A ciklus utolsó képviselő-testületi ülése volt tegnap

0
770

Változatlanok maradnak a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos és a temetői díjak, elfogadták a rendőrkapitány kinevezését és közterület átnevezésről is döntött tegnap a képviselő-testület.

Egy képviselő távollétével (dr. Richter Gergely külföldön tartózkodik) tizennégy fővel volt határozatképes a testületi ülés tegnap. Mivel ez volt az utolsó rendes ülés ebben a választási ciklusban, a polgármester, Wittinghoff Tamás, illetve a felszólaló képviselők is megköszönték munkatársaiknak és a lakosoknak az elmúlt négy év közös munkáját.

 

A napirend előtti hozzászólásokat Löfler Dávid kezdte (Fidesz-KDNP) azzal, hogy megköszönte a Budafoki utca árok tisztítását, melyet a legutóbbi ülésen kért. Azonban a Alsóhatár utca Budapesthez tartozó részén mindig magasra nő a gyom (bár egy részét a BTG munkatársai lenyírták), ami a budaörsieket zavarja, ezért javasolja, hogy a hivatal egyeztessen a XI. kerülettel ezügyben. A Fodros utca felújítása okán a Kertész utcában lakók érdeklődtek, az ő utcájukat mikor újulhat meg, ugyanis a csapadékvíz nem folyik le róla. Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője elmondta, a tervek megvannak a Kertész utca felújításához, azonban az útszabályozás hiányzik, mert az ott élők közül nem mindenki biztosítja az út szélesítéséhez szükséges területet. Az Alsóhatár utcában a gyomos árok a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében van. Felhívták már rá a figyelmét, illetve kiküldtek egy levelet, amennyiben nem végzik el a munkát, Budaörs város fogja elvégeztetni, de akkor kiszámlázzák az FCsM-nek.

Becz György (BFE) felszólalásában jelezte, hogy bár ő már nem indul a képviselő választáson, de a háttérben megtalálható lesz. Majd ő is megköszönte választóinak, hogy megtisztelték bizalmukkal, a hivatal dolgozóinak segítségét munkájához, és sok sikert, eredményes munkát kívánt a leendő testületnek, bárkikből álljon is majd össze.

Bakó Krisztina (BFE) a Csap köz burkolása iránt érdeklődik a lakosok nevében, mert korábban kaptak ilyen irányú ígéretet, valamint felhívta a figyelmet a Domb utca és a Víg utca kereszteződésében az ottani építkezések vízbekötése folytán megsüllyedt útburkolatra, melyet a tél beállta előtt szükséges volna kijavítani. Lőrincz Mihály elmondta, hogy ilyen esetekben az építtető feladata a megrongált utat helyrehozni és ezt a városvezetés igyekszik betarttatni. A Csap köz útfelújítására leghamarabb a jövő évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor, tehát ebben az évben már biztosan nem.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) azt a lakossági problémát tolmácsolta, hogy a Vasvári Pál utcában emésztőgödör szag van, holott az utca csatornázott, de talán maradt valahol egy pöcegödör. Lőrincz Mihály tájékoztatott, hogy a Vasvári Pál utcában van vezetékes szennyvízcsatorna, és ahol ilyen van, ott kötelezően rá kell kötni az ingatlanokat és az emésztőgödröket meg kell szüntetni. Wittinghoff Tamás közbevetette, hogy talán megint a trágyaszagot – vagy nem tudni, mit – lehet érezni, a főváros több kerületéből is érkeztek információk szagokról.

Bíró Gyula alpolgármesterhez az a bejelentés érkezett, hogy sok tanuló vezető különösen az Ifjúság utcai parkolóban gyakorolják a parkolást, ami nem csak a közlekedést akadályozza, hanem esetenként az ott álló gépjárművekre is káros. Kérte Lőrincz Mihályt, hogy a műszaki ügyosztály vizsgálja meg a helyzetet.

Dr. Bocsi István jegyző arról tájékoztatott, hogy ezügyben korlátozottak a megoldásra irányuló jogi eszközök, mert a tanuló vezetők az utcán közlekednek, amihez joguk van, így a parkoláshoz is. Korábban felvetődött már, hogy alakítsanak ki lakó-pihenő övezetet, de azzal az ott élők parkolását is gátolnák. A műszaki ügyosztály pedig felül fogja vizsgálni a közlekedési rend szempontjából, hátha azzal javítani tudnak az állapoton.

Premecz Enikő (Jobbik) két bejelentést tolmácsolt. A Törökugratón a kétirányú, de szűk Rézvirág utca szélén az úthasználatot segítő murva töltés kimosódására hívta föl a figyelmet, amit pótolni kellene, a másikban a Huszonnégyökrös-hegy alatti Tárogató utcai illetéktelen helyfoglalásokra a Natura 2000-es természetvédelmi területen, ami egyébként önkormányzati tulajdonú, s ahonnan az út másik oldalán lakók irtásokkal, lemurvázással vettek ki területeket parkolás céljából. A polgármester ígéretet tett a műszaki ügyosztály részéről, hogy megvizsgálják ezeket a területeket.

A napirend előtti hozzászólásokat követően Wittinghoff Tamás a két ülés között eltelt időszak eseményeit sorolta fel, majd a testület rátért a napirendekre, melyeket kettő kivételével tizennégy egybehangzó szavazattal elfogadtak.

Az első napirendi pontban a testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 20.642.509 e Ft, melyből 4.323.744 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 2.536.647 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen 12.076.423 e Ft bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 58,50 %. Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 20.642.509 e Ft, melyből első félévben 7.573.410 e Ft teljesült, amely 36,69%-os teljesítésnek felel meg.

A második napirendben rendelkeztek arról, hogy a Zombori utcában lévő idősek otthonát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség működtesse a továbbiakban is „Bentlakásos szociális intézményi ellátás” címen, 2025. szeptember 30-ig.

Gyermekvédelmi koncepciót és irányelvet fogadtak el a harmadik napirendi pontban, melyben azok a vállalások is szerepelnek, melyek a 2017-ben kapott Gyermekbarát Település díjhoz tartoznak.

A negyedik napirendi pontként elfogadta a testület, hogy a védőnők béremeléséhez szükséges forrásokat az önkormányzat biztosítsa.

Az ötödik napirendben az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés megkötését, és a támogatás összegének a költségvetésbe tervezését is megszavazták.

A hatodik napirendként a testület elfogadta a tájékoztatót a gyerekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és a kapcsolódó feladatokról, melyben arról határoztak, hogy az étkezési térítési díjak változatlanok maradnak.

Elfogadták a hetedik napirendi pontban, hogy az önkormányzat biztosítja az önrészt az URBACT pályázat megvalósításához. „A projekt célja a vállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinek, szerepének és hozzáadott értékének növelése helyi szinten, a városi megújulás és a társadalmi innováció irányába, különös tekintettel az oktatásra, a felmerülő és kielégítetlen helyi igények jobb kezelése érdekében. A partnerhálózatban 10 európai önkormányzat vesz részt. A megalakult hálózat célja az önkormányzatok, a vállalkozások és a civil társadalom közötti együttműködés fokozása a fenntartható, befogadó, az innovatív városi változások előmozdítása érdekében.„

Nyolcadik napirendi pontként két tartózkodással (Fidesz-KDNP) fogadta el a testület a Virtuális Ügyfélszolgálat projekt folytatását és megvalósítását, illetve az együttműködési szerződés aláírását a Vivien Solutions Kft-vel.

A kilencedik napirendi pontban a testület elfogadta Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolóját a 2018. évről.

Döntöttek a Koszorú utca egy részének átnevezéséről, elfogadták, hogy a 11438 hrsz-ú ingatlantól a Lejtő utcáig a Koszorú utca Panoráma utca legyen. Lakossági megkeresés alapján jött létre a határozat.

A 11. napirendi pontban elfogadták a Budaörsi víziközművek 2020-2034. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit.

A temetői díjak éves felülvizsgálatával kapcsolatban a testület úgy döntött, 2019. évben nem módosítja a temetői díjakat.

A 13. napirendben döntöttek arról, hogy az autóbusz végállomás két helyiségének hasznosítására a BTG írjon ki pályázatot, miután az üzemeltetési szerződést kötött az önkormányzattal.

A 14. napirend során elfogadták a képviselők, hogy az önkormányzat együttműködési szerződést írjon alá Törökbálint önkormányzatával a Raktárváros utca melletti, korábban szennyvíztisztító és szennyvíziszap lerakó telep fenntartásával és hasznosításának előkészítésével kapcsolatban és ehhez jóváhagyták a szükséges pénzügyi forrás betervezését a költségvetésbe.

Három tartózkodással (Fidesz-KDNP) fogadta el a testület a Porsche Ingatlankezelő raktárbázisa mellett lévő ingatlanra kiírt pályázat elbírálását, amely eredménytelen lett, lévén az egyetlen pályázó alacsonyabb árat kínált a pályázati kiírásban rögzített árnál, illetve döntöttek arról, hogy új, zárt pályázatot írnak ki.

Döntöttek a Károly király utca 90. belterületi ingatlan bérletének és a Templom tér 8. alatt lévő ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbításáról.

Elfogadta a testület az önkormányzat telekalakítási eljárásának szándékát, mely szerint a Hegyalja utca mentén lévő, 37 db kis alapterületű ingatlan hozzárendezésre kerüljön három másik ingatlanhoz.

A 19. napirendi pontban elfogadta a testület a Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről szóló döntést, melynek értelmében félmillió forintot biztosít az általános tartalék terhére.

A 20. napirendet elfogadta a testület, melyben kijelölésre kerültek a közcélú és közösségi faültetési helyszínek. A város őszi faültetési programja szerint összesen 153 fát fognak ültetni 2020. december 31-ig bezárólag.

A meghívóban szereplő napirendek kiegészült egy sürgősségi indítvánnyal, mely Szigeti János rendőr alezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatásáról szóló határozat, amit a képviselők egyhangúlag megszavaztak.

Zárt ülésen zajlott a Pest megyei sport díjakra történő javaslattétel. Majd ünnepi ülésen adtak át városi díjakat. (Erről ITT írtunk.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here