Támogatás védett épületek utcai kapuzatának felújítására

0
668

A budaörsi helyi védett építmények tulajdonosai vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az önkormányzattól annak érdekében, hogy felújítsák épületük kapuzatát. A támogatás utcai kapuzat építészeti értékek védelmével összhangban történő felújítására igényelhető, abban az esetben, ha az építészeti történeti értékkel bíró állapot visszaállítására törekszik. A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 16. 18 óra.

Pályázati Felhívás és Útmutató

 

Budaörs Város Önkormányzatának

Helyi Értékvédelmi Támogatása

Épületek Kapuzata

2019.

 

Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város helyi védett értékei fenntartásának támogatásához költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosított. Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete értelmében helyi védett érték tulajdonosai fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer – jelen “Pályázati Felhívás és Útmutató”-ban meghatározott feltételekkel – pályázat útján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól kapuzat felújítására.

 

A támogatás célja védett építménykapuzatok felújításának segítése az építészeti értékvédelemmel összhangban.

 

1.)            A fenti célra az önkormányzat éves költségvetésében elkülönített keret áll rendelkezésre, amely 2019. évre összesen bruttó 1,5 millió forint. Az esetlegesen megmaradó összeg a 2019. évi Helyi Értékvédelmi Támogatásra kiírt támogatási pályázat összegét gyarapítja.   

 

2.)            Jelen pályázat keretében önrész rendelkezésre állása szükséges, az önrész mértéke a tervezett felújítás összegének min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás összege egy kapura maximum bruttó 200. 000, ­- Ft lehet.

 

3.)            A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében szereplő építmények tulajdonosai pályázhatnak.

 

4.)            A támogatást kizárólag pályázat útján, jelen PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ szerint lehet igénybe venni.

 

5.)            A támogatás utcai kapuzat építészeti értékek védelmével összhangban történő felújítására igényelhető, abban az esetben, ha az építészeti történeti értékkel bíró állapot visszaállítására törekszik.

 

6.)        A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati csomaghoz mellékelt adatlapot kitöltve;
 • tervdokumentáció a következők szerint: a településképi bejelentési tervdokumentációt, és a bejelentés tudomásulvételéről szóló határozatot;
  •  fénykép-dokumentációt a kapu jelenlegi állapotáról;
 • az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, társasház esetén az alapító okiratot is;
 • társasház esetén közgyűlési határozatot;
 • a megvalósítást szolgáló, részletes költségvetési kiírást úgymint: tételenkénti mennyiség, anyagköltség, munkadíj, minőségi adatok felsorolása;
 • a kivitelező cég pályázathoz szükséges kivitelezési tevékenységek végzésére vonatkozó jogosultságának igazolását (cég alapító okiratot);
 • a kitöltött átláthatósági közzétételi kérelmet és nyilatkozatot (közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján);
 • önrész rendelkezésre állását alátámasztó banki igazolást.

 

7.)            Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi védett épület kapuzatának felújítása településképi bejelentés köteles építési tevékenység. Támogatás csak bejelentett munkára adható! Kérjük a pályázat kivételénél, benyújtásának tervezésénél ennek az átfutási idejét szíveskedjenek figyelembe venni.

 

8.)            A pályázat csak az összes melléklet beadása mellett érvényes.

Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

 

10.)      A pályázatot a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság (TFVB) bírálja el.

A Bizottság figyelembe veszi a pályázat megalapozottságát és szükségszerűségét, a városképi szempontok érvényre jutását.

 

11.)      A pályázat műszaki és pénzügyi lebonyolítása:

 

a.)   A pályázaton elnyert támogatás egy összegben utalható át építtető számlájára, az elvégzett munka igazolt átvételét követően.

 

b.)   A pályázat nyerteseinek végteljesítését a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján kell bejelenteniük, ezzel egy időben be kell nyújtaniuk a beépített anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat.

 

c.) A teljesítést a Főépítészi Iroda vezetője ellenőrzi és jegyzőkönyvvel igazolja.

 

d.) A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy a pályázaton elnyert összegről szóló megállapodás aláírását követően a munkát 1 éven belül meg kell kezdeni, és az aláírástól számítva 2 éven belül be kell fejezni.

 

e.) Az Önkormányzat a szakszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyvek birtokában 30 napon belül utalja át a pályázó által megjelölt számlára az őt megillető összeget. A támogatás készpénzben nem fizethető ki.

A Pályázóval Budaörs Város Önkormányzata megállapodást köt a megnyert összegről, és a teljesítés feltételeiről. A pályázó a kivitelezőtől kapott, megfelelő mértékig részletezett számlát nyújtja be az Önkormányzathoz, amely minden esetben a megállapodásban megjelölt személy nevére kell, hogy szóljon (az összeg lehet magasabb is), majd a számla ellenében a megállapodás szerinti összeget utalja a megállapodásban megjelölt személy nevére és bankszámlájára.

 

f.) A pályázat elbírálásáig és a megállapodás aláírásig nem kezdhető meg a munka! Csak az elbírálást és a megállapodás aláírását követően kezdhető meg a felújítás. Az elbírálás és a megállapodás előtt megkezdett felújításra nem adható támogatás.

 

12.)      A pályázati anyag 2019. május 23-tól folyamatosan és ingyenesen átvehető Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A pályázati anyag tartalmazza:

 • Pályázati Felhívás és Útmutatót,
 • Adatlapot,
 • Tájékoztatót az átláthatósági közzétételi kérelemről és nyilatkozatról,
 • Az átláthatósági közzétételi kérelmet és az átláthatósági nyilatkozatot,
 • Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletet és mellékleteit.

 

13.)      A pályázatok benyújtási határideje:

2019. szeptember 16. 18 óra

A pályázatokat be lehet nyújtani személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, vagy postán. Cím: Budaörs Polgármesteri Hivatal Főépítészi iroda, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Postán történő benyújtás esetén a benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A pályázatokra kérjük ráírni:

„Budaörs Helyi Értékvédelmi Támogatás – Épületek Kapuzata 2019.”

 

 

14.)      A nyertes pályázókat a Főépítészi Iroda írásban értesíti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here