Hobbikert bérelhető az önkormányzattól

0
1708

Pályázatot hirdet a budaörsi önkormányzat a Kőhalom és Zengő utca találkozásánál egy 956 nm területű, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására.

Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 170/2017. (XI.06.) TFVB számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Kőhalom és Zengő utca találkozásánál lévő 8991/1 helyrajzi számú, 956 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata 1 éves határozott időtartamra hobbikert céljából bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező Budaörs, Kőhalom és Zengő utca találkozásánál lévő 8991/1 helyrajzi számú, „kivett hétvégi ház és udvar” megnevezésű, 956 m2 területű ingatlant.

 Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Budaörs egyik legszebb részén, a Frankhegyen található. Az ingatlan a Kőhalom és Zengő utca felől, aszfaltos úton egyaránt megközelíthető, körbekerített, rendezett terület, egy felújításra szoruló kis házzal.

Az ingatlanon közmű nincs.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott, 1 éves időtartamra szól. A felmondási idő rendes felmondás esetén 1 hónap, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondás.

Folytatni kívánt tevékenység:

Az önkormányzat hobbikert céljára kívánja bérbe adni az ingatlant, azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani és a növényvédelmi előírások betartásával állagmegóvásáról gondoskodni.

A bérleti díj:

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni. A havi bérleti díj minimális mértéke: 8.500,- Ft + ÁFA /  hó

Óvadék:

Az óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 A pályázat elbírálása:

 A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempontok:

  • az ajánlott bérleti díj összege

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám
  • a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (füvesítés, növénytermesztés)
  • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
  • a pályázó által ajánlott bérleti díj összege

A pályázat benyújtásának határideje:         2018. január 31. szerda 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál (2040 Budaörs, Szabadság út 134. 226-os szoba).

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 8991/1 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

Az ajánlatokat határidőig személyesen lehet leadni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

A pályázaton kizárólag magánszemély vehet részt.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Városépítési Irodájának Vagyongazdálkodási Osztálya a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.

A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljeskörű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Abban az esetben, ha az önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán a 06/23-447-860-as telefonszámon lehet kérni.

Budaörs, 2017. november

Forrás: budaörs.hu