Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató a Budaörsi Napló Bt. („Adatkezelő”) által kiadott Budaörsi Napló  ügyfeleinek, partnereinek, olvasóinak a nyilvántartásához és budaorsinaplo.hu oldal használatához  kapcsolódó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban.

·    Az Adatkezelő

Név: Budaörsi Napló Bt.
Székhely: 2040 Budaörs, Napsugár st. 2. /IX. 53.
Adószám: 24367257-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-067358
Nyilvántartást vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Felettes hatóság: Magyar Nemzeti Média Hatóság
Az adatkezelés címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz.
E-mail elérhetősége: bnaplo@t-online.hu

·    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő megismerje a Budaörsi Napló és weboldal látogatóinak igényeit és hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmat és szolgáltatást nyújthasson, így különösen:

 • az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében;
 • igazgatási és jogi célokból, korlátozás nélkül ideértve a belső nyilvántartások vezetését;
 • a Weboldalon lévő tartalmat a látogatók igényeinek megfelelően fejlessze;
 • az ügyfelekkel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében;
 • Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan hírlevelek (e-mailek, értesítések, ajánlatok, akciók, reklámok, emlékeztetők) e-mailen történő küldéséhez;
 • piackutatási célból a regisztrált partnereket e-mailen, telefonon, vagy levélben történő megkeresése érdekében;
 • a hirdetéseink vásárlásához és egyéb szolgáltatásink nyújtásához szükséges adatok kezeléséhez.

 

Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja.

·    Sütik (cookies) használata

Adatkezelő a budaorsinaplo.hu oldalon sütiket nem használ.

·    Az érintettek köre

Az érintettek köre („Ügyfelek”): üzleti partnerek és,olvasóink, riport alanyaink felnőttek, valamint kiskorúak, amennyiben a pedagógus és/vagy szülő a cikkeinkhez történő információgyűjtés során az ő adataikat is megadja. (A kiskorúak védelme érdekében velük közvetlenül csak a szülők, pedagógusokon keresztül vesszük fel a kapcsolatot.)

·    Adatok kezelésében érintett adatfeldolgozók

Az Ügyfelekkel való kapcsolattartásban résztvevő személyek munkához szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, elérhetőségek (telefon, e-mail cím), esetleg életkor, foglalkozás, munkahely/iskola.

·    Az Európai Unión kívül eső adatfeldolgozók

Az Ügyfeleink személyes adatai abban az esetben továbbíthatóak EU-n kívüli adatfeldolgozóknak, amennyiben

 • a velük kötött szerződés teljesítéséhez erre szükség van, és
 • őket erről az Adatkezelő tájékoztatta és az ügyfél ehhez hozzájárult.

Az Adatkezelő az Ügyfelet tájékoztatja a szerződés megkötését megelőzően az Európai Unió területén kívüli Adatfeldolgozó tekintetében.

·    Hírlevél küldése e-mailen

A hírlevél e-mailen történő küldését az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan ( friss hírekről értesítések, hirdetési ajánlatok, akciók, emlékeztetők) végzi. Adatkezelő a hírlevél címzettjeinek jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott személyes adatairól a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartást vezet. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban nem küld hírlevelet részére, és – amennyiben az Adatkezelő kötelezettségeivel nem ütközik – haladéktalanul törli a nyilvántartásból minden személyes adatát.

·    Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

Adatkezelő irodájában videokamera rendszer nincs. Ám egyes nyilvános eseményeken a sajtóra vonatkozó törvényeknek megfelelően képek és videofelvételeket is készítünk. Ezek a felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében vett nyilvános eseményen készített olyan felvételek („tömegfelvétel”), amelyeknél nincs szükség az érintett további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához. Amennyiben a felvételek felhasználása vagy továbbítása esetlegesen közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás illetve tudományos kutatás céljára történik, úgy az érintett a 16. fejezetben foglaltak szerint tiltakozhat e felhasználás ellen.

·    Az adatkezelés jogalapja

A Budaörsi Napló, illetve a budaorsinaplo.hu ügyfelei, hirdetői és olvasói, egyéb szolgáltatásaink igénybe vevői az adott szolgáltatásra való jelentkezés során a személyes adatok megadásával beleegyezésüket adjál adataik nyilvántartásához és kezeléséhez (tárolásához és feldolgozásához). Ennek során Adatkezelő minden észszerű lépést megtesz az adatok biztonságos és a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmával összhangban történő kezelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az Infótörvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja  alapján az érintett ügyfél hozzájárulása.

·    Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok („Adat”)

·    Ügyfél az online vagy személyes megrendelés során az alábbi adatokat adja meg:

A megrendelők, olvasók és hirdetőink:

·    vezetékneve(i)

 • keresztneve(i)
 • az általa képviselt cégnél, intézménynél beosztása
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 • elérhetőségi címe (irányító szám, település, utca, házszám)

·    a számlázáshoz és készpénzes fizetéshez:

 • számlázási név (vezetéknév, keresztnév)
 • számlázási cím
 • adóazonosító vagy adószám
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

·    Adatfeldolgozás

Adatkezelő vállalja, hogy az Ügyfél számára bármilyen további szolgáltatást csak a kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

·    Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Ügyfél regisztrációjától addig tart, amíg a törlését nem kéri. Amennyiben  kéri, Adatkezelő 10 munkanapon belül minden adatát törli a rendszeréből.

 

·    Az Adatok tárolása és megismerése

Az Adatokat Adatkezelő saját számítógépein, papír alapon és digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél (szerver szolgáltató) telephelyén található számítógépes rendszereikben tárolja.

A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkatársak férhetnek hozzá.

Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

·    Adatok továbbítása

Adatkezelő az adatokat harmadik személyeknek csak jelen tájékoztatóban leírt esetekben, az ügyfél előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

·    Az ügyfél jogai

Az Ügyfelünket megilletik a vonatkozó törvényekben meghatározott jogok, így bármikor kérelmezheti az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton, a fenti e-mail címen az alábbiakat:

 • tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint;
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését;
 • Adatkezelő nyilatkozatát az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásra.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül írásban tájékoztatást ad az ügyfél Adatkezelő által

 • kezelt adatairól;
 • azok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról;
 • jogalapjáról;
 • időtartamáról, továbbá
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

·    Az Adatok helyesbítése és törlése

Ha az Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az Ügyfél kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről vagy törlésről az érintettet ügyfelet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Az Ügyfél a személyes adatai jövőbeni kezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) a regisztráció során vagy valamely rendezvényen megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett levélben (2040 Budaörs, Szabadság út 137.) vagy elektronikus úton (bnaplo@t-online.hu) visszavonhatja.
Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő által nyilvántartott regisztrációs adat törlését kéri, vagy valamely a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását vonja vissza, az a regisztrációjának törlését vonja maga után. Ebben az esetben a Budaörsi Napló Bt. szolgáltatásait csak újabb regisztrációt (regisztráció során kért személyes adatainak ismételt megadását) követően veheti igénybe.

·    Tiltakozás

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, az Ügyfél  – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. További eljárási rendelkezések az Infotörvény 21. § szerint alakulnak.

·    Igényérvényesítés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

Az Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – annak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

·    Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, link más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Amennyiben az Ügyfelek ilyen linkre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.

A Budaörsi Napló Bt. fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa.

·    Az érintett hozzájárulása

Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy jelen beleegyezése önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken bármikor visszavonható.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatással nem ért egyet, ne adja meg adatait. Kérjük szíves megértését amiatt, hogy a Budaörsi Napló Bt. szolgáltatásait az Adatkezelő csak azok részére nyújtja, akik Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Hatályos: Budapest, 2018. május 25-től