Budaörs város 2021 évi költségvetése

0
207

Be kellett vonni „a tartalékokat is”

Összegzésként megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása. Elsősorban az állami elvonások miatt ehhez be kellett vonni a korábbi évekről áthozott, beruházásokra szánt tartalékokat is.

Budaörs 2021 évi költségvetését nem nyilvános ülésen tárgyalta meg a képviselő testület, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezzel együtt a tervezetet az előírt határidőre, február 15-ig minden képviselő megkapta és írásban véleményezhette. Azóta a polgármester hatályba emelte.

A teljes költségvetés az előterjesztéseknél itt olvasható: https://hatarozatok.hu/letoltes/a5afa63365c06b523f4ce47ac5767aef1614924570/2021._RENDELET_MELLEKLETTEL.pdf

vagy a költségvetési rendeletek között itt is elérhető: https://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=5196

(Ha a fenti linken közvetlenül nem nyílik ki az eszközén, ide kattintva keresse: https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/41816/765409 Továbbá a  polgármesteri döntések a gyorslinkek között az Ülések és döntések pontra kattintva a Döntések keresése és böngészése rész alatt a Döntések böngészése döntéshozónként és évenként menüpontban találhatók. Az előterjesztések az egyes bizottságoknál. Ezek ugyanitt az Ülések keresése és böngészése rész alatt az Ülések böngészése döntéshozónként és évenként linkre kattintva találhatók meg. A költségvetés előterjesztése több bizottságnál is fent van, például a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnál itt,  február 22-nél 1. napirend.)

 

A főbb számok

Tervezett bevételek 12 152 622 ezer Ft

Tervezett kiadások 17 780 138 ezer Ft

Költségvetési egyenleg -5 627 516 ezer Ft

 

Működési bevételek 11 863 124 ezer Ft

Működési kiadások 15 715 318 ezer Ft

Működési költségvetési egyenleg -3 852 194 ezer Ft

 

Felhalmozási bevételek 289 498 ezer Ft

Felhalmozási kiadások 2 064 820 ezer Ft

Felhalmozási költségvetési egyenleg -1 775 322 ezer Ft

A megállapított 5 627 516 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.

Megmaradt a budaörsi pedagógusok pótléka: a Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 234 742 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 239.356 e Ft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei

(Fontos! A bevételek között fel kell  tüntetni azt is, hogy a hiányt miből fogja az önkormányzat finanszírozni. Tehát ténylegesen nem 17,8 milliárd forint, hanem 12 milliárd forint bevétellel lehet számolni 2021-ben –  a szerk.)

A KIADÁSOK KÖZÜL VÁLOGATTUK…

 Környezetvédelmi feladatokra

Támogatások költségvetési soron

Támogatás céltartalékban

Beruházások

 Felújítások

 Részletek az előterjesztésből

(…)

A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSÉRŐL

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület, valamint a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 2021. évre vonatkozó döntések figyelembe vételével állítottuk össze. A rendelettervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési tervszámait.

A személyi juttatásokat a hatályos ágazati jogszabályok előírásai alapján, valamint a minimálbér és a szakmai bérminimum központilag meghatározott összegének figyelembe vételével terveztük. (2021. február 1-étől a minimálbér 167.400 Ft, a garantált bérminimum 219.000 Ft)

A személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. január 1-én 15,5 %.

(…)

 BEVÉTELEK TERVEZÉSE

(…)

 

Adónem 2021. évi
költségvetés tervezett bevétele

e Ft

Iparűzési adó 6 800 000
Építményadó 1 250 000
Telekadó 500 000
Bírság 50 000
Késedelmi pótlék 12 000
Talajterhelési díj 800
Összesen 8 612 800

 

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl közterület foglalásból származó bevételből 10.000 e Ft-ot tervezünk.

 Működési bevételek

Ezen a címen belül a 3.2 soron szerepelnek a szolgáltatások ellenértékei – 225.103 e Ft tervezett bevétellel -, amelyek a következő tételekből tevődnek össze.

Ingatlan bérbeadásból származó bevétel 132.000 e Ft, mely tartalmazza a Városi Uszoda és Sportcsarnok bérbeadását 77.000 e Ft, az iskolai konyhák bérbeadását 7.000 e Ft, az iskolák egyéb helyiségeinek bérleti díjait 16.000 e Ft, az önkormányzat egyéb ingatlanainak bérleti díjait 25.000 e Ft, a közterület bérbeadását 7.000 e Ft összegben. Egyéb bérbeadások – 46.470 e Ft – között terveztük a reklámfelületek bérbeadását 4.500 e Ft, a kukásautók és egyéb hulladékgazdálkodási eszközök bérleti díját 41.370 e Ft és az ispánki szállásdíjat 600 e Ft összegben.

A szolgáltatások között szerepel még az okmányiroda használatáért fizetett átalánydíj 14.073 e Ft, a Julienne Kft által fizetett közmű átalány 11.560 e Ft, útvonalengedélyek 20.000 e Ft és egyéb szolgáltatás 1.000 e Ft.

A 3.3 soron 130.565 e Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) szerepel. Itt jelentkezik az óvodai gyermekétkeztetés 120.000 e Ft, közműdíjak 8.000 e Ft, vagyonbiztosítás 2.415 e Ft, a mobil telefon és internet használati díjak 150 e Ft továbbszámlázott összegei.

A 3.4 tulajdonosi bevételek soron szerepelnek az önkormányzati vagyon üzemeltetése körében befolyó összegek: FCSM Zrt. csatornahálózat bérleti díja 26.000 e Ft és az önkormányzati lakások bérleti díja (BTG Nonprofit Kft.) 34.000 e Ft.

A 3.5 soron szerepel az iskolai gyermekétkeztetés térítésdíj bevétele 100.000 e Ft-tal.

A 3.6 soron szerepel a kiszámlázott ÁFA bevétel tervezett összege 150.526 e Ft.

A 3.8 egyéb működési bevétel soron a kamatbevétel 4.100 e Ft, költségtérítés 1.000 e Ft, valamint egyéb bevételek 5.000 e Ft várható éves bevételi összege szerepel.

Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 120 e Ft összegben.

Itt szerepel még az Európai Uniós pályázat keretében várható 9.636 e Ft támogatás (URBACT pályázat) összege.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
 3. 2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a soron tervezzük a Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Alsóhatár utca  -Felsőhatár utca csomópontban megvalósítandó körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás bevonását a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatától.

Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit 5.352 e Ft, valamint további önkormányzati ingatlanok eladásából származó 163.530 e Ft bevételt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül víziközmű kontingens megváltás és érdekeltségi hozzájárulás címén nettó 31.496 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 3.000 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 730 e Ft-tal számolunk.  Itt terveztük még bevételként a Budaörs-Vasútsor Utca Víziközmű-Társulat által, közérdekű cél megvalósítása érdekében, az önkormányzat, mint a kivitelezést végző részére átadott 51.390 e Ft-ot.

(…)

Önkormányzat kiadásai

A 2021. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

(…)

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 239.356 e Ft.

Elvonások és befizetések

Itt terveztük az önkormányzatot 2021. évben terhelő 3.033.654 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összegét.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen az 5/A. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 123.703 e Ft összeggel, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (67.793 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (55.911 e Ft) összegét.

 • Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) 2021. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (49.556 e Ft) összegét.
 • A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként a korábbi évek alapján 10.000 e Ft-ot terveztünk.

 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 • Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2021. évre tervezett összege 1.332.685 e Ft, melyet részletesen az 5/B. mellékletben mutatunk be.
 • Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.
 • Az általános tartalék mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevételkiesések pótlására szolgál.
 • (…)

Beruházások

(6/A. melléklet szerint)

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az előirányzat terhére tervezzük a 2054 hrsz.-ú ingatlan további 1/3 részét megvásárolni KT döntés alapján, mely áthúzódó kötelezettségként szerepel, továbbá az év folyamán megvalósuló önkormányzati érdekből történő esetleges ingatlan szerzéseket.

Előirányzat összesen: 11 667 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 667 e Ft

1.2 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnői szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása valamint az elhasználódott tárgyi eszközök pótlása szükséges (szűrő audiométer, számítógépek cseréje, védőnői szoba korszerűsítése, bútorzat csere).

Előirányzat összesen: 3 353 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.3 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A háziorvosi rendelők elhasználódott bútorainak és tárgyi eszközeinek cseréje szükséges (váróterem korszerűsítése, székek és egyéb eszközök beszerzése). Az ifjúsági- és gyermek fogorvosok valamint a felnőtt fogorvosi rendelő részére új fogászati kezelő egységek beszerzését tervezzük.

Előirányzat összesen: 23 321 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 321 e Ft

1.4 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzés

Csatorna Építési Alapból a beszerzési feladatokra. (pl. szivattyúk) tervezzük.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

1.5 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését biztosítja a keret összege a felmerülő szükségletek szerint, a meghibásodott eszközök cseréjéhez, pótlásához.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.6 Karácsonyi motívumok beszerzése

A karácsonyi díszek egy része gazdaságosan már nem javítható, így indokolt az ütemezett új beszerzés, modern LED-es eszközökre.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését biztosítja a keret.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

 1. Ingatlan beruházások
 2. 1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az intézmények következő évi kisebb beruházási munkáinak tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében. Áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött tervezési szerződések továbbtervezése, illetve lezárása lehetséges (2021. évi kisebb intézményi beruházások tervezése).

Előirányzat összesen: 24 043 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 14 043 e Ft

2.2 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a beruházások megvalósítása érdekében szükségesek. Áthúzódó kötelezettségként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (Idősek Otthona bővítésének utólagos felülvizsgálata, Autóbusz végállomás átépítésének utólagos felülvizsgálata, 2020. évi kisebb intézményi beruházások utólagos felülvizsgálata, BVUSS pincei szellőzés kiépítése, Csicsergő Tagóvoda tűzjelző kiépítése) pénzügyi rendezése várható.

Előirányzat összesen: 8 868 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 868 e Ft

2.3 Zichy major fejlesztés tervezése

A szerződésből az utolsó végszámla kifizetése van még hátra, mely az építési engedély megszerzése után fizethető ki. Várható teljesülés 2021 II. félév.

Előirányzat összesen: 362 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 362 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál, továbbá áthúzó pénzmaradványként a korábban megkötött szerződések teljesítése várható (Herman sportpálya mérőhely kialakítása).

Előirányzat összesen: 4 892 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 892 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt – vel S-09-2601 számon, az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Előirányzat összesen: 13 878 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft 

2.6 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összegre nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 15 888 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 888 e Ft

2.7 Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése

A létesítmény pincerészén a tavaly megkezdett szellőzőrendszer kiépítése fejeződik be.

Előirányzat összesen: 63 292 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 63 292 e Ft

2.8 Kamerák telepítése Kamaraerdőn

Az eddig kiépített térfigyelő rendszernek nincsenek kamerái Kamaraerdőn.

Figyelembe véve a lakosság folyamatos bejelentéseit a kamerák hiánya miatt, valamint a közbiztonság növelése érdekében elengedhetetlen a rendszer fenti területen tervezett bővítése.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái

A keret terhére a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkálatok (tartalék split klímák beépítése, kamerák kiépítése, férfi mosdóban a piszoárok automata vízöblítésének kiépítése) valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.10 Autóbusz végállomás átépítés

A keret a Lipóti Pékség üzletekben végzett beruházások bérleti díjjal szembeni beszámítását tartalmazza.

Előirányzat összesen: 4 115 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.11 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése

A Pagony Óvoda új épületének engedélyezési tervei már rendelkezésre állnak, a keret terhére a kiviteli tervek készülnek el. Áthúzódó kötelezettség az engedélyezési terv szerződésnek az építési engedély megszerzése után kifizethető része. Az építési engedély a telek-alakítás Földhivatali bejegyzését követően nyújtható be.

Előirányzat összesen: 19 473 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 473 e Ft

2.12 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon

Felépítménnyel nem rendelkező önkormányzati telken gazdasági épület létesítése valósítható meg.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.13 Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése

Áthúzódó kötelezettségként új játszóeszközök kihelyezése és locsolási vízmérő kiépítése fejeződik be.

Előirányzat összesen: 24 434 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 24 434 e Ft

2.14 Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés

Tavaly megkötött szerződés alapján a tűzjelző rendszer kiépítése fejeződik be.

Előirányzat összesen: 14 871 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 14 871 e Ft

2.15 Puskás u. 55 kerítés építése kapuval

Az önkormányzati tulajdonú ingatlan védelme érdekében készült el a kerítés és a kapu.         Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 1 454 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 454 e Ft

 1. Út- és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2020. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2021. évben induló tervezési feladatok fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 29 183 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 14 183 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2020. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési beruházások műszaki ellenőrzésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2021. évi műszaki ellenőri feladatok fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 15 948 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 948 e Ft

3.3 Elektromos tervezések – mélyépítés

Lakossági igények és a műszaki szükségesség alapján a különböző útépítésekhez, gyalogátkelőkhöz, közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 7 969 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 969 e Ft 

3.4 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

A keret a közlekedés biztonság fokozásának érdekében forgalomtechnikai eszközök telepítésére biztosít fedezetet, többek közt előre gyártott sebességcsökkentő küszöbök, útburkolati prizmák telepítésére, sebességjelző készülékek, parkolás gátló oszlopok elhelyezésére.

Előirányzat összesen: 18 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.5 Nádas utca építése

Több gazdasági létesítményt feltáró, jelenleg még végleges jelleggel kiépítetlen Nádas utca déli részének kiépítése nagy teherbírású pályaszerkezettel és a vízelvezetés megoldásával. Gazdaságfejlesztési jelentőséggel is bír.

Előirányzat összesen: 114 173 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.6 Kossuth Lajos – Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás

A tervezett gyalogátkelőhely kialakításakor a gyalogátkelőhely szabvány szerinti megvilágítását biztosítani kell, a keret erre nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.7 Kossuth Lajos – Kereszt utca gyalogátkelőhely építés

A Budaörsi Egészségügyi központ jelentős gyalogosforgalmat generál, melynek egy része a Kossuth Lajos utcát jelenleg rendezetlen körülmények között keresztezi. A biztonságos gyalogos forgalom érdekében kijelölt átkelőhely létesül az intézménnyel szemben a Kereszt utcánál, melyhez a buszmegállót is át kell helyezni a gyógyszertár elé.

Előirányzat összesen: 7 087 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.8 Sirály utca közvilágítás létesítése

Lakossági igények és az újonnan kiépülő lakóházak megnövekedett közúti és gyalogos forgalmának biztonságosabbá tétele érdekében a közvilágítás fejlesztése szükséges, a keret ehhez nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.9 Szivárvány utca közvilágítás bővítés

A Szivárvány utca és az új buszvégállomás kereszteződésénél létesült gyalogos átkelési szakasznak és kibővült köztereknek biztosít megfelelő megvilágítást a beruházás.

Előirányzat összesen: 2 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.10 Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése

Lakossági igény alapján a csak gyalogosok által használt járdaszakasz közvilágítását biztosítja a beruházás.

Előirányzat összesen: 6 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.11 Szivárvány utca parkoló közvilágítás létesítése

A lakótelepen növekvő parkolási igényekhez létesülő várakozóhelyek megvilágítási szintjeit is biztosítani kell, a keret erre nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.12 Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje

A Lévai utcai park díszkandelábereinek faanyaga elkorhadt. Statikai és városképi szempontból indokolt az oszlopok cseréje.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.13 Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása

A 2020-ban végzett vizsgálatok alapján, a záportározó vízminőségének javítása és a vizes élőhely megóvása érdekében indokolt egy vízforgató telepítése a parkban.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.14 Esze Tamás utcai süllyedő poller cseréje

A rendszer rendkívül elavult, az utóbbi nyolc évben számtalan esetben volt javítva, működése instabil. Jelenleg is rossz, javítása nem gazdaságos. A Templom tér forgalmának és az iskola diákjainak védelme érdekében szükséges egy új, rendszám felismerő berendezéssel ellátott rendszer kiépítése, cseréje.

Előirányzat összesen: 3 200 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.15 Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés

A tervezett gyalogátkelőhely létesítésekor a gyalogátkelőhely szabvány szerinti megvilágítását biztosítani kell, a keret erre nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 3 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.16 Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése

Az 1. számú főúton az Alcsíki dűlő buszmegállópár között létesít rendezett és biztonságos átkelési lehetőséget a gyalogosok számára, melyhez lakossági igény is érkezett. A Holdfény utcai járda megépítésével gyalogosforgalmi összeköttetést biztosít a társasházak és a főúti buszmegállópár között.

Előirányzat összesen: 4 724 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.17 Holdfény utca járda építés

A Holdfény utca és a Szabadság út között közforgalmú lépcső és járda épül, mely az Alcsíki dűlő gyalogátkelőhely megvalósításával együtt új gyalogosforgalmi hálózati elemként egyrészt összeköttetést biztosít a főút északi oldalán lévő járdával, továbbá lehetőséget teremt a helyközi buszjáratok mindkét irányú megállóhelyének elérésére a társasházak irányából.

Előirányzat összesen: 14 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.18 Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés

A Beregszászi utcai óvodához a közforgalmú parkolóhelyekről és a buszmegálló irányából az úttestet keresztezve lehet eljutni. Az intézményvezető jelezte az Önkormányzat felé a szülők biztonságos átkelésre irányuló igényét. Ennek érdekében valósul meg a kijelölt gyalogátkelőhely a Beregszászi utca Vörösbegy utcai végénél.

Előirányzat összesen: 1 575 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.19 Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása

A tervezett gyalogátkelőhely kialakításakor a gyalogátkelőhely szabvány szerinti megvilágítását biztosítani kell, a keret erre nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.20 Temesvári utca rézsű mikro cölöpözés

A Temesvári utcában a Budafoki utca felőli magáningatlanok határai az úthoz rendkívül közel helyezkednek el, többségében megfelelő megtámasztás nélkül. Ezen felül a domborzati adottságok és a meredek, növényzettel benőtt partfalak, valamint a feltárt talajvízmozgások együttesen veszélyeztethetik a közút stabilitását. Erre a célra a szűk keresztmetszeti adottságokhoz igazodva mikro cölöpökkel kívánjuk a megfelelő állékonyságot és az útpálya, valamint a közművek védelmét biztosítani.

Előirányzat összesen: 8 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

3.21 Beregszászi utcai támfal építése

A Beregszászi utca 54. számú ingatlan Harkály utca felé eső oldalán a közterület megtámasztását is biztosító lábazati támfal statikai állékonysága részben a közterületi feltöltések miatt sem biztosítja már megfelelően rekonstrukció előtt álló Harkály utcában a közművek és a közút állékonyságát. A közterület, az útpálya és a közművek megfelelő megtámasztásának, állékonyságának biztosítása érdekében a támfal teljes átépítése szükséges, mely egyben feltétele a Harkály utcában tervezett út- és csapadékcsatorna építési beruházásnak is.

Előirányzat összesen: 18 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.22 Méhecske utca csatornaépítés

A csatornaépítés a víziközmű társulat által az ÖNK/SZ/2020-637 számú közérdekű kötelezettségvállalás alapján valósul meg.

A szennyvízcsatorna építést követő teljes pályás helyreállítás részben Budaörs Város Önkormányzata forrásából valósul meg.

Előirányzat összesen: 93 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.23 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Felsőhatár u. – Alsóhatár u. kereszteződésében körforgalmú csomópont építésére fedezetet nyújtó keret, mely áthúzódó tervezési munkát is tartalmaz. A beruházást megelőzően a következő közműkiváltási munkálatok elvégzésére van szükség: vízvezeték, szennyvízcsatorna, távközlési kábelek, valamint 0,4 és 10kV-os elektromos vezetékek kiváltása.

Előirányzat összesen: 219 824 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 289 e Ft

3.24 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

A beruházás elkészült a garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri költsége áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2 088 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 088 e Ft

3.25 Akadálymentesítés közterületen

A keret a város területén lévő járdaszakaszok akadálymentesítésére nyújt fedezetet. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknél lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hosszesésének átalakítása valósul meg.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.26 Parkoló építési program

A város területén a megnövekedett parkolási igényekhez igazodva új közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet, lakossági és képviselői igényeknek megfelelően.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.27 Járda építési program

A keret a biztonságos, és kényelmes gyalogos közlekedés érdekében biztosít járdaépítésre fedezetet a város területén, a lakossági és képviselői igényeknek megfelelően.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.28 Beszterce utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 1 440 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 440 e Ft

3.29 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz sem kapcsolható, az út- és a csapadékvíz-hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósulnak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 8 090 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 90 e Ft 

3.30 Szabadság út – Légimentő út – Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

A tervezés folyamatban, mivel a Magyar Közút módosításokat írt elő. Az engedélyezési eljárás befejezése 2021-ben várható.

Előirányzat összesen: 3 505 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 505 e Ft

3.31 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

Tavaly az Edison utcában ELMÜ beruházásban épülő új közvilágítási hálózat aktív elemeinek fedezetére kötöttünk kötelezettségvállalást, az ELMÜ és Budaörs Város Önkormányzata közötti éves beruházás fejlesztési megállapodás keretében. A passzív elem építési munkálatok még folyamatban, így az aktív elemek csak 2021 márciusára épülnek ki.

Előirányzat összesen: 814 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 814 e Ft

 1. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a fejlesztések megvalósítása érdekében szükségesek. Áthúzódó feladatként a Csillagfürt Óvoda játszóudvar átépítésének utó-felülvizsgálata fejeződik be

Előirányzat összesen: 6 272 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 272 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére a Patkó utca és az Ifjúság utca közötti játszótér továbbtervezése valósul meg. Áthúzódó feladatként a Csicsergő Óvoda játszóudvar átépítésének tervezése fejeződik be.

Előirányzat összesen: 17 969 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 969 e Ft

4.3 Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat ajánlásai alapján játszóeszközök cseréjét tudjuk megvalósítani a keret terhére.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.4 Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése

Áthúzódó feladat, a szabadidőparkban a gördeszka-pálya új elemeinek telepítése fejeződik be.

Előirányzat összesen: 39 991 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 39 991 e Ft 

4.5 Csicsergő Óvoda játszóudvar átépítése

A keret terhére az óvoda jelenleg elhasználódott játszóudvarának teljes körű átépítése, fejlesztése történik meg (új játszóeszközök, új burkolatok, megújított zöldfelület).

Előirányzat összesen: 155 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.6 Újtemető urnafal építése

Üzemeltetői kérésre a megnövekedett igények biztosítására az újtemetőben urnafal építése valósul meg.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.7 Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítése

A Törökugratón található tanösvény lépcsősora elhasználódott, a keret terhére a teljes körű átépítést valósítjuk meg.

Előirányzat összesen: 4 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.8 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)

A rendezett környezet biztosítása érdekében a tavalyi évben elvégzett szelektív sziget bekerítések mintájára elkészülhet a Lévai utcai sziget bekerítése is.

Előirányzat összesen: 3 300 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

 1. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Részesedések beszerzése

A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-ben további üzletrész megvásárlására tervezett keret.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft 

Felújítások

(6/B. melléklet szerint)

 1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítése érdekében, valamint a Clementis 20. épület további munkálatainak, a színház légkezelő korszerűsítésének, a könyvtár épület és az Idősek Otthona régi épület villámvédelem felújításának és az uszodai munkálatok tervezései valósulnak meg. Áthúzódó kőtelezettségként kerülnek kifizetésre a tavalyi évben már megkezdett, még folyamatban lévő tervezések: a Templom tér 12. fűtés korszerűsítés tervezése, a 2021 évi intézmény felújítások tervezése és az Idősek Otthona kazánházi fűtéskorszerűsítés és módosított tűzvédelmi dokumentációjának a tervezése.

Előirányzat összesen: 28 169 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 169 e Ft

1.2 2019. évi intézményi felújítások

Áthúzódó pénzmaradványként az Idősek Otthona szobák burkolatának felújítása és zuhanyzó átépítése fejeződik be, mely munkálatokat a veszélyhelyzet miatt nem lehetett eddig lezárni.

Előirányzat összesen: 8 268 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 268 e Ft

1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges. Áthúzódó kötelezettségként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri feladatok (Városi Ifjúsági Klub udvar felújítása, Holdfény Óvoda fűtés korszerűsítése, Régészeti Kiállítás elektromos felújítása és 2020-ban befejezett felújítási munkák utó-felülvizsgálatai) befejezése, pénzügyi rendezése várható.

Előirányzat összesen: 12 591 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 591 e Ft

1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A keret terhére önkormányzati ingatlanokhoz és lakásokhoz kapcsolódó felújítási munkák elvégzését tervezzük (Idősek Otthona régi épület villámvédelem felújítása, Régészeti Kiállítás belső elektromos felújítás, lakások felújítása). Áthúzódó feladatként az Idősek Otthona pergola és korlát felújítás munkái, a Régészeti Múzeum homlokzat és elektromos felújítási munkái, a Clementis 20. épület statikai megerősítési munkái fejeződnek be.

Előirányzat összesen: 101 589 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 39 384 e Ft

1.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

A keret terhére a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkálatok (folyadékhűtő szivattyú csere, szabályzó szekrények cseréje, burkolat felújítások, térvilágítás felújítása) valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.6 Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása

Áthúzódó pénzmaradványként kerül kifizetésre a keretből a Patkó 9. átépítés (Tanoda és BULÁKE helyiségei) tervezési díja.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 000 e Ft

1.7 Templom tér 12.  fűtés rekonstrukció

A Templom tér 12. épületegyüttes kazánháza és fűtési hálózata korszerűtlen, működése bizonytalan. A keret terhére a teljes rendszer korszerűsítése valósul meg szabályozhatósággal és a különböző épületrészek szakaszolásával együtt.

Előirányzat összesen: 66 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e FT

Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése

A térfigyelő rendszer  2013-ban telepített kliens gépe, ami biztosítja a kamera képek megjelenítését, koránál fogva cserére szorul. A rögzítőkben lévő HDD lemezek utoljára 5 éve lettek cserélve, gyártói ajánlás a 2 évenkénti cseréjük

A 2013-ban telepített és azóta bővített rádió hálózat frekvenciája véges, Budaörs esetében elfogyott, túlterhelt. Az „idegen“ berendezések számának rohamos növekedése néhol azt eredményezte, hogy nincs szabad, „tiszta“ frekvencia, annál is inkább, mivel ezek 80, vagy 160 MHz-es sávot foglalnak le.  Ennek következménye az interferencia, az egyes linkek degradációja, az adatátviteli sávszélesség drasztikus csökkenése.

Az általunk használt Mikrotik, Cambium, UBNT eszközök mindegyike használ  egy TDMA protokollt is, ami némi plusz védelmet nyújt a zavartatás ellen. Másik probléma a saját eszközök kölcsönös zavarása és zavartatása, ami azt is jelenti, hogy egy átjátszóra véges számú eszköz telepíthető.

Ezen okok miatt szükséges a Kliens gép, a 8-8 HHD és a rádióhálózat cseréje.

Előirányzat összesen: 14 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

 1.9 Idősek Otthona kazánház korszerűsítés

A régi épületrész kazánháza elavult, nem üzembiztos, így a keret terhére a kazánház teljes körű felújítását végezzük el.

Előirányzat összesen: 29 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.10 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása

A légkezelő motorja tönkrement. A biztonságos működéshez szükséges a motor cseréje

Előirányzat összesen: 316 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.11 Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása

Áthúzódó pénzmaradvány. A munkálatok befejeződtek, a keret terhére a pénzügyi rendezés fog megtörténni.

Előirányzat összesen: 1 219 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 219 e Ft

 1.12 Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése

Áthúzódó pénzmaradvány. A fűtési rendszer felújítása folyamatban van, a keret terhére a munkálatok befejezését követően a pénzügyi rendezés fog megtörténni.

Előirányzat összesen: 7 553 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 553 e Ft

1.13 Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása

Áthúzódó pénzmaradvány. A felújítási munkák folyamatban vannak, a keret terhére a munkálatok befejezését követően a pénzügyi rendezés fog megtörténni.

Előirányzat összesen: 8 750 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 750 e Ft

1.14 Városháza fűtésfelújítás tervezése

Áthúzódó kötelezettség. A Városháza fűtés-hűtés rendszerének energetikai korszerűsítését tervezzük.

Előirányzat összesen: 10 135 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 135 e Ft

 1. 2. Út- és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Ezen alap bevételeit a szennyvízhálózati utólagos csatlakozási hozzájárulás, valamint a szolgáltató által fizetendő használati díj képezi.

A bevételektől függően az önkormányzati csőhálózati felújítási program keretén belül a Mező, Rózsa és Torockó utca szennyvízcsatorna rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni.

Előirányzat összesen: 106 509 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 338 e Ft 

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2021-ben induló nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.3 Járda felújítási program

Lakossági és képviselői igények, valamin a műszaki szükségesség alapján a meglévő járdaszakaszok felújítására, átalakítására szolgáló keret.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.4 Lakótelepi útfelújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak, parkolók felújítására biztosít fedezetet a sor.

Előirányzat összesen: 45 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.5 Parkoló felújítási program

Lakossági és képviselői igények, valamint a műszaki szükségesség alapján meglévő közforgalmú parkolók felújítására, átalakítására szolgáló keret.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás

A Budaörsi mellékág 4+415km szelvényében, a Baross utca – Széles utca kereszteződésnél lévő közúti híd felújítása, hídvizsgálati szakvélemény alapján. A híd lemeze nincs leszigetelve, ezért a burkolaton átjutó víz korróziót idéz elő a vasbeton szerkezetben. A műtárgy jelenleg nem éri el a közúti hidakra előírt élettartamot, ezért felújítása szükséges, mely gazdaságosabb, mint a jelenlegi híd elbontása és új építése.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 26. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. mellékletben részletezik.

Forrás: budaors.hu

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here