Az önkormányzati szociális támogatások feltételei táblázatba foglalva

0
335

Már 30 százalékkal többen kérnek támogatást, mint előtte, és ennyi volt október elején a növekedés, amikor Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezetővel interjút készítettük, ami ITT jelent meg.

Azt is megírtuk, hogy Budaörsön 22-féle jogcímen lehet önkormányzati támogatást igényelni és a képviselő-testület a szeptemberi ülésén változtatott a feltételeken.  A szociális ellátások jogosultságához meghatározott jövedelemhatár és az adható összegnek is a megemelését  elsősorban az indokolta, hogy azok a nyugdíjasok, akiknek a jövedelme eddig a határon volt, most – az inflációt sem követő szerény mértékű – emelések miatt ne essenek ki a rendszerből, miközben mind az energia, mind az élelmiszer és a gyógyszerek rendkívüli mértékben megdrágultak.

A városháza sajtóosztálya táblázatba foglalta a számszerűsített változásokat. Aki úgy érzi, hogy támogatásra szorul, érdemes áttekintenie az alábbiakat, hogy milyen jogcímen és milyen feltételekkel lehet az önkormányzathoz fordulni anyagi segítségért.

2022. szeptember 14-től (kihirdetéstől) hatályos

öregségi nyugdíjminimum: 28 500 Ft. (2008. év óta)

 

támogatási forma

jogosultsági feltétel – jövedelemhatár

családos esetén – egy főre jutó jövedelem Ft/fő

gyermekét egyedül nevelő esetén jövedelem Ft/fő

egyedülálló

megjegyzés

Pénzbeli ellátások

1 lakbértámogatás

114 000

lakbér felső mértéke: 150 000 Ft.

A támogatás havi összege: 20 000 Ft/hó

csak 18. életév alatti gyermekes családos, legalább 1 év Budaörsi lakcímmel rendelkezik,

bérelt max. lakásnagyság: 3 személyig 2 vagy 1+ 2 fél lakószoba, amelynek alapterülete nem nagyobb 65 m2 – nél.

3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe.

1 évre kell megállapítani

2 szemétszállítási díj

120 literes edényméretig, határozatlan időre kell megállapítani,

70. életévet betöltött kérelmező részére,

utolsó számlát vagy szolgáltatási szerződést mellékelni kell

3 rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet)

128 250

156 750

krízishelyzetben: tartós betegség, orvosi kezelés, munkanélküliség, elemi kár, váratlan többletkiadás, stb. igazolása

4 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

128 250

gyermek létfenntartása veszélyeztetve van, munkanélküliség, többletkiadás (pl. tábor, iskolakezdés) igazolása

5 temetési költségekhez támogatás

128 250

171 000

A temettető lakcíme szerinti önkormányzatnál lehet kérelmezni,

támogatás összege:

0-71 250 142 500 Ft

71 250-128 250 128 250 Ft

128 250 – 171 000 114 000 Ft

temetés napját követő 90 napon belül igényelhető

6 lakásfenntartási támogatás

128 250

156 750

Nem jogosult, aki lakbértámogatásban részesül.

Maximális lakásnagyság:

3 személyig: 2, illetve 1+2 félszobás

3 személy felett személyenként további 20 m2

70 év felett egyedül élő esetén lakás nagyságától független.

1 évre kell megállapítani, havi összege: 8 000 Ft / egyszemélyes háztartás esetén: 10 000 Ft.

7 életkezdési kiegészítő támogatás

114 000

Start számla

összege: 50 000 Ft.

Születést követő 1 éven belül igényelhető, a gyermek születését megelőzően 12 hónap budaörsi lakcím

8 születési támogatás

114 000

142 500

A gyermek születésekor egyösszegű támogatás. 6 hónapon belül igényelheti, a gyermek születését megelőzően 12 hónap budaörsi lakcím, Összege: 50 000 Ft

9 gondozási támogatás

114 000

Iker vagy többes ikergyermekek gondozása esetén, a gyermekek 1 éves koráig.

A támogatás havi összege:

2 ikergyermek esetén: 60 000 Ft

3 ikergyermek esetén: 90 000 Ft

4 ikergyermek esetén 120 000 Ft

10 gyógyszertámogatás

114 000

142 500

Havi gyógyszerköltsége az 5700 Ft- ot meghaladja és közgyógyellátásra nem jogosul; házastársak, élettársak esetén egyik jogosult az ellátásra,

1 évre kell megállapítani, havi összege: 3 000 – 28 500 Ft

11 ápolási támogatás

85 500

18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozót ápol.

2022-ben a havi összege: Br. 34 725 Ft.

12 adósságcsökkentési támogatás

57 000

85 500

Feltétel: az adósság meghaladja az 50 000 Ft-ot, min 6 havi az elmaradás, vagy a szolgáltatást kikapcsolták.

időtartama: legfeljebb 18 hó, mely 6 hónappal meghosszabbítható

Mértéke: adósság 75 %-a, max. 300 000 Ft

Adósság max.: 500 000 Ft.

13 önkormányzat kamatmentes kölcsön

114 000

egyedi életkörülmény

5 évre, felső határ: 500 000 Ft

jelzálogjog bejegyzése, támogatást vissza kell fizetni!!!

14 méltányossági települési támogatás

142 500

171 000

meghatározott, rendeletben rögzített esetekben

maximális összeg: 228 000 Ft.

Bizottsági döntés

15 gyermekek karácsonyi támogatása

Tárgyév dec. 1-jén RGYVK-s jogosultság fennáll – 5000 Ft egyszeri támogatást nyújt

16 karácsonyi támogatás

150 000

70. életévet betöltött, idős személyek részére biztosított egyszeri támogatás. Évente 12 000 Ft. Havi nyugellátása 150 ezer Ft-ot nem haladja meg.

Természetbeni ellátások

17 szünidei gyermekétkeztetés

RGYVK-s valamint gyermekétkeztetési díjkedvezményben részesülő 18 év alatti gyermekek részére déli meleg főétkezés biztosítása a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben

18 köztemetés

57 000

közköltségen történő eltemettetés, kérelemre

19 kedvezményes üdülés

114 000

142 500

52., illetve 62. életévét betöltött személy –

félpanziós ellátás és oda – visszautazás költségeinek térítése

február 28-ig nyújtható be.

Ugyanazon személy részére három évente állapítható meg.

20 babaköszöntő csomag

védőnői jelzés alapján

21 gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

85 500

+ 50 %

  • RGYVK-ban részesülő gyermek

  • 3 vagy többgyermekes családoknál gyermekenként

  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után

85 500

114 000

100%

normatív kedvezményre, valamint RGYVK-re nem jogosult.

Tanulmányi ösztöndíjak

Pályázati úton, az általános iskola 7-8 évfolyamán, a középfokú oktatásban folytatott tanulmányokhoz, illetve a Bursa Hungarica rendszerhez csatlakozva történik.

Bizottsági döntéshez kötött.

22 Közoktatási ösztöndíj

85 500

114 000

Az a tanuló részesülhet, aki általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán tanulmányi átlaga:

ált. isk., gimnázium, érettségit adó képzés esetén: 4,6-5,00

szakképzés esetén : 4,2-5.00, vagy

országos v. nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

A pályázat tárgyév szeptember 1-30-ig nyújtható be.

Az ösztöndíj havi összegének folyósítása számlára történik, mely 2022-ben 20 000 Ft.

23 Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíja

Középiskolai tanulók tanulmányaihoz nyújt támogatást, akinek a részvételét a Képviselő – testület döntésével támogatta és a programban való részvételre a kiíró által jogosultságot szerzett.

országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el

képzés időtartamára (illetve max. 5 évre) szól, összege: 8 000 Ft.

24 Bursa Hungarica

114 000

A” típus

önk. területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgató, aki – felsőoktatási intézményben nappali munkarend szerint alapfokozatot, és szakképzettséget eredményező alapképzésben

– mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,

– osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait.

B” típus

önk. területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik. A támogatási összegről a bizottság dönt

25 külföldi ösztöndíj

114 000

államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz nyújtott egyszeri, egyösszegű vissza nem térítendő támogatás. Maximális összege: 300 000 Ft.

Lakáscélú helyi támogatások

26

lakásépítési támogatás

min. 28 500- max.

128250

min. 28 500- max.

171 000

-építkezéshez, tulajdonjog megszerzéséhez, energia-megtakarítást eredményező felújításhoz

vásárlás és építés esetén a telekárat nem tartalmazó vételár és ktg. nem haladhatja meg a 30 M Ft-ot.

jogosultsági felt.:

tulajdonában vagy haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás (5 év) és vagyona nincs

önerő eléri vételár, építési ktg. 10 %-át

felújítás ktg. 20 %-át

lakásnagyság!

jelzálogjog bejegyzés

adásvételi szerződés benyújtása

felújítás esetén a kérelem benyújtása a munkálatok előtt történt

A kamatmentes kölcsön összege

vásárlás és építés esetén 1 M Ft. fiatal házasok, ill. gyermeküket egyedül nevelők esetén: 1,5 M Ft.

építkezés (bővítés stb.) 1 MFt

felújítás 800 eFt

kölcsön futamideje: 800 eFt.-ig legfeljebb 5 év

800 eFt felett legfeljebb 10 év

27

lakás akadálymentesítési támogatás

114 000

142 500

lakáson belül átalakításhoz (akadálymentes közlekedéshez) nyújtott vissza nem térítendő támogatás (többek között pl. fűtési rendszer korszerűsítése, vizes helyiségek átalakítása, csúszásmentesítése)

súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a 65. életévét betöltött mozgásában korlátozott személy lakásának akadálymentesítésére igényelhető.

Támogatás összege: legfeljebb 400 000 Ft.

Digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás

28 digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás

jogosultak köre:

fogyatékossági támogatásban

magasabb összegű családi pótlékban

aktív korúak ellátásában

időskorúak járadékában

ápolási díj, települési ápolási támogatásban

nyugdíjszerű ellátásban

öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesül

a kérelemhez csatolni kell a fentiekről az igazolást

A támogatás formái:

-20 óra időtartamú felhasználó szintű alapfokú informatikai és internet használat oktatás

-további összesen 20 óra gyakorlati számítógép és internet használat biztosítása

-10 óra továbbképzés

-20 óra időtartamú oktatás az esélykiegyenlítést szolgáló mobiltelefon és egyéb digitális eszközök, alkalmazások gyakorlati használatáról

A 10 óra továbbképzést 1 alkalommal,

a többi támogatott szolgáltatást évente lehet igényelni.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here