lévő 26 lakossági hirdetőtáblát lecseréli új, fémszerkezetű hirdetőtáblákra, utcabútor jellegű, automatikus működésű, akadálymentes köztéri nyilvános illemhelyet telepít az önkormányzattal közösen egyeztetett helyszínre és időpontig.

Két új traffibox lesz, miután a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása alapján lehetőség nyílt az önkormányzatok számára, hogy traffiboxokat szerezzenek be és telepítsenek. A tervezett helyszínek: Farkasréti út 65. sz. és Baross utca – Kardvirág u. kereszteződés. Az összköltsége 6,7 millió forint. Ez volt a 16. napirend, amikor Löfler Dávid  (Fidesz-KDNP) a napirendeknél elsőként  kért szót, hogy elmondja, jó iránynak tartja ezt, mert jobb mint a fekvő rendőrök, de tudni szeretnék milyen helyszínek merültek föl még és a lakosság is javasolhatna további helyszíneket. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető elmondta, hogy a rendőrséggel állították össze közösen a tízes listát, amit megküld majd a képviselőnek, és amiből most első ütemben választottak ki kettőt. A többire akkor kerülhet sor, ha jók lesznek az első kettőről a tapasztalatok. A fekvőrendőrök elhelyezéséhez az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulása is szükséges – jegyezte még meg. Hauser Péter (BFE) azzal egészítette ki, hogy valóban nem lehet Traffibox mindenhol, mert nagyon drágák. Czuczor Gergely a Farkasréti út 55. előtt meglévő digitális sebességjelző táblát említette meg, most ugyanoda teszik a traffiboxot is, vagy a másik oldalra? – kérdezte. Az Átlós utcában sajnos nem működik. Lőrincz Mihály azt mondta, hogy ha nincs szankció, akkor sokan abszolút figyelmen kívül hagyják a digitális mérőt. Az, hogy többféle módon is felhívjuk a figyelmet a sebességkorlátozásra, szerinte nem baj. Majd itt is 15 egyhangú igennel szavaztak.

Közismert, hogy az ivóvízellátó rendszer országosan elavult, amin tovább rontott, hogy egy sor felújítási és pótlási munka maradt el az elmúlt időszakban fedezethiány miatt. A szolgáltatóknak ugyanakkor 2024-2038 időszaki Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kellett készíteni, de Budaörsön a Fővárosi Vízművek a „felújítási és pótlási tervrészek jóváhagyási eljárások szüneteltetését” kérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH), amit az el is fogadott és a jóváhagyási eljárás szüneteltetésre került 2024. április 25-i dátummal. Az átdolgozott, 2024-2038 időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási tervrészt kapta meg és tárgyalta most az önkormányzat. Ebből egyebek között kiderül, hogy Budaörs ivóvízhálózata közel 129 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti összetétele változatos, jól tükrözve a különböző fektetési korokban elérhető, és alkalmazott csővezeték anyagokat. Továbbá Budaörs ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2022 évben 0,15 db/km/év volt, ami nemzetközi és hazai viszonylatban is kiemelkedően jónak mondható. A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra. A Gördülő fejlesztési terv a 2024 – 2038 időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT itt érhető el, a 15. oldaltól, illetve a teljes tanulmány itt olvasható : 2._sz._melleklet_GFT_felujitasi_es_polasi_terv_2024_2038.pdf

A továbbiakban több ingatlan hasznosításáról, egy részének értékesítéséről döntöttek, így a Patkó utca 1. földszintjén találhatóról (ahol a pizzéria volt, újra kiírják pályázatra, 14 igen, 1 nem, de az utóbbi véletlen volt), a Baross utcában lévő 4148 és 4149/37 hrsz-ú közterületekről, a 4302/5 helyrajzi számú, és az 10789 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről (ez utóbbira azért volt szükség, mert a tanösvénybe belelógott egy magánterület). A Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés módosításáról. A 1740 helyrajzi számú (Kőhegy-Kőhát utca e része állami tulajdonban van, azért veszi meg az önkormányzat, hogy itt lehessen parkolókat kialakítani) ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről.

Majd 3 db gépjármű haszonkölcsönbe adását szavazták meg a BTG Nonprofit Kft. részére. Újra megpróbálják értékesíteni a meglévő szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszközöket.

Megszavazták a pénzt az Illyés területén található rekortán futópálya felújítására. Ez 51 milliós tétel és bár a tankerület feladata lenne, jegyezte meg a polgármester, az önkormányzat kénytelen helyette elvégezni. Czuczor Gergely szerint ez az összeg magas, mi indokolja? Vágó Csaba kabinetvezető válaszolt neki, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszert is tartalmazza ez az összeg. És gyakorlatilag egy új pálya építéséről van szó, de ez csak a tervezői ajánlat, pályáztatni fogják – tette hozzá Lőrincz Mihály. Monostori-Kalovits Márk azt jegyezte meg, hogy inkább arról beszéljünk, miért mi csináljuk és miért nem a vagyonkezelő állam. Ezt is mindenki megszavazta.

Egyhangúlag megszavazták a támogatást a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvarán a mászóka kötélzetének teljes cseréjére is, „amennyiben az Érdi Tankerület nem hajlandó megcsinálni, márpedig úgy tűnik, hogy nem” – fogalmazott a polgármester. Biró Gyula kicsit provokálva azt kérdezte Czuczor Gergelyt, hogy rendben van-e ez így. Aki kisebb nosztalgiázás után azzal válaszolt, hogy ami tönkrement, annak az is lehet a hátterében, hogy nem jó gazdája volt, aki használta. Majd miután felsorolta, hogy az állam mennyi mindent költött az oktatásra, megjegyezte, hogy nem tudja, indokolt-e a háló cseréje, de ha Stift Nándor (aki előtte elmondta, hogy tavaly összesen 196 ezer (!) forintot fordított a tankerület erre az iskolára), aki ott tanít megerősíti, hogy igen, elhiszi. Wittinghoff Tamás emlékeztetett rá, hogy több mint 1 milliárd forintot fordítunk az állam helyett az oktatási intézményeinkre, mert muszáj. Az oktatás általános helyzetéről kialakult kisebb eszmecseréhez is többen szóltak hozzá.

Megkapja a Szent Benedek Technikum támogatásként a sportcsarnokot a szalagavató megrendezéséhez.

Empátia nap

Elfogadták a költségvetési soron támogatott civilszervezetek 2023. évi beszámolóit és elbírálták a budaörsi civil szervezetek támogatására kiírt 2024. évi civil pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat, továbbá a 2024. évi nemzetiségi támogatásokat. elbírálása. Két szervezet nem részesülhetett így támogatásban formai okokból, de őket más módon támogatták. Itt Farkas Benedek (BFE) kért szót, hogy elmondja az Empátia nap milyen remek volt, jó helyre ment a támogatás, illetve hogy a pályázati elbírálás nagyon produktív volt, és megköszönte Löfler Dávidnak, hogy ő is ott volt. A pályázati felhívásra  47 db pályázat érkezett be határidőre. A keretösszeg 15 000 000 Ft volt. Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás 700 000 Ft, ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum 150 000 Ft. Az elnyerhető támogatás alsó határa 100 000 Ft. Önrész/saját forrás biztosítása nem volt szükséges. Hogy kik és mennyit kaptak, annak listája ITT tekinthető meg.

Elfogadták az iskolai alapítványok számára nyújtott 2023. évi támogatás beszámolóit, és szavaztak az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosításáról. (Ez a 65 millió forint, amit erre a célra fordít az önkormányzat, megint csak állami feladat – jegyezte meg a polgármester. A Mindszenty 16 millió forintot kap külön soron.)

Jóváhagyták a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződés módosítási kérelmét, meghosszabbítják a benne szereplő támogatási időszakot.

Döntöttek az előminősített cégek jegyzékének a bővítéséről. (A listán szereplő cégek, melyek ellenőrizhetően és bizonyítottan megbízhatók vehetnek részt a meghívásos közbeszerzéseken – a szerk.)

Már zárt ülésen született döntés a Budaörs, „Szilvás” területén található külterületi ingatlanok, illetve ingatlanok területrészeinek megvételéről, a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról és szavaztak.

Az előterjesztések itt érhetők el.

A képviselő-testületi ülés napirend előtti hozzászólásai – Budaörsi Napló (budaorsinaplo.hu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here