Budaörsi civil szervezetek 2019. évi támogatására pályázati felhívás

0
611

Meghirdetés dátuma: 2019. február 27.

Pályázat benyújtási időszak: 2019. február 27 – 2019. március 22.

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2019. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.
A pályázati felhívás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvénnyel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetében valamint a 37/2011.(III.22.) Korm. rendletben foglaltakkal összhangban kerül kiírásra.

1. Pályázat célja:
A városban működő civil szervezetek által az alapcél szerint megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, szabadidős és közösségépítő programok, kulturális, művészeti, sport, ifjúsági rendezvények támogatása. A civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Kizárólag az alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg és forrása: 25.000.000 Ft Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.
3. Pályázat benyújtására jogosultak:
Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2018. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek. Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.
4. Nem nyújthatnak be pályázatot:
 magánszemélyek
 gazdasági társaságok,
 biztosító egyesületek
 szakszervezetek
 pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek
 közalapítványok
 egyházak
 civil társaságok, társulások és szövetkezetek
 nem budaörsi székhelyű szervezetek (kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el)

5. Pályázatból kizárt azon civil szervezet (érvénytelenségi okok):
 amely az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből közvetlen támogatásban részesül
 amely 2018 évi azonos célú önkormányzati támogatásával a támogatási szerződésben foglaltakat megszegve nem számolt el.
 amelynek lejárt köztartozása van illetve felszámolási eljárás, törlés alatt áll
 amely, a megelőző lezárt évben a TAO tv. alapján 3.000.000 Ft feletti támogatásban részesült
 amelyet 2018.12.01-ig nem vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés)
 amely az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősül.
 amely nem minősül átlátható szervezetnek
 amely nem szerepel az Országos Bíróság Hivatal által vezetett országos névjegyzék nyilvántartásában.
 amelynek nincs www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes (mérleget és eredmény kimutatást magába foglaló) a pályázó adatait tartalmazó, aláírt és scannelt vagy az OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/ elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.
 amely a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát.
 amely a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat
 amely nem budaörsi bejegyzett székhelyű (kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el)
 amely nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát.

6. Támogatás és saját forrás mértéke:
Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás: 1.000.000 Ft.
Ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum: 100.000 Ft
Kiíró a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás alsó határa: 50.000 Ft.
A pályázat benyújtásához Pályázónak legalább 20% önrészt/ saját forrást szükséges vállalni!
A saját forrást a pályázónak igazolnia szükséges nyilatkozat formájában és az elszámolásban is be kell mutatnia.

7. Támogatási időszak és a támogatás formája
A pályázat 2019. március 1. és 2020. február 15. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást.
A pályázni és támogatást kapni csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet, illetve csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el az elszámolásban.

 • 8. Támogatható/ nem támogatható tevékenységek, költségségek és kiadások:
  – Működési költségek: iroda – terembérlet, szakértői díjak, banki költségek, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, tagdíjak, nevezési díjak, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.
  – Rendezvények, programok, tevékenységekhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, kis értékű tárgyi eszközök (100.000 Ft alatt) beszerzése, szállás- , – utazási- költségek, tábor, kirándulás,
  – étkezési/ vendéglátási költség az összes támogatás max.10%-ának mértékéig- kivéve, ha kifejezetten vendéglátásra vonatkozik a pályázat.
  Nem támogatható kiadások:
  – visszaigényelhető előzetesen felszámított Áfa. ( Áfa visszaigénylésre jogosult szervezet költségvetésében és elszámolásában csak az Áfa nélküli- nettó összeget szerepeltethet!)
  – nem a szervezet nevén lévő mobiltelefon – kártya feltöltése,
  – külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok – kivéve: oktatási intézmények diákjai részére tanulmányút.
  – a szervezet tevékenységi körében nem szereplő pályázati programok.
  – dohányárú és alkohol, adók, jogkövetkezmények (bírságok, büntetések)
  – személyi jellegű kifizetés: szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíj, jutalom,
  A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!
  9. Pályázat benyújtásának módja:
  A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokon lehet benyújtani.
  A pályázatot és annak mellékleteinek 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban és 1 példányát elektronikus formában (egységes szerkezetbe- 1 dokumentumba scannelve aláírva e-mailen beküldve [email protected] ) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára.
  Pályázati űrlapok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetnél (304. iroda), Budaörs, Szabadság út 134., illetve letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.budaors.hu

A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi – pályázati útmutatóban részletezett- dokumentumokat:
1. Szervezet tevékenységének rövid leírását
2. Pályázat tárgyát képező tevékenység / program (programok) részletes leírását.
3. Kitöltött pályázati űrlapokat (1-2-3-4.sz. melléklet)
4. Igazolás az utolsó üzleti évről szóló beszámoló bírósági letétbe helyezéséről, amennyiben az OBH nyilvántartásában nem látható ez.
5. Nyilatkozatok (átláthatóság, közpénz, összeférhetetlenség, adatkezelési)
6. Szervezet alapszabályát/ alapító okiratát
7. Közgyűlésének / taggyűlésének jegyzőkönyv-másolata

10. Hiánypótlás
Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 5 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 3 napig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget a pályázat formai okok miatt kizárásra kerül.
11. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 17.
Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.
A döntéshozó a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a támogatást illetve dönthet úgy, hogy nem támogatja a pályázatot.
A Bizottság az elbírálás során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– program részletes bemutatása,
– városi lakosság érdekeinek szolgálata
– város kulturális/ társadalmi életének tovább gazdagítása, színesítése
– széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi csoportok, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása, bekapcsolása
– huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális/ társadalmi értéket hoznak létre
– rendezvény újszerű, innovatív megközelítése/megvalósítása
– együttműködés más civil szervezettek,
– egyéb pályázati források igénybevétele, benyújtott NEA pályázat
– költségtakarékos és hatékony tervezés
– önrész mértéke
A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (e-mailen) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
12. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:
A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel  kapott összeg rendeltetésszerűfelhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2020. február 28-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a civil szervezet nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval.
E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani. Támogatott saját hatáskörben egy-egy pályázati célhoz rendelt támogatás 10%-át a támogatott programok között átcsoportosíthatja, melyet beszámolójában indokolni szükséges.
Támogatási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben Támogatott előzetes írásbeli kérelmére és Támogató írásbeli engedélye esetén van lehetőség.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati útmutató és a Pályázati adatlapok, melyek letölthetők a www.budaors.hu oldalról illetve igényelhetők a fenti elérhetőségek egyikén.

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázatot és annak mellékleteinek 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban és 1 példányát elektronikus formában (egységes szerkezetbe- 1 dokumentumba scannelve aláírva e-mailen) kell beküldeni.
A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2019. MÁRCIUS 22.

A pályázatot kitöltve a következő címre kell küldeni/ leadni:
Budaörsi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet
Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző (III/em. 304. iroda)
2040 Budaörs, Szabadság út 134.; elektronikusan a [email protected] címre kell beküldeni.

 1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2019 évre

Budaörs Város Önkormányzatához

 

Alapadatok

Civil szervezet neve:……………………………….………………………………

Székhelye:……………………………………………………………………………………

Bírósági nyilvántartási száma:………………………………….………………………….

Elérhetőségek : telefonszám: ………………………………………………………

                        e-mail cím: (kötelező megadni!) …………………………………………

                           honlap: ………………………………………………………………

Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve:…………………………………….

A civil szervezet számlavezető bankja……………………………………..

Bankszámlaszáma…………………………………………………………………………..

Adószáma:……………………………………………………………..

Az egyesület (aktív) tagsága……………………….fő

 

A 2019. évi igényelt önkormányzati támogatás összesen: ………………………Ft

Tervezett önrész, saját forrás összege: ………..…………………………Ft.

Más helyre is pályázik/pályázott valamelyik programmal?           igen                nem

Ha igen, hová, melyik programmal és milyen összeggel:………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kapott-e valamelyik programhoz más helyről is támogatást?    Igen                nem

Ha igen, melyikhez, honnan és mennyit:……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Nyilatkozat

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ 2 pontja alapján

 

Alulírott pályázó az alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy

 1. a támogatási igényben/ pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.
 2. a civil szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
 3. költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezem
 4. megfelelek az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek.
 5. tevékenységemnek megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem

 

 

 

                                                                       …………………………………..

                                                           Képviselő / pályázó aláírása / bélyegző

 

 1. 2. sz. melléklet

Költségvetési lap

 

PROGRAM MEGNEVEZÉSE: ………………………………………………………………

Kiadási jogcímek

A tervezett összes költség (Ft) A Képviselő-testülettől, ill.  KMIS Bizottságtól igényelt támogatási összeg (Ft)
1.) Személyi jellegű kiadások    
     
2.) TB-járulék    
3.) Dologi kiadások tételesen felsorolva (pl: útiköltség, szállás, program megrendezésének költsége, tiszteletdíj, csoportos étkezés, reprezentáció- vendéglátás szállítás, kis értékű tárgyi eszközök, amelyek beszerzése a feladatok megvalósításához szükséges, reklám stb.)
     
     
     
     
     
     
     
4.) Működési költségek felsorolása ( banki költség, könyvelői díj, irodaszer, nyomtatvány, telefon, internet, bérleti díj, nevezési díj, tagdíj, postaköltség, stb…
     
     
     
     
     
     
5.) Mindösszesen költségek

 

   
6.) Saját forrás ( tagdíjak, 1%, egyéni befizetések, bevétek stb.)  
7.) Megpályázott összeg:

 

   

Budaörs, 2019 …………………….

 

                                                                                         ……………………………….

                                                                                                     Pályázó aláírása

 

 1. sz. melléklet

 

PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ

a költségvetési lapok összesítése

Cím:

A tervezett programok rövid megnevezése illetve a működési költség 

A program hány budaörsit érint Tervezett kiadás Tervezett bevétel, saját forrás Igényelt támogatás
 

Működési költség

       
–                
–                
–                
–                
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Összesen:        

 

Budaörs, 2019. ………………….

                                                                      

……………………………  

Pályázó aláírása

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

 

nyilatkozat saját forrás /önerő rendelkezésre állásáról

 

„Budaörs Város Önkormányzat –Civil szervezetek pályázata 2019.”

című pályázathoz

 

 

 

 

Alulírott …………………..…………………….…….……., civil szervezet – pályázó/ szervezet törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás/ önerő az általam képviselt szervezet rendelkezésére áll.

(Önerő: a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania- a pályázati kiírás szerint 20%)

 

A rendelkezésre álló önerő összege: …………………………………. Ft.

Önerő összetétele: ……………………………………………………………………………………………………….

 

Budaörs, 2019…………………………

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                 

Pályázó aláírása