A legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye 2. rész

0
470

Budaörs Város Önkormányzata időről-időre felméri, hogy a város lakossága mennyire elégedett az önkormányzat és más hivatalok ügyintézésével, saját helyzetével és a helyi szolgáltatásokkal. A legutóbbi lakossági felmérést 2019 augusztus-szeptemberében készíttette.

Az első részben azt mutattuk be, hogy a budaörsiek nagy többsége szeret itt élni és elégedett az önkormányzattal. (ITT olvashatják.)

A polgármester és a képviselő-testület működésének megítélése

A válaszolni tudók 98%-a helyesen nevezte meg Budaörs polgármesterét, mindössze 2%-uk nevezett meg más személyt (az összes megkérdezett 7,6%-a nem tudott válaszolni erre a kérdésre). Ahogy a 13. ábrán is látható, 2004 óta a polgármester ismertsége folyamatosan lényegében teljes (97-99%-os szinten mozog), nagyobb visszaesés nem tapasztalható e téren.

Budaörs polgármesterének ismertsége (2004-2019)

  2004 2006 2007 2013 2017 2018 2019
Wittinghoff Tamás 98% 99% 98% 99% 99% 97% 98%
más nevet mond 2% 1% 2% 2% 1% 3% 2%

 

A 2019-ben végzett felmérés keretében – az előző évhez hasonlóan – arra kértük a válaszadókat, hogy a polgármester elmúlt 3 év során nyújtott munkájáról alkossanak véleményt. Eredményeink szerint a válaszadók 95%-a elégedett a polgármester 3 éves munkájával.

Elégedettség a polgármester elmúlt 3 éves tevékenységével (2019)

A 2003-as felméréstől kezdve folyamatosan pozitív, és a véletlen ingadozásoktól eltekintve ezen belül is egyre kedvezőbb volt a polgármester tevékenységének megítélése. A polgármesterrel elégedettek budaörsiek arányának tendenciáját az 8. ábra mutatja.

Elégedettség a polgármester tevékenységével (százalékban kifejezett arányok lineáris trendje, 2004-2019)

 

A válaszadókat arra kértük, nevezzék meg, hogy polgármesterük melyik párthoz, vagy szervezethez tartozik – elsőként spontán válaszukra voltunk kíváncsiak, s csupán abban az esetben biztosítottunk számukra válaszopciókat, amennyiben nem tudtak választ adni a feltett kérdésre. Azon megkérdezettek, akik spontán adtak választ a kérdésre (a választ adók 80%-a) legnagyobb arányban úgy gondolták, hogy a polgármester független (51%), 44%-uk vélte úgy, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagja, 2%-uk a polgármestert a Fideszhez, míg 2%-uk az MSZP-hez kötötte. A spontán válaszadók elenyésző aránya vélte úgy, hogy az LMP, DK, vagy a Jobbik támogatottja lenne Budaörs polgármestere Azon válaszadók, akik spontán nem tudtak választ adni a kérdésre (a választ adók 20%-a)  a felsorolt válaszopciók közül legnagyobb arányban azt választották, hogy polgármesterük a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagja (68%), 12%-uk vélte úgy, hogy Független, 7%-uk, hogy fideszes, 7%-uk, hogy MSZP-s. Jól látszik, hogy a támogatott említés esetében a megkérdezettek sokkalta nagyobb arányban választották a Budaörs Fejlődéséért Egyesületet, mint spontán válasz esetén  (ez a tendencia 2017-ben és 2018-ban is jellemző volt). Utóbbi esetben, mikor a megkérdezetteknek opciók hiányában kellett választ adnia a kérdésre, jellemző válaszként jelent meg, hogy a polgármester személye független képviselő – a válaszadók tehát jól érzékelték, hogy a polgármester nem politikai párt tagja. Ezzel párhuzamosan 2019-re a mögötte álló Egyesület spontán említése már megközelítette a független válaszok arányát. A támogatott felidézés esetén az Egyesület választása a polgármester mögött álló szervezetként azonban még mindig sokkal magasabb arányt ért el.

Meg tudja nevezni, hogy Budaörs polgármestere mely párthoz vagy szervezethez tartozik? (2019)

A válaszadók valamivel több, mint harmada (37,6%-a) nem tudta, hogy mely pártok, szervezetek vannak többségben a budaörsi képviselő-testületben. Azoknak a válaszadóknak, akik tudni vélték, hogy kik alkotják a többséget több mint fele (57,7%) szerint a budaörsi képviselő testületben független képviselők és egyéb szervezetek vannak többségben, 24,3%-uk szerint a jelenleg kormányzó pártok (Fidesz-KDNP), míg 18,0%-uk szerint jelenleg nem kormányzó pártok.

A képvisel-őtestület elmúlt 3 éves tevékenységét, pontosabban az azzal való elégedettséget a megkérdezettek 1-től 5-ig terjedő skálán pontozhatták, ahol a magasabb értékek a nagyobb elégedettséget, míg az alacsonyabb értékek az elégedetlenséget jelezték.

A testület munkájával a kérdésre válaszolók több, mint három-negyede (77,8%-a) elégedett vagy nagyon elégedett volt – mely a polgármester munkájára vonatkozó méréshez viszonyítva mérsékeltebb, ugyanakkor az 2018. évihez képest (67,8%) sokkal jobb eredmény –, a válaszadók mintegy hatoda (16,2%-uk) sem elégedett, sem elégedetlen nem volt a képviselőtestület munkájával. Végül mintegy 6%-nyi válaszadó inkább elégedetlen vagy nagyon elégedetlen volt a testület tevékenységével.

 Elégedettség a budaörsi képviselő-testület elmúlt 3 éves tevékenységével (2019)

  Százalék Minta (Fő)
Nagyon elégedett 33,0% 154
Inkább elégedett 44,8% 209
Közepes 16,2% 76
Inkább elégedetlen 3,4% 16
Nagyon elégedetlen 2,6% 12
Összesítve 100,0% 467

 

A válaszadók közel három-negyede (69,4%-a) nem tudja, hogy ki is az önkormányzati képviselője, mindössze 30,6%-uk válaszolta, hogy tisztában van e személlyel. Ez utóbbi válaszadóknak további kérdéseket tettünk fel az önkormányzati képviselő párt-hovatartozására, valamint e képviselő munkájának értékelése vonatkozóan.

Saját önkormányzati képviselő ismerete (%, 2019)

 

A válaszadók fele (51,1%-a) vélte úgy, hogy önkormányzati képviselője a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviseletében jutott a testületbe, 18,2%-uk szerint független, 22,7%-uk Fidesz, 4,5%-uk szerint MSZP-s képviseletében jutott a testületbe. Az egyéb pártokat választók arány mindössze 3,4% volt (ez a megoszlás lényegében megfelelt az előző évi eredményeknek).

A válaszadó önkormányzati képviselőjének szervezete (N=106) (%, 2019)

 

Ahogy fenti táblázatban is látható, hogy a válaszadók inkább elégedettek önkormányzati képviselőjük elmúlt hároméves munkájával. A megkérdezettek 33,3%-a százaléka nagyon elégedett volt a képviselője munkájával, 40,3%-uk inkább elégedett, 15,8%-uk sem elégedett, sem elégedetlen, 5,3%-uk inkább elégedetlen volt azzal. A válaszadók 5,3%-a volt nagyon elégedetlen képviselője munkájával. Az elmúlt évi adatokhoz képest az egyes képviselők megítélése nem változott jelentősen.

Elégedettség az önkormányzati képviselő elmúlt 3 éves tevékenységével (2019)

  Százalék Minta (Fő)*
Nagyon elégedett 33,3% 46
Inkább elégedett 40,3% 55
Semleges 15,8% 22
Inkább elégedetlen 5,3% 7
Nagyon elégedetlen 5,3% 7
Összesítve 100,0% 137

* A kérdésre csak a képviselőjüket ismerők válaszolhattak.