Bérbe ad az önkormányzat egy gyümölcsöst a Galagonya utcában

0
1018

A Ló-hegy déli lejtőjén egy 1263 négyzetméteres gyümölcsös bérbeadására írt ki pályázatot az önkormányzat.

 

Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága 169/2017. (XI.6.) TFVB számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Galagonya utcában lévő 8191/4 helyrajzi számú, 1263 m2 területű önkormányzati tulajdonú zárkerti ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra hobbikert céljából bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező Budaörs, Galagonya utcában lévő 8191/4 helyrajzi számú, „gyümölcsös” megnevezésű, 1263 m2 területű zártkerti ingatlant.

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Budaörs városszerkezeti centrumától távol, a Ló-hegy déli lejtőjén, infrastruktúrával ellátatlan, kiskertes környezetben található.

Az ingatlan a Galagonya utca felől közelíthető meg. A Galagonya utca a Sóvirág utcáig részben kiépített, majd onnan erős emelkedéssel földúton vezet. Az ingatlan közelében az utca burkolatlan.

A tényleges kiskert mintegy 85 m hosszú és 4 m széles nyeles telken érhető el. Az ingatlanon egy felújításra szoruló szerszámos kamra található.

Az ingatlan jelenleg közmű nélküli, a villamos áram visszakötése folyamatban, az érintésvédelmi felülvizsgálat a bérlő dolga.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól. A felmondási idő rendes felmondás esetén 1 hónap, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondás.

Folytatni kívánt tevékenység:

Az Önkormányzat hobbikert céljára kívánja bérbe adni az ingatlant, azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani és a növényvédelmi előírások betartásával állagmegóvásáról gondoskodni.

A bérleti díj:

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke:            8.500 Ft + ÁFA /  hó

 

Óvadék:

Az óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

A pályázat elbírálása:

A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempontok:

az ajánlott bérleti díj összege

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám

a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (füvesítés, növénytermesztés)

a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás

a pályázó által ajánlott bérleti díj összege

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. január 31. szerda 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál (2040 Budaörs, Szabadság út 134. 226-os szoba).

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 8191/4 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

Az ajánlatokat határidőig személyesen lehet leadni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

A pályázaton kizárólag magánszemély vehet részt.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Városépítési Irodájának Vagyongazdálkodási Osztálya a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.

A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljeskörű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán a 06/23-447-860-as telefonszámon lehet kérni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here