Pályázat egy Farkasréti úti ingatlan bérbevételére

0
251
Vállalkozási célra kíván bérbe adni az önkormányzat a Farkasréti út 2/C. szám alatt egy 868 m2 területű telket a rajta álló házzal, amelyre pályázatot írt ki. Benyújtási határidő: 2022. március 28., 16:00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 22/2022. (II.14.) TFKVB számú határozata alapján

nyilvános pályázatot hirdet 

a Budaörs, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található, 868 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadás útján történő hasznosítására

 1. A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, 868 m2 területű ingatlanrészt.

 1. Az ingatlan bemutatása:

A Farkasréti út 2/C. szám alatti ingatlanrész a város központjában, a Nefelejcs utca közelében található, környezetében régebbi és új építésű családi lakóházak találhatók. A 868 m² nagyságú telek bekerített, felületén gyep, néhány természetes növésű fa és bokor található. A területen kb. 50 m2 beton térburkolat van. Az utcai közmű vezetékek (víz, csatorna, elektromos áram, gáz) csatlakozásai a telken belül kiépítettek. A telek felszínéről nincs panoráma.

A telken egy 1960 körül hagyományos építési móddal, alagsor + magasföldszint kialakítással, sávalapozással, nyers tégla lábazattal, tömör tégla falakkal, cserép héjalású sátortetővel épült Kádár kockára hasonlító lakóház, és egy vele egybeépített műanyag hullámlemez fedésű hosszabb oldalán nyitott szín található. Az épületben magasföldszintjén egy összkomfortos lakás van. Az alagsori szint száraz, belmagassága 2,1 m, padozata beton, a falak festettek. Itt található a lakóház víz- és gázórája, és a fűtésre szolgáló FÉG fali gázkazán is. A nyílászárók eredeti fakeretes, egyszeres üvegezésűek, kissé kopott állapotban. Az alagsori szinten is melegvizes radiátor fűtés van. A lakótér előtt egy 15 m²-es üvegezett veranda van, innen nyílik a lambériás bejárati ajtó. A hidegburkolatok régi, de tiszta állapotban vannak, a szobai parketta burkolatok jó állapotúak. Fűtésre melegvizes radiátorok szolgálnak. A lakás 2 szoba összkomfortos, a szobák déli tájolásúak, benapozottak. Az egyik szobához erkély tartozik. A tető belülről nincs szigetelve, a fali gázkazánt bélelt kéménybe kötötték.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 1. A bérlet időtartama:

A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól. A felmondási idő, rendes felmondás esetén 1 hónap, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondás.

 1. Folytatni kívánt tevékenység:

A pályázatban meg kell jelölni az ingatlanban folytatni kívánt tevékenységet.

Az Önkormányzat lakás céljára nem adja bérbe az ingatlant.

Bérlő a bérleményt – a szerződés bármely okból történő megszűnésekor – köteles az átvételi állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni.

Amennyiben Bérlő az ingatlanra vonatkozó kiürítési és birtokbaadási kötelezettségének a meghatározott határidőig nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult az ingatlant birtokba venni. Ebben az esetben az Önkormányzat jogosult az ingatlanban visszamaradt ingóságokat értékesíteni – melynek ellenértékét az elszállítással és az őrzéssel kapcsolatban felmerült költségeinek levonása után Bérlő részére 30 napon belül megfizeti –, vagy szociálisan rászorulók részére elajándékozni, vagy Bérlő költségén hulladéklerakóban elhelyezni. Bérlő nem jogosult az ingóságok ellenértékét követelni, amennyiben az ingóságok ajándékozásra kerülnek, vagy hulladéklerakóba kerülnek elhelyezésre, tehát ezekben az esetekben az ingóságok értékéről, illetőleg a megfizetésének követeléséről – jogcímtől függetlenül – Bérlő a bérleti szerződés aláírásával kifejezetten lemond.

 1. A bérleti díj:

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke: 307.700,- Ft+ÁFA/hó.

 1. A pályázati biztosíték mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű pályázati biztosítékot befizeti. A közlemény rovatba a „Pályázati biztosíték Farkasréti út 2/C.” szöveget kérjük feltüntetni. 

7.    Nem jár vissza a pályázati biztosíték

–   ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

–   a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A szerződéses biztosíték /kaució/ mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet legkésőbb a szerződés aláírása napjáig kell megfizetni. A szerződéses biztosíték visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására az Önkormányzat részéről nem került sor. A nyertes pályázó számára a pályázati biztosíték a szerződéses biztosíték összegébe beszámításra kerül.

 1. 8.     Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

–      természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

–      a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja.

 1. 9.     A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

10.  Az ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 nap.

 

 1. 11.  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 28., 16:00 óra

 

 1. 12.  A pályázatra vonatkozó formai előírások:

 

A pályázatot

–      írásban,

–      aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

–      a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

–      1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatti ingatlan”.

 

 1. 13.  A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

–      a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

–      pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

–      nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

–      a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét,

–      a pályázó által megvalósítani kívánt funkció megjelölését és bemutatását,

–      pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
 • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
 • az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1.) pontja értelmében átláthatónak minősül – nem természetes személy pályázó esetében
 • elfogadja a 90 napig tartó ajánlati kötöttséget
 • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul.

 

 1. 14.  A pályázatok bontása, hiánypótlás:

 

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díj összegét.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–      a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

–      a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

 1. 15.  A pályázat elbírálása:

 

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság bírálja el a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

 

 1. 16.  Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

–      az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

–      a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

–      a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

 1. 17.  Egyéb információk:

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve az ingatlan.com internetes portálján.

Budaörs, 2022. február 25.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here