Ilyen feltételekkel kérhetsz önkormányzati szociális támogatást

0
408

A minimálnyugdíj hatszorosára emelték azt az összeget, amihez az igénylés lehetőségét kötötték és az adható összeget is megemelték – mondta a múlt héten Wittinghoff Tamás polgármesterég a képviselő-testületi ülésen még napirendek előtt, majd a negyedik pontban ezt meg is szavazták. Budaörsön is egyre nagyobb az igény a szociális ellátásokra, idén mintegy 15-20 százalékkal többen kértek önkormányzati támogatást, mint korábban bármikor. Budaörs 22 ellátási formát működtet. A részletek a cikkben.

Tájékoztató a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások jogosultsági feltételeinek változásairól, a változott jövedelemhatárokról

 Települési Lakásfenntartási támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás.

Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek,

 1. akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550%-át (156.750 Ft),
 2. vagyona a kérelmezőnek valamint a háztartás tagjainak nincs,
 3. a kérelmező által használt lakás nagysága:
 4. ca) 3 személyig 2 lakószobás, illetve 1+2 félszobás lakás, amelynek alapterülete nem nagyobb 65 m2-nél,
 5. cb) 3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe,
 6. cc) 70 év feletti egyedül élő személy esetében az általa használt lakás nagyságától függetlenül adható támogatás, ha a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelel.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki a helyi rendelet alapján lakbértámogatásban részesül.

Települési Ápolási támogatás

A 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható támogatás, mely folyósításának ideje szolgálati időre jogosít.

Ápolási támogatás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. életévét betöltött tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását, gondozását végzi,
 2. családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft),
 3. vagyona neki és családtagjainak nincs.

Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani és havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a (2022. évben bruttó 34.725 Ft).

Települési gyógyszertámogatás

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható támogatás.

Gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át (5.700 Ft),
 2. családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft), egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft) és vagyona nincs,
 3. normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult.

A gyógyszertámogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani és havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de minimum havi 3.000 Ft.

A gyógyszertámogatás összege a havi gyógyszerköltség/gyógyító ellátás figyelembevételével kerül megállapításra.

Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. Azokat a személyeket indokolt részesíteni, az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl, aki

 1. ba) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés vagy munkanélküliség miatt jelentős jövedelem-kiesést keletkezik,
 2. bb) a gyermek létfenntartása veszélyeztetve van,
 3. bc) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása),
 4. bd) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik,
 5. be) egyedül élő vagy öregségi, rokkantsági, vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft),
 6. bf) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.

A rendkívüli települési támogatás pénzbeli formái:

 1. a) krízishelyzetre támogatás,
 2. b) gyermekvédelmi támogatás,
 3. c) temetés költségeihez támogatás,
 4. d) önkormányzati kamatmentes kölcsön.

A közös háztartásban élő családtagok külön-külön ugyanazon jogcímen nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban. A rendkívüli települési támogatás egy jogcímen havonta egy alkalommal állapítható meg.

 1. Krízishelyzetre támogatás

Krízishelyzetre támogatás annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550%-át (156.750 Ft).

 1. Gyermekvédelmi támogatás

Gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft).

A támogatás pénzbeli, továbbá természetbeni ellátás formájában is nyújtható, így különösen gyermektáboroztatásként oktatási intézményhez történő utalássa

 1. Temetés költségeihez támogatás

Települési támogatás nyújtható temetés költségeihez annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át (171.000 Ft).

A települési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint:

Jövedelmi értékhatár        Települési támogatás mértéke

0-ÖNYM 250%-ig                                      ÖNYM 500%-a

ÖNYM 250%-a – 450%-a                         ÖNYM 450%-a

ÖNYM 450%-a –600%-a                                      ÖNYM 400%-a

(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely 28.500 Ft)

A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a közös háztartásban élők jövedelem igazolásait és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

A települési támogatás a temetés napját követő 90 napon belül igényelhető.

 1. Települési támogatás méltányosságból

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága méltányossági hatáskörben települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek betegség, temetés, gyógyászati segédeszköz vásárlás, lakhatást, megélhetést veszélyeztető életkörülmény, elemi csapás, váratlan kiadás miatt létfenntartása veszélyeztetve van és

 1. a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg annak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft),
 2. b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171.000 Ft).

 Karácsonyi támogatás

A karácsonyi támogatás az idős személyek részére biztosított egyszeri támogatás.

Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki:

tárgy év november 1. napjáig – november-december hónapban születettek esetén tárgyévben    benyújtott kérelem esetén jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. a) Budaörsön bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 2. b) életévét tárgyévben betöltötte (vagy november-december hónapban tölti be),
 3. c) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül, valamint a havi nyugellátása 150 ezer forintot nem haladja meg.

A jogosultak értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában (a november-december hónapban születettek esetében legkésőbb tárgyévet követő év februárjában) postai úton, vagy a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra történik.

A támogatás mértéke évente egy alkalommal 12.000 Ft.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here