“Budaörsön senki nem fázhat és nem fagyhat meg…”

0
1656

Ülésezett a budaörsi szociális kerekasztal

Budaörsön senki nem fázhat és nem fagyhat meg azért, mert nincs tüzelője – ezt foglalta határozatba is a Szociális Kerekasztal  2017 november 21-én tartotta ülésén.  Napirenden szerepelt továbbá a Szociális Szolgáltatási Koncepció időarányos teljesítése. A kerekasztal tagjai a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői,a budaörsi Idősek Tanácsának elnöke , helyi civil szervezetek illetve az önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött szolgáltatók és természetesen Kövesdi Gabriella, az önkormányzat szociális és egészségügyi irodájának a vezetője. Őt kértük meg az alábbi összefoglaló megírására. Napirend volt még a téli időszakra történő felkészülés, és az önkormányzat 37 család részére biztosít tüzelőt illetve pénzbeli támogatást tüzelő valamint kályha vásárlásra.

  1. 2016. évben elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció időarányos áttekintése, eredményei, további feladatai

Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióját Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete először 56/2004. (III.19.) ÖKT. számú határozatával fogadta el. A koncepciót a Képviselő-testület 2016. május 25-én felülvizsgálta.

A koncepció tartalmazza különösen

  1. a)a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
  2. b)az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
  3. c)a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
  4. d)az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy a településen élők számára minél teljesebb körben nyújtson szociális ellátásokat és szolgáltatásokat, a szociális biztonsághoz való jog érvényre juttatása érdekében az igényekhez igazodva, a lakóhelyhez legközelebb magas színvonalú, ugyanakkor könnyen hozzáférhető és átjárható szociális ellátórendszert biztosítson.

A koncepcióban megfogalmazott célokat, fejlesztéseket (2018-ig), és az eddig elért eredményeket az alábbi táblázat mutatja:

Célcsoportok Megfogalmazott célok, fejlesztések Elért eredmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősellátás

Idősek Otthona bővítése. A tervezés megtörtént, a kivitelező közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra.
Idősek klubjának felújítása (Clementis L. u. 20.).  
A digitális esélyegyenlőségi program továbbfejlesztése. A digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásokról szóló helyi rendelet módosításra került, az okos telefonok és az egyéb digitális eszközök használatát is tanítják a Telekuckóban.
Idősek közbiztonságának növelése. Rendőrségi bűnmegelőzési tájékoztatók időseknek.
Idősek, fogyatékkal élők lakásának akadálymentesítése. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló helyi rendelet módosításra került, emelkedtek a jövedelemhatárok.
Idősügyi koncepció elkészítése. Folyamatban van.
Senior akadémia működtetése. Jókai Mór Művelődési Központ szervezésében működik.
 

 

 

 

 

Családsegítés és gyermekjóléti ellátás

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ működtetése mellett meg kell vizsgálni, hogy a társult települések mely szociális ellátások továbbfejlesztésében illetve új szolgáltatások bevezetésében működhetnek együtt. Folyamatban van.
A gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltésére közösségi programok szervezése. Folyamatos.
A gyermek és fiatalkorú bűnmegelőzés érdekében további hatékony bűnmegelőzési programok szervezése. Prevenciós Munkacsoportot létrehoztuk.
Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ részére akadálymentes épület biztosítása. Folyamatban van.
 

 

 

 

 

Gyermekek napközbeni ellátása

A nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a bölcsődei gondozás térítésmentesen biztosítása. Megvalósult.
A 2017. január elsejétől megszűnő családi napközik esetében szükséges igényfelmérést végezni és megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a gyermekek napközbeni ellátása milyen módon támogatható a nők munkaerőpiacra történő zökkenőmentes visszatérése érdekében. Bölcsődei férőhelyek, szolgáltatások biztosítottak
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális ellátás

A szegénység és a leszakadás ellen folyamatosan felülvizsgáljuk a helyi szociális rendelet feltételeit és azt a támogatásra szoruló budaörsi polgárok szükségleteihez igazítjuk. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet módosítottuk, bevezetésre került a méltányossági támogatás
A helyi szociális ellátórendszer színvonalának megőrzése, és a változó igényekhez igazítása.  
Továbbra is fenntartani a közoktatási pályázatokat.  
A lakhatási válság kezelésére fenntartani a rászoruló családok részére nyújtható lakhatási és lakásállag javítást segítő támogatásokat. Megvalósult
A hátrányos helyzetű személyek, családok érdekében a pozitív diszkrimináció formáinak alkalmazása által az életminőségük folyamatos javítása, jó gyakorlatok vizsgálatával új megoldások keresése fontos küldetésünk kell, hogy legyen. A fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátásáról való gondoskodás érdekében szükséges fenntartani az ezeket biztosító ellátási szerződéseket. Az ellátási szerződéseket fenntartjuk.
A hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű családok iskolás, középiskolás gyermekeik étkeztetésének átvállalása annak érdekében, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott táplálkozása anyagi nehézségek esetén is biztosított legyen. A szünidei gyermekétkeztetést nem csak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítja az önkormányzat, hanem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülő gyermekek számára is.
 

 

 

Foglalkoztatás

Közfoglalkoztatás biztosítása, megszervezése és az abban résztvevők segítése az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Minden évben nyújtunk be pályázatot, a Polgármesteri Hivatal alkalmazza a résztvevőket.
A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításában együttműködés a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával. A diákmunkára minden évben közfoglalkoztatási pályázatot nyújtunk be.
 

Egészség megőrzése

Szűrőprogramok szervezésének folytatása és a rászoruló gyermekek részére a HPV elleni védőoltás biztosítása. A HPV oltás állam által biztosított, mammográfia szűrést támogatjuk.

 

Kötelező és önként vállalt feladatok Budaörs Város Önkormányzata a törvényekben előírt kötelező feladatain túl jelentős számú önként vállalt feladattal gondoskodik a városban élők szociális biztonságáról. Az önkormányzat továbbra is jelentős számú önként vállalt feladatot teljesít (táblázat).

 

Az önkormányzat továbbra is magas színvonalon biztosítja a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását, sok színű ellátórendszert működtet. A város által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények jó tárgyi és személyi feltételek között, kifejezetten magas szakmai színvonalon működnek, számos nem kötelező szolgáltatást biztosítanak.

Az elmúlt években elvégzett bővítés mind a bölcsődei, mind az óvodai ellátásban megoldotta a férőhely-problémákat, így a családi napközik megszűnése is zökkenőmentesen történt.

A szociális bérlakások felújítása folyamatos, a pénzbeli és természetbeni ellátásokat változatlanul biztosítja az önkormányzat a rászorulók részére.

A Képviselő-testület módosította a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendeletében a lakás-átalakítási támogatás, új nevén lakás akadálymentesítési támogatás jogosultsági feltételeit. Megemelte a jövedelemhatárokat, így nagyobb számban tudja az önkormányzat segíteni az idősek, mozgáskorlátozott személyek lakásának akadálymentesítését.

Az önkormányzat 2017. évben elnyerte a „Humanitárius Település” és a „Gyermekbarát Település” címet.

  1. A szociális ellátórendszer téli időszakra történő felkészülése.

Az önkormányzat pénzbeli (települési lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, méltányossági települési támogatás) és természetbeni (szociális tűzifa támogatás) támogatások nyújtásával segíti a személyeket, családokat a téli időszakban.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja – ellátási szerződés alapján – Budaörsön a hajléktalan személyek ellátását. A téli időszakban azon hajléktalan személyek részére, akik az utcát választják takarót, izofóliát, agrofóliát vagy ponyvát, gyertyát, téli ruhaneműt, elemlámpát adnak.

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ és a Rendőrség is a téli hónapokban fokozott figyelmet fordít az idős, egyedülélő emberekre.

Az önkormányzat a honlapon felhívást tesz közzé a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében.

A szociális étkezésben részesülőket naponta látogatja az ételszállító illetve a gondozó. Szükség esetén jelzést adnak a szociális ellátó rendszernek, ha valaki fűtési gondokkal küzd.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat
Önkormányzat    
Szemétszállítás támogatása   X
Települési támogatás X  
Életkezdési kiegészítő támogatás   X
Gyermekétkezési térítési díj-kedvezmény   X
Köztemetés X  
Lakbértámogatás   X
Születési támogatás   X
Gondozási támogatás   X
Mammográfiai vizsgálat   X
Digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás   X
Idősek kedvezményes üdülése   X
Idősek karácsonya támogatása   X
Gyermekek karácsonyi támogatása   X
Védőoltások támogatása   X
Babaköszöntő csomag   X
Lisztérzékenység szűrővizsgálat   X
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás X  
Támogató szolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   X
Fogyatékosok nappali ellátása X  
Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Gyermekvédő Egyesület) X  
Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása   X
Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása   X
Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)   X
Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)   X
Szociális Szolgáltatás (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) X  
Oktatási pályázatok   X
Peter Cerny Alapítvány „a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása   X
Lakáscélú szociális támogatás   X
Közműfejlesztési támogatás   X
Polgármesteri Hivatal    
Szűrővizsgálatok   X
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hozzá kapcsolódó pénzbeli ellátás X