Testületi ülés a városházán

0
660

Negyedéves pénzügyi beszámoló, az idei épületfelújítási tervek, nemzetiségi önkormányzatoknak és civil szervezeteknek juttatott támogatások voltak a lényegesebb témái a 2017. április 26-án a lezajlott testületi ülésnek. 

A képviselő testület a polgármesterrel együtt teljes létszámban megjelent az ülésen. A teremben szokatlanul sok volt a néző, mert a Közszolgálati Egyetem hallgatói is eljöttek, hogy bepillantást nyerjenek egy önkormányzat életébe. A polgármester, Wittinghoff Tamás a bevezetőben bejelentette, hogy három előterjesztéssel bővül az eredetileg 38 napirendi pont, melyekről szavazniuk kell. A napirendet minden jelenlévő elfogadta.

Napirend előtti felszólalásukban minden képviselő megköszönte a tűzoltók, a rendőrök és a többi résztvevő előző nap nyújtott áldozatos munkáját a gyógyszerraktár tüzével kapcsolatban. (https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/kozelet/langokban-all-egy-budaorsi-gyogyszerraktar)

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy a Garibaldi úti felfestés ténylegesen kijavították, de a Csata utcánál javasolja gyalogos átkelőhely kialakítását a buszmegálló biztonságosabb elérése érdekében, mert itt nagy az autósforgalom. Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője közölte, hogy az említett helyre körforgalom kialakítását tervezik, amely viszont csak a terület tulajdonviszonyainak rendezése után lehetséges.

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) két észrevétellel kapcsolatban kért megoldást. Az első felvetése az volt, hogy Csicsergő óvoda mellett, a Tavasz utcában régóta tátong egy gödör, amelynek ez egyik oka egy hiányzó csatornafedél, és a műszaki ügyosztály vezetőjét kérdezte arról, hogy ez az ideiglenes szemétgyűjtő mikor szűnik meg. A másik problémafelvetése az Egészségügyi Központtal volt kapcsolatos, a hozzá érkező panaszok a hosszú várólistákra, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő gyanúra vonatkoznak, miszerint a budaörsi lakosok nem élvezik előnyüket a többi településbeliekkel szemben. Az útprobléma felvetése kapcsán a polgármester megemlítette, hogy esetleg olyan szakaszról lehet szó, amely nem Budaörs város kezelésében van, de ezt végül nem tisztázták. Az egészségügyi kérdésre vonatkozóan sem kapott a kérdező konkrét választ, csak azt, hogy Magyarországon az egészségügy katasztrofális helyzetben van, és az OEP által nem finanszírozott vizsgálatok sajnos csak önerőből oldhatók meg.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a várostérképek és a természeti értékeket ismertető táblák olvashatatlan, rossz állapotára hívta fel a figyelmet, és érdeklődött, lesz-e változás ez ügyben. Továbbá a hulladékszállítással kapcsolatban tolmácsolta a lakosság aggodalmát az éves matrica és a tönkrement kukák cseréje miatt, valamint érdeklődött, lesz-e egyáltalán a jövőben lomtalanítás Budaörsön? Válaszában Wittinghoff Tamás röviden tájékoztatta az egybegyűlteket az NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) működéséről, mely csupán számláz, de nem szolgáltat, így semmit nem tud a helyi hulladékgazdálkodás eddigi, jól bevált gyakorlatáról. A BTG-nek magának kell kigazdálkodnia a zöldhulladék elszállítás és a lomtalanítás költségeit. Lőrincz Mihály tájékoztatta a képviselő asszonyt arról, hogy az új térképek gyártása folyamatban van, a környezetvédelmi hatóság pedig arról informált, hogy a tönkrement tábláikat majd kicserélik újakra, mert a régiek javítása számukra nem gazdaságos.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) felhívta a figyelmet arra, hogy a Herman iskola udvarán lévő, múlt nyáron felújított rekortán futópályáról már másodszorra is lekopott a sávjelző festék. Továbbá tájékoztatott arról, hogy az idén 19. alkalommal, a Budaörsi Diáksport Egyesület által megrendezésre kerülő városi sportnap idén rendhagyó módon csak ősszel lesz, akkorra elvégzik a felújítási munkálatokat az Árok utcában.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) három probléma miatt szólalt föl. A Farkasréti úton a száguldozó autók miatt kéri, hogy a városvezetőség egyeztessen a rendőrkapitány úrral. A Szerelő utcában ezúttal nem mélyedés, hanem kipúposodás okoz gondot a járdán. Valamint a már korábban is panaszolt Kökény utcai útburkolat sérülését említette, amelyen egy személyautó biztonsággal nem tud áthaladni, így kéri, hogy e károkozással összefüggő építkezésnek a kivitelezőjével javíttassák meg az utat. A polgármester jelezte, hogy a Farkasréti út óvodákat érintő szakaszán 30 km/h-ban állapították meg a sebességhatárt, ennek a táblája is kint van. Reméli, hogy a további szakaszon is sikerül majd a racionalitást és a biztonságot összehangolni. Később, mikor Budaörs rendőrkapitányán, Galuska-Tomsits Lászlón volt a sor, hogy beszámoljon a 2016. év közbiztonsági helyzetéről, megragadta az alkalmat, hogy elmesélje, 2005-ben már volt egy 50 fő által aláírt kérés a Farkasréti út sebességkorlátozásáról, amelyet meg is valósítottak, és az 50-ből 49-en fenn is akadtak az ellenőrzés során.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) ismételten kérte a helyi buszjárat menetrendjének optimalizálását. Valamint javasolta a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetnél egy kommunális hulladékgyűjtő kihelyezését, mert sokan ott válogatják ki a szemetüket, és otthagyják elszórva, ami nem illik a szelektívbe. Lőrincz Mihály elmondta, hogy már egyeztettek a HOMM Kft-vel a délután 3 és 4 óra közti időszak járatsűrítésével kapcsolatban, de azt a választ kapták, hogy a két járat eltérő menetideje, a vasúthoz alkalmazkodás nem teszi lehetővé a járatsűrítést, ez csak több busszal lenne megoldható, aminek viszont költségvetési vonzata is van. Wittinghoff Tamás nem ért egyet a külön kommunális hulladékgyűjtő kihelyezésével, mert minden ingatlannak van saját kukája erre a célra.

Ezután a polgármester összegezte az elmúlt időszakban, a város életében történt főbb eseményeket, és jelentős helyzeteket, mint például azt, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos per folyamatban van, ami egyébként elképesztő és szomorú, hogy az önkormányzat ilyen lépésre kényszerült. Az pedig már most látszik, hogy az iskolák állapotában nem lesz tartható az eddig megszokott színvonal, mert a Klik szerződésben vállalt kötelezettségét forrás hiányában nem tudja ellátni. Körülbelül 200 millió forintra lenne szükség a nyáron végzendő épület felújításokra.

Ezt követően rátértek a napirendi pontokra.

 1. A testületi ülés egyhangúlag elfogadta a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló módosított rendelet módosításának a módosítását, melynek legérdekesebb része az, hogy a bölcsődék jobb kihasználtsága érdekében kibővíthető az igénybevevők köre.
 2. Szintén egyhangúlag elfogadták az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
 3. A tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítását is egyhangúlag fogadták el, melyben pontosítottak a minimálbér összegére vonatkozóan.
 4. Módosító javaslat szerint elfogadták a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló rendelet módosítását.
 5. Egyhangúlag elfogadták a javaslatot a korlátozott idejű várakozási övezetek kiterjesztésére, bár Bíró Gyula alpolgármester szót kért, és megjegyezte, hogy így egyre inkább a lakótelep belsejében fognak parkolni az autók, ahol egyébként is mindig gond van a parkolással, ezért újra kéne gondolni a koncepciót. A polgármester azonban szót emelt a rendszer hatékonysága mellett, mert azóta, hogy bevezették, mindig van parkolóhely a városban, és még a városvezetőség megítélése is javul azáltal, hogy nem „pénzlenyúlásra” hajtanak.
 6. A hatodik napirendi pont elé vették a hetediket, mert Galuska-Tomsits Lászlónak egyéb irányú kötelezettségei is voltak, így hamarabb el kellett mennie, de előbb beszámolt a Budaörsi Rendőr-főkapitányság nevében a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, melyben a fő szerepet az év első felében jelentkező gyújtogatások és bombariadók játszották, aminek aztán véget tudtak vetni az elkövető elfogásával. A beszámolót a képviselők egyhangúlag elfogadták.
 7. Egyhangúlag fogadták el a tájékoztatót Budaörs Város Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről is, melyből kiderült, hogy az I. negyedévben az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt.
 8. A Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 2016. évről egyhangúlag elfogadták.
 9. Szintén egyhangúlag fogadták el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által elfogadásra javasolt a Budaörs Egyes Területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítását.
 10. A Budaörs, Frankhegy I. ütem közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) megosztotta a szavazatokat. A TFVB (Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság) ülésén elfogadásra javasolta, azonban a Frankhegyi Részönkormányzat csupán módosításokkal javasolta elfogadni. A polgármester urat ez meglepte, mert ez már egy korábbi döntés megváltoztatását jelenti. Hozzászólás nem volt, csak szavazás. A Részönkormányzat egyik módosítási javaslatát egyhangúlag elfogadta a képviselő testület, amely három ingatlanra vonatkozott. A másik három módosítási javaslat elfogadására azonban csak Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) és Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szavazott igennel, valamint Sokolowski Márk és Császárné Kollár Tímea tartózkodtak. Végül 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Gáspár Béla és Löfler Dávid) elfogadták az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Cselekvési Programot.
 11. Budaörs, Frankhegy, Tűzkőhegy utca közterület fejlesztéséről szóló határozatot a Bizottság (TFVB) elfogadásra javasolja, de a Frankhegyi Részönkormányzat elutasította. A kérdésre, hogy támogassák-e e fejlesztést, a testület 13 tagja igennel szavazott, ketten tartózkodtak (Gáspár Béla, Löfler Dávid).
 12. A Helyi értékvédelmi támogatás 2017. pályázat kiírását egyhangúlag elfogadták.
 13. A Budapest, XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECO Liget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017. (II. 22.) ÖKT. sz. határozat módosításának előterjesztését elfogadták egyhangúlag. Ez a körforgalommal kapcsolatos, amennyiben nem épülne meg, a XI. kerület pénzösszege visszautalásra kerül, Újbuda Önkormányzatának.
 14. Egyhangúlag elfogadták még a Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015. (VI. 17.) ÖKT. sz. határozat módosítását, melyben néhány ingatlan kikerül a tervezetből.
 15. Egyhangúlag elfogadták azt a határozatot, mely az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíj biztosításáról dönt, amely 936.000 forint és a költségvetés általános tartalék sorából kerül kifizetésre.
 16. Elfogadták a lévai utcai gyermekorvosi rendelő felújítására kiírt pályázatról szóló határozatot 14 igennel.
 17. Az Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot 14 igennel ugyan elfogadták (dr. Bakó Krisztina távollétében), de fölszólalt Stift Nándor, mert a TFVB szakbizottság nem fogadta el a felújítási tervet, pedig jó lenne, ha a nyár folyamán a felújítások elkészülnének. Császárné Kollár Tímea egyrészt furcsállotta, hogy néhány éves épületeken is felújítani, módosítani kell, másrészt drágállotta az egyes tételek árát. Mindazonáltal jóindulatúan feltételezte, hogy mindezeknek megvan az oka. De jó lenne, ha reálisabb árakon tudnánk felújításokat végezni. Wittinghoff Tamás elmondta, hogy gyakran megtörténik olyasmi épületek létesítésekor, hogy utólag, a használat során derül ki, hogy egyes elemei nem praktikusan lettek kialakítva. E célra 33055 ezer forintot szánnak.
 18. Megszavazták a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete telephelyének beázásával kapcsolatos kérelmet, melyben 800000 forint összegre irányuló kártérítést igényelt.
 19. Elfogadták azt a határozatot, melyben hozzájárulnak a Budaörs, Clementis László u. 18/a szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan tetőterének bérbeadásához (egy festőművésznőnek).
 20. Egyhangúlag elfogadták a „Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz víziközmű vagyon több szempontú integrált vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálata” szakvéleményt.
 21. Egyhangúlag elfogadták azt a szerződésmódosítást, amely a Budaörs, Domb utca 14. sz. alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozik, a szerződő fél családi probléma miatt kért halasztást.
 22. A Szabadság úton lévő, jelenleg családi vállalkozásban üzemeltetett benzinkút jövőbeli üzemeltetése céljából kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítva, újabb, zártkörű pályázatot ír ki a Képviselő-testület, melyet az eredménytelen pályázat két résztvevőjének meghívásával bonyolítanak majd le. Ezt 14 igennel végül elfogadták (Hauser Péter távollétében), de a szavazást némi vita előzte meg.

23., 24., 25., 26. A továbbiakban néhány, a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan sorsáról hoztak döntéseket, zömmel bérbeadási igényeket fogadtak el egyhangúlag.

27. Budaörs, Szabadság út 147. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról döntöttek, és hozzájárultak a vendéglátóipari egység kerthelyiség kialakításához, de a szerződés megkötését feltételhez kötötték. A szomszédos lakótelepi közösség kétharmadának a beleegyezése szükséges. Stift Nándor, aki a körzet képviselője, arra volt kíváncsi, felmondhatják-e a szerződést, ha később mégis úgy alakul, hogy zavarja a lakóközösségnek azt a kétharmadát is a zaj, aki beleegyezett a kerthelyiség kialakításába. Polgármester úr igent válaszolt, természetesen a szerződésben a feltételeket, például a nyitvatartási időt rögzíteni kell, így ha attól az étterem eltér, akkor lehet szerződést bontani.

28. A Primanima szakmai egyesület székhelyhasználati kérelmét elfogadták (a régi posta épületére vonatkozóan) 13 igennel, Gáspár Béla és Löfler Dávid tartózkodott.

29. Támogatják az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium és Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezési javaslatainak átvezetését.

30. Elfogadták Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal, valamint a Fitskool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodások módosítását.

31. Elfogadták 2016. évi támogatott helyi kiadványok elszámolását is.

32. Jóváhagyták a helyi kiadványok megjelenését támogató 2017. évi pályázati felhívását és annak kiírását.

33. Gáspár Béla és Löfler Dávid nem javasolta elfogadásra a „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázati felhívásokra beérkezett pályázatokat, a többi testületi tag viszont igen, így mindkét budaörsi orgánum, a Budaörsi Infó és a Budaörsi Napló a két pályázaton összesen 6-6 millió forintot nyert.

34. A civil szervezetek 2016. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolását és beszámolóit elfogadták.

35. A civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása szintén vitát kavart. 11 igennel, 2 nemmel (Gáspár Béla és Löfler Dávid) és 2 tartózkodással (Sokolowski Márk és Császárné Kollár Tímea) fogadták el.

36. A 2017. évi nemzetiségi pályázatok elbírálását egyhangúlag elfogadták, így 20 millió forintot ítéltek meg összesen a Német, a Szerb, a Román, a Roma és a Görög Nemzetiségi Önkormányzatoknak.

A végére kerültek a sürgősségi indítványok szavazásra bocsátása.

Megszavazták az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

Elfogadták a Csata utca 20 kV-os légvezeték kiváltás tárgyú beruházással kapcsolatos pénzeszköz átadási megállapodásról szóló döntést, mely a költségvetés tartalékából 2500 ezer forintot érint.

Egyhangúlag elfogadták a Budaörsi Városi Uszoda és Sportcsarnok létesítményében üzemelő folyadék hűtő felújításához forrás átcsoportosítást, szintén az általános tartalék terhére, 14000 ezer forintot. Wittinghoff Tamás fölhívta a figyelmet arra, hogy minimum három pályázat bekérése kötelező legyen.

Az utolsó két napirendi pontot, különböző ingatlanok sorsát zárt ülésen tárgyalták. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here