Lakásbérleti pályázat

0
1095

Lakásbérleti lehetőség öt évre a budaörsi lakótelepen, amire az pályázhat az önkormányzat felhívása szerint, akik legalább egy éve itt él. Az egyéb feltételek az alábbi kiírásban!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzata

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet,

valamint a Képviselő-testület

57/2017.(IV.26.) ÖKT számú határozata alapján

pályázatot hirdet

a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

Budaörs, Lévai u. 29. 5. emelet 44. szám alatti 1+2 félszobás, 51 m2 alapterületű lakás

felújítási kötelezettséggel történő piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására

A pályázók köre:

Piaci alapon lakás bérletére természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek pályázhatnak.

1.)        Természetes személy esetén az a nagykorú személy pályázhat,

a)    aki a kérelem benyújtásának időpontjában – házastársak és élettársak esetében a felek egyike – legalább 1 éve Budaörs Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik;

b)    akinek háztartásában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem a pályázat benyújtását megelőző 6 hónap átlag jövedelme alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét meghaladja.

2.)        Igazolhatóan Budaörsön munkát végző alkalmazottaik átmeneti lakhatásának biztosítása céljára azok a nem természetes személyek pályázhatnak, akik

a)    Budaörsön legalább 2 éve székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek;

b)    a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban igazoltan nem rendelkeztek lejárt határidejű köztartozással és lejárt határidejű tartozással az Önkormányzat felé;

c)    a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek.

Az együttköltöző személyek külön pályázatot nem nyújthatnak be.

Kizáró okok:

1.)        Piaci alapon történő bérbeadásra nem jogosult az a természetes személy, aki

a)    az ország területén 1/1 tulajdoni arányban lakás tulajdonával, illetve önálló lakóegységnek minősülő használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik; házastársak, élettársak olyan közös lakás tulajdonával rendelkeznek, ahol a tulajdoni hányaduk összege az 1/1 tulajdoni arányt eléri (kivételt képez az 1/1 arányban haszonélvezeti joggal terhelten örökölt és a haszonélvező által lakott lakás, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakásrész),

b)    az ország területén önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,

c)    kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé,

d)    korábban az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője volt, és bérleti jogviszonya neki felróható okból szűnt meg, vagy bérleti jogviszonya megszűnésekor bérleti díj illetve közüzemi díjhátralékkal rendelkezett. Kivételt képez ez alól, ha a Bérlő a bérleti szerződés lejártakor adósságkezelési szolgáltatásban részesül vagy a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötött, és amelyeket – a fennálló kötelezettségeken túlmenően – maradéktalanul, határidőben teljesít, vagy a lakás bérleti jogviszonyának megszűntetésekor pénzbeli térítésben részesült.

2.)        Piaci alapon történő bérbeadásra nem jogosult az a nem természetes személy, amelynek a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban lejárt határidejű köztartozása és lejárt határidejű tartozása volt az Önkormányzat felé.

Bánatpénz

A pályázó a pályázat benyújtásáig köteles 10.000,- Ft összegű bánatpénzt befizetni az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára (a közlemény rovatban a „Bánatpénz – Pályázat Lévai u. 29. szöveget kérjük feltüntetni).

Nem jár vissza a bánatpénz, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt pályázatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az Ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsult.

A befizetett bánatpénz nyertes pályázat esetén, a bérleti szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül a nyertes pályázó részére visszafizetésre kerül.

A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat esetén, a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

A visszautalt bánatpénz után a kiíró kamatot nem fizet.

A pályázat tartalma:

1.)        A pályázathoz csatolni kell a pályázati felhívás melléklete szerinti Nyomtatványt mely letölthető a www.budaors.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Budaörs, Szabadság út 134.), vagy a Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztályánál (Budaörs, Szabadság út 134. II. em. 226. iroda)

2.)        Természetes személy esetében a pályázó és az együttköltöző személyek jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat a Nyomtatvány tájékoztatójában foglaltak szerint.

3.)        Nem természetes személy esetében csatolni kell:

a.)   a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában),

 1. )az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolata,
 2. )30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban az Önkormányzattal szemben lejárt határidejű köztartozása és lejárt határidejű tartozása nem volt, továbbá nemleges NAV igazolás,

d.)   azon személyek megjelölése, akiknek lakhatását a pályázat útján bérbe vett lakásban történő elhelyezéssel kívánják megoldani,

 1. )igazolás arról, hogy a pályázat útján bérbe vett lakásban elhelyezett személyek Budaörsön munkát végző alkalmazottaik,
 2. )nyilatkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek.
 3. )A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése (legfeljebb 5 év).
  1. )A pályázó által megajánlott óvadék mértéke, melynek összege nem lehet kevesebb, mint 2 havi lakbér mértéke.
 4. )Igazolás a bánatpénz befizetéséről.
 5. )A pályázó nyilatkozata arról, hogy elfogadja a 30 napig tartó ajánlati kötöttséget.
  1. )A pályázó nyilatkozata arról, hogy a lakás kiíráskori állapotát megismerte, és vállalja, hogy a padlóburkolatok cseréjét és a festés-mázolást saját költségén elvégzi, valamint az ezzel kapcsolatos sajátos szabályokat, feltételeket megismerte és azokat vállalja.
  2. )A pályázó ajánlata az elvégzendő munkákra (padlóburkolatok cseréje, festés-mázolás) vonatkozóan.

A lakás jellemzői és felújítása:

A lakás műszaki állapota alapján rendeltetésszerű használatra korlátozottan alkalmas, az ehhez szükséges mellékelt műszaki leírásban szereplő munkák elvégzése folyamatban van.

A továbbiakban a lakás meleg padlóburkolatainak (PVC, parketta) cseréjét és a festés-mázolást a bérlő köteles elvégezni, azzal, hogy az elvégzett munkák elismert bekerülési költsége a bérleti díjban az alábbiakban részletezett szabályok szerint elszámolható.

A megjelölt munkák elvégzését a pályázónak vállalnia kell, sikeres pályázat esetében pedig bérlőként meg kell valósítania.

A vállalt felújítási kötelezettséget a kezelővel megkötött megállapodás szerint, legkésőbb az aláírásának napjától számított 3 hónapon belül kell teljesíteni. A bérleti időbe a felújítások időtartama beszámít, azonban ezalatt bérleti díjat nem kell fizetni.

A vállalt felújítási kötelezettség teljesítését és elismerhető végső bekerülési költségét a kezelő állapítja meg, amelyről jegyzőkönyv készül, ez alapján van lehetőség a bérleti díjban történő elszámolásra és a lakáshasználat „tényleges” megkezdésére.

A bekerülési költségek közül nem ismerhetők el azok, amelyek nem a rendeltetésszerű használathoz szükséges, vagy nem a fentiekben leírt munkák költségeit képezik, vagy a piaci árakhoz képest eltúlzottak, vagy pályázó által (beszerzett anyagok, vállalkozói díjak esetében) számlával nem igazolhatók.

Amennyiben a pályázó a vállalt felújítási kötelezettségét a 3 hónapos határidőn belül nem – vagy felszólítás ellenére nem megfelelően – teljesíti, a Megállapodás megszűnik és a lakást 15 napon belül kártalanítási és elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni.

A bérlő a lakást a határozott idő lejártakor, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnésekor köteles a vállalt felújítási kötelezettségnek és a felújítást követő átvételi állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kezelő részére visszaadni.

Az ingatlan birtokbaadása legkorábban 2017. június 1-jétől lehetséges.

A lakás megtekintése:

A lakás megtekintésére a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 10 és 14 óra között – előre egyeztetett időpontban – biztosítunk lehetőséget.

A lakás megtekintése iránti igényt a BTG Nonprofit Kft. Ingatlankezelési Csoportjánál kell jelezni a 23/421 – 597 –es telefonszámon.

A fizetendő lakbér mértéke:

A piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakbér az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 43.§-ban rögzített 800.- Ft/m2 – azzal, hogy a nyertes pályázó által elvégzett felújítási feladatok elismert bekerülési költsége a bérleti díjba 500.000 Ft összegig beszámítható, a következők szerint:

        a felújítások befejezésétől kezdve havonta a fizetendő bérleti díj 50%-áig,

        a kezelő által elismert bekerülési költség erejéig, de legfeljebb 500.000 Ft-ig,

        amennyiben a bérleti jogviszony megszűnik és az elismert bekerülési költség az esedékessé váló bérleti díjakban nem került bérlő számára megtérítésre, bérlő és bérbeadó egymással elszámolnak,

        bérlő a bérleti jogviszony bérlőnek felróható okból történő megszűnése esetén a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának kialakítására fordított összegre nem tarthat igényt.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. május 19. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A borítékon csak a „Pályázat – Lévai u. 29. V/44. szám alatti lakás” jeligét kérjük feltüntetni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 8 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 90 napon belül, a Bizottság a pályázatokat összességükben értékeli.

Bírálati szempontok különösen:

        a pályázatban megjelölt elvégzendő munkákra vonatkozó legjobb ajánlat

 • egyrészt az elismerhető bekerülési költség,
 • másrészt pedig az elvégezni vállalt munkák teljessége tekintetében.

        a pályázó által megajánlott óvadék mértéke, melynek összege nem lehet kevesebb, mint 2 havi lakbér mértéke.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül kapnak írásos tájékoztatást.

Az Önkormányzat nevében a kezelő a pályázat első helyezettjével szerződést köt a lakás bérletére a pályázatban megjelölt határideig, legfeljebb 5 évre.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat első helyezettjével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, az általa befizetett bánatpénz az Önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást a benyújtási határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

További felvilágosítást Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál a 23/447 – 865 -ös telefonszámon kérhető.

Budaörs, 2017. április

Budaörs Város Önkormányzata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here