Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére

0
906

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2017.(XI.15.) ÖKT számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 4001/6 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 510 m2 területű, természetben a Kassai utca 75. szám alatt található belterületi ingatlan értékesítésére.

 

 1. Az ingatlan bemutatása:

A 4001/6 hrsz-ú ingatlan a város központjától D-re, Kamaraerdő városrészben, a Kassai utcában található, a Cinege utca és Beregszászi utca közötti szakaszon. Két utcafronttal rendelkezik, a Kassai utca felől a Kolozsvári utca felé lejtős felszínű, téglalap alakú (kb.16mx32 m). Az ingatlan környezetében lakóházak, lakóövezeti telkek találhatók. Az övezeti besorolása Lke-1/O (lakóövezet). Beépíthetősége 25%. A szabályozási terven a szaggatott vonallal jelölt terület nem beépíthető. Azonban ez korlátozást csak abban jelent, hogy épület a telek Kassai utca felé eső részén helyezhető el. Gáz, víz villany közművekkel a telek nem rendelkezik, azokra a Kassai utca felől lehetséges a csatlakozások kiépítése. A csatornabekötés a Kolozsvári utca felől egy tisztítóidommal lezárva került kiépítésre (a leendő vevő utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll).

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 1. Az ingatlan ára:

20 millió Ft, mely a 27 % Áfá-t tartalmazza.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 1. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

–          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet,

–          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

–          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

–          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bánatpénzt befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 1. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 1. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 1. A bánatpénz mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bánatpénzt befizeti. A közlemény rovatba a „Bánatpénz” szöveget, valamint a helyrajzi számot kérjük feltüntetni.

Nem jár vissza a bánatpénz

–        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

–        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül.

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31., 12:00 óra

 

 1. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

–        írásban,

–        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

–        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

–        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 4001/6 hrsz. alatti ingatlan”.

 1. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

–        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

–        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

–        a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)

–        nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

–        igazolás a bánatpénz befizetéséről

–        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

–        30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást,

–        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,

a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

nyertes pályázat esetén a vételárat egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni

az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,

az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) ÖKT rendeletére – megismerte,

a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.

nem természetes személy pályázó esetében nyilatkozat arról, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősül

pályázó nyilatkozata arról, hogy elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget

 1. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

–        a pályázó a bánatpénzt nem fizette be,

–        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 1. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 1. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

–        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

–        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

–        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 1. Egyéb információk:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here