Villámvédelmi beruházásokra lehet pályázni a budaörsi önkormányzatnál

0
407

Az iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására pályázatot hirdet Budaörs Város Önkormányzata.

Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 9/2021. (VI.30.) ÖKT számú határozata alapján pályázatot hirdet az iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának helyi támogatására.

I. A támogatás formája és célja

A támogatás formája utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek célja az iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatása.

A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, blokk, alagútzsalu ill. öntött technológia felhasználásával, vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával készült épületek.

II. A pályázók köre

A felhívásra pályázatot a Budaörs Város közigazgatási határain belül elhelyezkedő, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezetek nyújthatnak be. Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújtható támogatás:

a) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett;

b) annak a szervezetnek, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

c) annak a szervezetnek, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;

d) annak a szervezetnek, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem minősül átláthatónak;

e) annak a szervezetnek, amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;

f) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, akinek (amelynek) esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ideértve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat is – , valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van;

g) annak a szervezetnek, amely nyilvántartásba vételére, vagy beszámolójának elfogadására és letétbe helyezésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget;

h) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

i) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, akinek (amelynek) a külön rendeletben vagy pályázati kiírásban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik;

j) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az e rendeletben, külön rendeletben vagy pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

k) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az Önkormányzat által a támogatási döntést megelőző három éven belül nyújtott támogatással összefüggő beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, a támogatás visszafizetésére kötelezték.

III. A támogatott tevékenységek köre

A pályázat keretein belül kizárólag iparosított technológiával épült társasház villámvédelmi rendszereinek korszerűsítése, szabványosítása támogatható.

A munkálatok előkészítése (pl. tervezés, felmérés) önállóan nem, csak a kivitelezést is magába foglaló projekt részeként támogatható.

Pályázni csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok felhasználásával történő munkavégzéssel lehet.

IV. Pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke

A pályázattal elnyerhető támogatás utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, amely az Önkormányzat által meghatározott keret erejéig nyújtható. A támogatás mértéke a teljes elszámolható beruházási költség 50%-a, de legfeljebb 500.000 Ft.

Az önrész a teljes elszámolható beruházási költség önkormányzati támogatással nem fedezett része, amelyet a pályázónak kell biztosítania. A pályázónak legalább a teljes elszámolható beruházási költség 50%-ának megfelelő, vagy ha az az 1.000.000 Ft-ot meghaladja, a maximálisan nyújtható 500.000 Ft-os támogatás feletti összeggel kell rendelkeznie önrészként.

Az önrész lehet készpénz, bankbetét, hitel, vagy hitelígérvény, vagy más forrásból kapott támogatás.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó elszámolható költsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó elszámolható költsége.

A támogatás céljára igénybevehető keret összeg 10.000.000 Ft, amely Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete 7/a mellékletének „5. Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítésére nyújtott pályázati támgatás” megnevezésű során rendelkezésre áll.

V. Támogatási feltételek

A pályázónak a tervezett beruházás teljes költségének és a támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.

1. A teljes költség

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költsége, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A pályázathoz költségvetést kell csatolni, amelynek tételes kivitelezői árajánlaton, vagy tételes tervezői költségbecslésen kell alapulnia. A költségvetésnek, és a kivitelezői árajánlatnak, vagy tervezői költségbecslésnek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy az elszámolható költségeket alá lehessen támasztani.

2. A támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költségéből azok elszámolhatók, vagyis vehetők figyelembe a pályázat elbírálása során, amelyek nem tartoznak a 3. pont szerinti nem elszámolhaó költségek közé.

3. A nem elszámolható költségek

A pályázatban nem számolhatók el

–        a III. pont szerinti támogatott tevékenység körén kívül eső munkák költségei,

–        a nem kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok költségei,

–        az engedélyezéssel kapcsolatos költségek,

–        a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. postaköltségek),

–        továbbá azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban,

–        továbbá az alábbi költségek:

1. Szeszesital

2. Dohányáru

3. Pénzbeli jutalom

4. Késedelmi pótlék

5. Kötbér

6. Bármely büntetés költsége

7. Hitel tőkerésze

8. Más, működési pályázathoz felvett hitel kamata

9. Cégautó-adó, súlyadó

10. Magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban autópályadíj és parkolás költsége

11. Gépjárművásárlás

12. Bankköltség.

4. Egyéb előírások:

A projekt költségvetésében csak az elszámolás során számlákkal azonosított és igazolt költségek számolhatók el, amelyek a pályázat szerinti tervezett munkák végrehajtásához szükségesek voltak, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

Ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás mértéke nem emelkedik.

Amennyiben a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, a támogatás összege ezzel arányosan csökkentésre kerül.

Engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött munkálatok esetén a Támogatott a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles beszerezni a szükséges engedélyeket.

VI. A Eljárási rend

A pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható.

A pályázatot benyújtani 2021. július 15. napjától kezdődően 2021. október 31. napjáig lehetséges. A megadott határidőt megelőzően, valamint lejártát követően nincs lehetőség a pályázatok befogadására.

Az Önkormányzat a pályázat beérkezését követő hetedik napig

a) a pályázat befogadásáról befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben:

aa) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;

ab) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és

ac) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik; vagy

b) a pályázatot – az elutasítás okának megjelölésével – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az a) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn.

A pályázatoknak minden, a pályázati felhívásban megjelölt adatot, információt és dokumentumot tartalmaznia kell. A hiányosan benyújtott pályázat kiegészítésére, hiánypótlására az Önkormányzat egy alkalommal lehetőséget biztosít, amennyiben a pályázat hibája ezzel orvosolható. A hiánypótlási felhívást az Önkormányzat küldi meg a pályázók részére, az abban foglaltakat a megadott határidőn belül kell teljesíteni. Amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó

–        teljesíti, a pályázat érdemi bírálatra előkészítésre kerül a támogató számára,

–        nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázó az elbírált pályázatát utólag nem módosíthatja.

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat a pályázati határidőt követő 60 napon belül Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el.

VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények

A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:

A. Formanyomtatványok:

1. sz. adatlap (Összefoglaló adatlap)

2. sz. adatlap (A beruházás pénzügyi adatai)

3. sz. adatlap (Nyilatkozatok)

B. Műszaki dokumentumok:

1.    A pályázattal érintett munkálatokra vonatkozó, kivitelező, vagy tervező által készített és cégszerű aláírással ellátott tételes, részletes költségvetés (tervezői költségbecslés vagy árajánlat) eredeti példánya, és a tervezett munkákat szabatosan leíró rövid műszaki leírás.

2.    A munkálatok megkezdése  előtti (jelenlegi) állapotot bemutató fényképek.

C. Mellékletek:

  1. Közgyűlési határozat
  2. Saját erő készpénz részét igazoló bankszámla kivonat, vagy tervezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata, indikatív hitelígérvénye a hitelnyújtásról, amely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét.

VIII. Adminisztratív információk

A pályázat benyújtása díjtalan.

A pályázatok írásban, kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati adatlapok minden kérdésére választ adva, (a pályázatban nem érintett munkákra vonatkozó kérdések kihúzásával) és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók, kivéve, ha egy adott helyen erre külön lehetőség van megjelölve. Változtatás esetén a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt borítékban, a benyújtási határidőig és kizárólag személyesen lehet leadni a következő címen:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

(2040 Budaörs, Szabadság út 134.) 

A borítékon fel kell tüntetni

–        a pályázat címét: „Pályázat: Az iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására”,

–        a pályázó nevét és levelezési címét, valamint

–        a pályázattal érintett épület címét.

IX. A szerződés, a szerződés megkötése, az elszámolás és az ellenőrzés rendje

A szerződés, a szerződés megkötése

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázót támogatási döntésről harminc napon belül írásban tájékoztatja. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, valamint a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötésére megállapított ésszerű határidőre utalást.

Ha a kedvezményezett mulasztásából Önkormányzat által a szerződés megkötésére meghatározott, határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.

Amennyiben a pályázathoz nem került csatolásra, abban az esetben a kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötésének napjáig nyilatkozatot kell benyújtania – vagy a támogatási szerződés szövegébe foglalva nyilatkoznia kell – arra vonatkozóan, hogy

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint hogy adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be;

b) nem áll a jelen pályázat Pályázók köre címszava alatt a támogatási kedvezmény nyújtását kizáró okok hatálya alatt;

c) a saját forrás rendelkezésre áll;

d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

f) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta.

A kedvezményezett szervezet a támogatási szerződés megkötéséhez rendelkezésre bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát;

b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

A felsorolt dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.

A támogatási szerződés tartalmazza:

a) a kedvezményezett nevét, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, képviselőjének nevét;

b) a támogató (Önkormányzat) nevét, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, képviselőjének nevét, továbbá a támogatási döntést hozó szerv (személy) megjelölését, a támogatási döntés számát;

c) a támogatott tevékenységet;

d) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, az elszámolható költségeket;

e) a támogatott tevékenység időtartamát és a támogatás felhasználásának határidejét;

f) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését;

h) a beszámolással – ideértve a beszámoló tartalmi követelményeit is – , továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat;

j) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljeskörű megőrzésének határidejét;

k) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket;

l) a támogatási szerződés felmondásának, illetve az attól történő elállás esetköreit;

m) a kapcsolattartók személyét és elérhetőségét;

n) a támogatási cél kormányzati funkcióját;

o) arra történő utalást, hogy a kedvezményezett a támogatást érintően az általános forgalmi adóval összefüggő adólevonási joggal rendelkezik-e.

A támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás és a saját forrás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

A támogatási szerződésben a támogatásból elszámolható költségként kizárólag a támogatott tevékenységhez kapcsolódó költségek rögzítésére kerülhet sor. A támogatási szerződésben rögzítésre kerül a nem elszámolható költségek köre.

A támogatási szerződés módosítását a kedvezményezett az elszámolási határidő lejárta előtt kezdeményezheti. A támogatási szerződés írásban, a felek közös megegyezésével módosítható. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.

Nem szükséges a támogatási szerződés módosítása, amennyiben a támogatási szerződés a támogatási összeg legfeljebb 10%-át elérő hányada egyes támogatott tevékenységek közötti átcsoportosításának lehetőségét biztosítja.

A támogatott projekt megvalósítására a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre. Ezen az időn belül kell a támogatási szerződés szerinti munkákat teljes körűen megvalósítani, valamint az erről szóló elszámolási kérelmet az Önkormányzathoz benyújtani.

Ellenőrzés

Az Önkormányzat a támogatási igény jogosságát, a támogatás és a saját forrás felhasználását ellenőrizheti.

Az ellenőrzés lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

Az Önkormányzatnak vagy a nevében eljáró szervezetnek – az irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével – ellenőriznie kell a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt (elszámoló lapot – 4. sz. adatlap) oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja.

Az Önkormányzat ellenőrző szervezetének az utólagos ellenőrzés során – jegyző által kiállított megbízó levél alapján – jogában áll bekérni minden olyan iratot, dokumentumot, amelyek hozzájárulhatnak az ellenőrzési cél megvalósításához, nevezetesen ahhoz, hogy a támogatási összeg felhasználása célszerű, rendeltetésszerű volt-e, illetőleg a pénzügyi elszámolás megfelelt-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ellenőrző szerv saját hatáskörében dönt – a jogszabályi keretek között – a bekérendő dokumentumok típusáról, fajtájáról és mennyiségéről.

A kedvezményezett az ellenőrzés során együttműködési kötelezettség terheli. Ha a kedvezményezett az ellenőrzést ellehetetleníti vagy akadályozza, az Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat.

Az ellenőrzést végző szervnek módszertanilag igazodni kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 100. § (3) bekezdésében meghatározott eljárásrendhez.

Amennyiben az Önkormányzat ellenőrzési szerve olyan típusú vagy súlyú hiányosságot állapít meg, amely megfelelő tárgyi bizonyítékokkal történő alátámasztás után egyértelműen nyilvánvalóvá teszi a támogatási összeg vagy annak egy részének jogsértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználását, köteles javaslatot tenni a jegyző részére szankciók megállapítása céljából.

Beszámoló 

A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

A kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi kötelező költségről a támogatási szerződésben meghatározott határidőig készíti el a beszámolót.

A támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a támogatás és a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás és a saját forrás felhasználásáról.

A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti a beszámolóban.

A beszámolóhoz csatolni kell a beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített, összesítőt (4. sz. adatlap).

A beszámolóhoz csatolni kell:

a) a támogatásból fedezett kiadások igazolására a számviteli bizonylatok záradékolt és hitelesített másolatát, valamint a tényleges kifizetés igazolására

aa) a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát, vagy

ab) a postai befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát, vagy

ac) a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát;

b) a támogatásból fedezett személyi jellegű kiadások igazolására

ba) a munkaszerződések, megbízási- és egyéb foglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződések hitelesített másolatát;

bb) a kifizetéseket, járulék átutalásokat tanúsító pénztárbizonylatok, bankkivonatok záradékolt és hitelesített másolatát;

bc) a bérjegyzékek záradékolt és hitelesített másolatát;

c)      a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás és a saját forrás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések hitelesített másolatát.

A beszámolóhoz a fentiekben felsorol dokumentumokon kívül mellékelni kell a következő számviteli dokumentumok hiteles másolatát is:

a) a kedvezményezett támogatási időszak december 31-ére vonatkozó főkönyvi kivonata;

b) az ellenőrző szerv kérésére a kedvezményezett a támogatott időszakot követő év január 31-ére vonatkozó főkönyvi kivonata;

c) a kedvezményezett önkormányzati támogatáson felüli egyéb forrásból származó bevételei önállóan szerkesztett táblázatban, forrásonként részletezve (a támogatott időszakra vonatkozóan).

A fentiekben felsorolt dokumentumok vonatkozásában záradékolás alatt a támogatási szerződés azonosítószámára és az annak terhére elszámolni kívánt összegre utaló szövegnek az eredeti bizonylatra való rávezetését, a másolat hitelesítése alatt a másolatnak az eredeti példánnyal mindenben megegyező jellegére utaló szövegnek a másolatra való rávezetését, továbbá keltezést és a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatározott személy általi aláírását kell érteni.

A támogatás terhére elszámolható költségeket és a költségvetési támogatás összegét forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más pénznemben keletkezett.

A beszámoló elfogadásáról a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága dönt.

A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az Önkormányzat írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiánypótlásra. Hiánypótlásra – ha külön rendelet, vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik – , egy alkalommal van lehetőség.

A támogatás folyósítása, elszámolás

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolónak a támogató részéről történő elfogadását követő 15 napon belül a támogatott pénzintézeti számlájára egy összegben történő átutalásával kerül sor.

Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha:

a) a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig;

b) a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy az Önkormányzat olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here