Először ülésezett idén a képviselő-testület

0
726

Az elsősorban a bizottságok megalakítása érdekében összehívott testületi ülésen tegnap délelőtt többek között elfogadták Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testületének 2020-as munkatervét, egy védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázatot, döntöttek a Szabad Városok Szövetségéhez való csatlakozásról és persze beiktatták a külsős bizottsági tagokat.

A képviselő-testület tizennégy fővel volt jelen (és határozatképes), Kapitány Gábor (KDNP) előre jelezte távollétét. A napirend előtt Wittinghoff Tamás polgármester megemlítette a budaörsi egynapos sebészet hibáját, illetve az akörül felkavart botrányokat, mellyel  az utóbbi időben az országos sajtó is foglalkozott. Leszögezte, az önkormányzatnak nincs jogköre az egynapos sebészethez, sem fenntartója, sem a működtetője, de azért a város felelősséggel tartozik lakóiért, így természetes, hogy érdeklődik a fejlemények iránt az illetékes felügyeleti szerv, az Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály vezetőjénél, dr. Katona Ildikótól, ahonnan megerősítették, hogy a vizsgálat előtt nem adhatnak információt, mert folyamatban lévő hatósági eljárásról ügyfélnek nem minősülő szervnek, személynek nem adhat tájékoztatást. A levélből megtudható, hogy az Érdi Járási Hivatal a budaörsi egynapos sebészet szakmai működésével kapcsolatban eljárást indított 2020. január 23-án, de mindez nem érinti az önkormányzati feladatellátás szempontjából lényeges egészségügyi alapellátási feladatokat, a szakrendelői működést, azaz a lakosság részére területi ellátási kötelezettséggel nyújtott közszolgáltatások az Egészségügyi Központban továbbra is zavartalanok. Egyébként a műtéteket végző doktornő negatív statisztikája jóval az európai átlag alatt van, hiszen tizenöt év alatt megközelítőleg tízezer szemműtétet végzett és eddig csak két esetben lépett fel komplikáció, ami csak a 0,02%-a az összes munkájának.

Napirend előtti hozzászólások között szólalt fel dr. Czuczor Gergely (Fidesz), aki azt nehezményezte, hogy az önkormányzat nem ajánlott föl azonnali segítséget az egynapos sebészet károsultjainak, illetve azt, hogy az Egészségügyi Központ nem kereste meg azonnal az érintetteket. Szerinte annyiból van köze az önkormányzatnak az ügyhöz, hogy a tulajdonát képezi az Egészségügyi Központ épülete. Wittinghoff Tamás válaszában elmondta, az orvos feladata az utógondozás, nem pedig a gazdasági osztályé, az pedig maradéktalanul megvalósult, hiszen a műtétet végző orvoshoz mentek vissza a betegek kontrollra. Az önkormányzat segítő szerepével kapcsolatban elmondta, az Egészségügyi Központ az, ami minden anyagi konzekvenciát és minden szakmai felelősséget vállalnak és mindent megtesznek a betegek érdekében, mert ez annak kötelezettsége. Az pedig, hogy kinek a tulajdona az ingatlan, nem befolyásolja a felelősségvállalást, mert csakis a bérlő felelőssége, hogy mit csinál a bérleményben.

Tóth Ferenc (BFE) a jegyzőhöz intézte kérdéseit: körzetéből többen fordultak hozzá azzal a panasszal, hogy vannak a körzetben, akik hulladékkal fűtenek és bár a Budakeszi Járási Hivatalban már jelezték a problémájukat, nem történt intézkedés, mit tud tenni az önkormányzat? A másik probléma, hogy az autópálya kamaraerdei oldalán olyan fényreklám van, ami erős villódzásával zavarja az autópálya innenső oldalán lakók nyugalmát, és erre milyen megoldás kínálkozhat? Dr. Bocsi István jegyző elmondta, mindkét esetben megegyezéses megoldást lát hatásosnak, fényszennyezés ügyében a tulajdonossal való egyeztetést, a hulladékkal fűtők esetében pedig a rendkívüli szociális segítséget megfelelő tüzifa biztosításával.

Stift Nándor (BFE) jelezte, hogy a Herman iskolánál több köztéri lámpa nem világít, ezen kívül a Lévai utca 31. lépcsőjének betonelemei mozognak, így balesetveszélyes. Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszában közölte, jelezni fogják az ELMŰ-nél a problémát, a lépcső ügyében pedig a balesetveszély mihamarabbi elhárításán fognak munkálkodni.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) azért kért szót, hogy a szemműtétek egyik károsultja felszólalhasson az ülésen, amire ugyan a működési szabályzat szerint nincs lehetőség, de a polgármester kivételt tett, hogy később ne érje az a vád, hogy nem adott szót az érintetteknek. A beteg elmondta, hogy bár a baktériumok pártsemlegesek, ő és több betegtársa csatornaszagot éreztek az intézményben, illetve szakadt lábzsákot kapott, valamint egy műtős asszisztenst elvittek vérvételre. A doktornő mellett azonban ő is kiállt. És bár nem tartja magát fideszesnek, szerinte a kormánypárti lapok igazat írtak. Wittinghoff Tamás válaszában elmondta, ami egy műtét során a műtőben történik, az az orvos felelőssége. De az, hogy a már sterilizált műtőket nem használják és betegek százai várnak műtétjeikre, ahhoz a politikai botránykeltésnek sok köze van.

Ezt követően a polgármester elmondta a két ülés közötti időszak főbb eseményeit, majd közel egy óra elteltével sor került a napirendi pontok tárgyalására. Az első hat napirendet tizennégy igen szavazattal elfogadta a testület. Az 1. napirendi pontban Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását fogadták el, melyre azért volt szükség, hogy a bizottságok összetételére és létszámára vonatkozó rendelkezések oly módon változzanak, hogy lehetővé váljék a kompenzációs listán mandátumot szerző további képviselők, valamint nem képviselő tagok bizottságokba történő megválasztása is. A 2. napirend a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szólt, amely egyes osztályok elnevezését és tevékenységi körének leírását érintette, valamint kibővült a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések lehetősége. Részben az utóbbihoz kapcsolódik a 3. napirendben, melyben egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról döntöttek, a hivatali időn kívül, illetve a külső helyszínek az okai a változásoknak. A 4. napirendi pontnál külön szavaztak a Budaörsi Fidesz Csoport javaslatáról, mely szerint a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba tagként szeretné Löfler Dávidot, és külön szavazták meg a képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló határozat módosítást, mely szerint a testület bizottságainak megváltozik a személyi összetétele, s ennek megfelelően megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait. Ennél a pontnál a külsős bizottsági tagok letették esküjüket is.

Az 5. napirendben arról szavaztak, hogy dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonya szűnjön meg, mert nem teljesítette a vagyonnyilatkozatra vonatkozó kötelességeit a megadott határidőig. A 6. napirendi pontban az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába delegált tagról döntöttek, aki abban az esetben képviseli a delegált tagot, Wittinghoff Tamást, illetve helyettesét, Biró Gyulát, ha ők mindketten akadályoztatva vannak a tanácsban való részvétel esetén. Ez a személy Laczik Zoltán képviselő (BFE) lett.

A 7. napirendi pontnál, ami Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről szóló határozat volt, Löfler Dávid felszólalásában megemlítette benyújtott javaslatát, melyben az évi egy helyett minimum két közmeghallgatást érez indokoltnak annak érdekében, hogy ha valaki az egyikre nem tud elmenni, ne egy egész évet kelljen várnia ahhoz, hogy részt vehessen közmeghallgatáson. Wittinghoff Tamás azzal indokolta az elutasítást, hogy a lakosság heti szinten felkeresheti a polgármesteri hivatalt vagy a jegyzőt. Végül 12 igen szavazattal fogadta el a testület a munkatervet, Czuczor Gergely és Löfler Dávid nem szavazta meg.

A 8. napirendi pontban védőnői álláshely betöltésére kiírandó pályázatról, a 9. napirend a budaörsi vízellátó – víziközművek 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv felújítására és pótlására vonatkozott, mindkettőt egyhangúlag elfogadta a testület.

A 10. és 12. napirendben a Porsche Ingatlankezelő Kft. melletti 1101 négyzetméter területű ingatlan értékesítéséről, illetve a Kassai utca 75. sz. alatti ingatlan sorsára kiírt pályázat eredményéről határoztak 12 szavazattal, a fideszes képviselők mindkét esetben tartózkodtak. A 11. napirendi pontban a városháza étterem, büfé bérbeadására kiírt pályázatokat bírálták el. A legnagyobb bérleti díjat kínáló BetLux Food Bt. nyerte el, 5 éves időtartamra. A 13. (a Budaörsi Teniszcentrum Zrt. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatásának ügyében), a 14. (a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása) és a 15. napirendet (a Herman iskola Írisz Alapítványának kérelme a támogatási összeg felhasználásának és elszámolási határidejének módosítására)  egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.

A zárt ülések előtti utolsó napirendi pont (16.), a Szabad Városok Szövetségéhez való csatlakozásról szóló döntés váltotta ki a legnagyobb vitát a képviselők között, mely olyan mértékű volt, hogy ismét szóba kerültek a kommunizmus fogalmának különböző magyarázatai is. Löfler Dávid kérdezte, mit lehet tudni erről a szövetségről s milyen kötelezettségekkel jár. A polgármester rövid távollétében Vágó Csaba kabinetvezető elmagyarázta, hogy ez olyan települések közötti szövetség, ahol az október 13-i választások során az ellenzék nyert, többek között a főváros is beletartozik, és a közös ügyek mentén történő együttműködések a célja. A döntést a képviselő-testület 11 szavazattal elfogadta, Löfler Dávid és Czuczor Gergely nem, Kisberk Balázs pedig tartózkodott.

Az ülés végén zárt ülésen tárgyalták bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyok meghosszabbítását, méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálását és egy cég tartozásának megfizetése ügyében történő megállapodást.