Képviselő-testületi ülés volt ma – várják a Fidesz tagokat a bizottságokba

0
588

A 34-es napirendi pontig úgy tűnt, hogy szinte hozzászólások nélkül, egy-két kivétellel egyhangú, egyetértő szavazásokkal halad a mai képviselő testületi ülés. Amikor azonban oda érkeztek, hogy „Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly Király utca 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról”, Kapitány Gábor (KDNP) módosító javaslattal élt, mely szerint addig, amíg a régészeti múzeumban az egyesület – amelynek a tevékenységét amúgy tiszteli és elismeri – nem végzi el a korábban vállalt munkálatokat, ne hosszabbítsák meg a szerződést. Erre Wittinghoff Tamás polgármester válasza az volt, hogy ha nem hosszabbítják meg, birtokon kívül tényleg nem tudják elvégezni a munkálatokat, tehát szerinte ez a megkötés így értelmetlen. És arra kérte Kapitány Gábort, hogy vonja vissza a módosító javaslatát. Aki nem tette, így ezt a napirendet 11 igen, 3 tartózkodás és 1 nemmel fogadták el. (Mint kiderült, Laczik Zoltán csak félre nyomott.)

A következő napirendek ezután különböző önkormányzati tulajdonban lévő, kisebb ingatlanrészek értékesítéséről szóltak. Elsősorban olyanokról, amikor például a telek az önkormányzaté, de rajta az épület már a potenciális vevőé. Vagy amikor egy magántelken keresztül halad egy kisebb közút. Ehhez tett Kapitány Gábor ismét egy módosítót, hogy a vevő saját maga által javasoltan vállalja, hogy a most megvásárolt ingatlan öt évig nem elidegeníthető. Egy oda-vissza szócsata után Wittinghoff Tamás többször feltette a kérdést, hogy mégis ezen konkrét esetekben, amikor kisebb ingatlanrészekről van szó, ráadásul piaci áron adják oda, mire jegyezzék be ezt a továbbértékesítési tilalmat, majd szünetet rendelt el, hogy a Fidesz képviselői megvitathassák az álláspontjukat. A szünet után Kapitány Gábor visszavonta ezt a módosító javaslatát és az eredeti előterjesztéseket szavazták meg egyhangúan.

Ezen vitás pontok előtt, a 31.-nél, a frankhegyi mediációra megszavazott 2 millió forint kapcsán Löfler Dávid kért szót, aki úgy vélte, ez a mediáció felesleges, nem lehet tudni, összesen mennyibe is kerül ez a folyamat, és emlékeztetett arra, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társaság új elnöke a közmeghallgatáson kifejezetten kérte, ne mediátorokkal, hanem az önkormányzattal közvetlenül tárgyalhassanak. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a teljes frankhegyi probléma jóval túlnyúlik a víziközmű társulással való megállapodáson.

A 27. napirend volt a Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban és a Településképének védelméről szóló rendeletének módosítása . Miután az építéshatósági jogkörök úgy változtak a közelmúltban, hogy a helyi önkormányzatoknak egyetlen eszközük maradt, a szabályozás, mint Csík Edina főépítész elmondta, ebben a módosításban további szigorítások vannak, hiszen a város már nagyon beépült. Kapitány Gábor és Löfler Dávid azonban – annak ellenére, hogy mint mondták, ők is fontosnak tartják a még nagyobb zsúfoltság megakadályozását – ezt a napirendet nem szavazták meg, mert a csatolt térképen (ami a hatályos térképtárban szerepel hibásan, és mint Csík Edina mondta, ők nem módosíthatnak rajta) egy utca helytelenül szerepel.

A fentieken kívül a lakosságot érintő, fontos ügyekről határoztak még, tehát hozzászólások és vita nélkül. Az elfogadott napirendi pontok előterjesztése itt tekinthető meg:

 1. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. napirendi pont: A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása
 5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló
 6. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkaapitánysággal – lakosságorientált rendőrségi modell
 7. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a rendőrséggel ( térfigyelő szolgálat)
 8. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása
 9. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása
 10. napirendi pont: Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása
 11. napirendi pont: Holdfény Utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása
 12. napirendi pont: Az óvodai álláshelyek meghatározása a változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével
 13. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának munkaszerződésének módosítása
 14. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosítása, valamint a teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása
 15. napirendi pont: A 2019. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás
 16. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2020. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása
 17. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása
 18. napirendi pont: Az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány kérelme felhasználási- és elszámolási határidő módosítására
 19. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről
 20. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2020. évi munkatervei
 21. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására
 22. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
 23. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások elfogadása
 24. napirendi pont: Budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós terve
 25. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés XII. számú módosítása
 26. napirendi pont: Döntés a budaörsi távhőrendszer enegregikai korszerűsítésérőre kiírt KEHOP 5.3.1. pályázati többletforrás igényléséről
 27. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban és a Településképének védelméről szóló rendeletének módosítása
 28. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2019. II. szakasz – pályázatok bírálata
 29. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2019. III. ütem – pályázati felhívás
 30. napirendi pont: A helyi közösségi közlekedés 2020-tól történő biztosításáról szóló pályázat kiírása
 31. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása
 32. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 3148 hrsz, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény faházainak használatáról
 33. napirendi pont: Városháza étterem, büfé hasznosítása
 34. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly Király utca 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés hosszabbításáról és székhelyhasználatról
 35. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, 8388 helyrajzi számú, természetben a Koszorú u. 87. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott határozat módosítására
 36. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról
 37. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanok egyes részeinek értékesítéséről
 38. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 11354 helyrajzi számú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m² nagyságú területének pályázat útján történő értékesítéséről
 39. napirendi pont: Döntés a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítvány székhelyhasználati kérelméről
 40. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 3816 helyrajzi számú, Moha u. 4/A szám alatti telekingatlan értékesítéséről
 41. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 819 helyrajzi számú, Széles u. 66. szám alatti telekingatlan értékesítéséről
 42. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Buszvégállomás két helyiségének bérbeadására kiírt pályázatok elbírálásáról
 43. napirendi pont: Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása
 44. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlan Budaörsi Református Egyházközség által történő használatáról
 45. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról
 46. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról
 47. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról
 48. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj
 49. napirendi pont: Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele
 50. napirendi pont: Tájékoztató közbeszerzési eljárásról – szoftver licenszek beszerzése
 51. napirendi pont: A 161/2019.(X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása
 52. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve
 53. napirendi pont: Tájékoztató a városháza épületét kivitelező Középületépítő Zrt. “f.a.” peres eljárásával kapcsolatban
 54. napirendi pont: A polgármester 2019. évi második félévi jutalma
 55. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Munkácsy utcában található, 3851/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés)
 56. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálása (zárt ülés)
 57. napirendi pont: Címzetes Igazgatói cím odaítélése (zárt ülés)
 58. napirendi pont: Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt ülés)
 59. napirendi pont: Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 60. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása, többletforrás biztosítása a Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai és vizesblokk átépítése tárgyú építési munka megvalósításához (zárt ülés)
 61. napirendi pont: Meghívó
 62. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának határidő módosításáról
 63. napirendi pont: Sürgősségi:Budaörsi vízellátó – víziközművek 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervfelújítási és pótlási terv módosítása
 64. napirendi pont: Sürgősségi:Döntés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2020. évre vonatkozó felújítási terv jóváhagyásáról
 65. napirendi pont: Sürgősségi:Javaslat szándéknyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához
 66. napirendi pont: Sürgősségi indítvány: Döntés a Budaörs, 3148 hrsz-ú, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény 2. számú faház emeleti helyiségének bérbe adásáról
 67. napirendi pont: Módosítás a „Döntés a Budaörs, 11354 helyrajzi számú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m² nagyságú területének pályázat útján történő értékesítéséről” című előterjesztéshez

A testületi ülés az előző ülésen megválasztott területi részönkormányzatok tagjaink eskütételével kezdődött. Majd következtek a napirendek előtti hozzászólások. Löfler Dávid azt tudakolta, hogy a Tarzíciusz egyesület (ő az egyesületet nem nevezte meg, hanem úgy fogalmazott, hogy az az egyesület, mely korábban az adventi programokat szervezte – a szerk.)  idén miért nem kapta meg 5 millió forint támogatást az önkormányzattól. Wittinghoff Tamás azt válaszolta, hogy azért, mert az önkormányzat nem támogathat olyan civilszervezetet, melynek elnöke képviselő, és idén ez a helyzet állt elő. Mint mondta, a plébános úrnak felajánlották más úton a támogatást, de nem élt a lehetőséggel.

A további napirend előtti hozzászólásokban a képviselők egyéni körzetükben a lakosság által jelzett kisebb-nagyobb problémákat jelezték. Így azt, hogy a helyi kisbusz menetideje igazodjon a Farkasréti úton az új fizikoterápia nyitvatartásához. Hogy az Esze Tamás utcában napok óta nincs közvilágítás. Hogy a Szabadság út – Szüret utca és Ibolya utca kereszteződéshez lámpa kell.  Lesz, ,ár megkérték a közútkezelő engedélyét – válaszolta Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető. Kisebb gond van az Őszibarack utcában, törés és útszűkület – forgalmi korlátozással fognak rajta segíteni. Ahogy az Alsóhatár út megnövekedett forgalmán is, ami a szervizútba bekötés következménye. A Szép utca és a Maros kör sarkán is visszateszik az eltűnt KRESZ táblát. Az Árvácska utcában is megkísérlik havazás esetén a kisgéppel a hóeltakarítást, de a főutak előnyt élveznek. Illetve a Kővirgá utcában is meglesz a kért kátyúzás.

Még mindig napirendek előtt Wittinghoff Tamás arra kérte a Fideszt, hogy a jelöljenek delegáltakat a szakbizottságokba, és ezzel pont került az alakuló ülésen kialakult vita végére.(Erről ITT és ITT és ITT írtunk.)

Majd a polgármester felolvasott egy rövid részt az Európa Tanács Monitoring Bizottságának jelentéséből, mely egyebek között a magyar jogállamiságot és önkormányzatiságot bírálja, és Budaörsöt nevesíti az úgynevezett szolidaritási járulék címén (tavaly 2,1milliárd forint) a saját bevételből való állami elvonás kapcsán, mely jogellenes.