Beszámolónk a tegnapi képviselő-testületi ülésről

0
1388
SONY DSC

November 15-én ülésezett a budaörsi képviselő-testület.

SONY DSC

Kezdjük időrendben, a napirend előtti hozzászólásokkal! 

Dr. Bakó Krisztina (BFE) gyors tájékoztatást kért a műszaki ügyosztálytól, hogy mi történik a Kisfaludy utcában, mert a lakók nem kaptak erről tájékoztatást. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a Fővárosi Vízművek víznyomócső rekonstrukciója zajlik. Az útszakasz tavasszal majd a szennyvízcsatorna miatt kerül felbontásra, amelyet a nyár folyamán kerül majd befejezésre. Simándi Szelim (BFE) a Halom utca megújulásával kapcsolatban tett fel kérdéseket. Mikorra fejezik be az útépítést, illetve a lakossági igényekből mi valósult meg? Lőrincz Mihály biztosított róla, hogy már csak az aszfaltozás van hátra. A lakosság kérését igyekeztek megvalósítani, így a kétirányú, keskeny utcában, ahol lehetett, alacsony szegélyt építettek, de a vizesárkok miatt volt, ahol magas szegélyt kellett kialakítani. Az olyan igényt azonban, melyben egy adott ingatlan tulajdonosa a szemközti ingatlan elé kért a maga számára parkolóhely kialakítást, az illetékesek nem tudták akceptálni. Kisfalvi Péter (BFE) jelezte a műszaki ügyosztály felé, hogy a Kismartoni utcában az egyik vízóra akna fedele megrongálódott. Ő meghegesztette, ideiglenesen tart valameddig, de annál szakszerűbb javítás szükséges. Császárné Kollár Tímea (Jobbik) a Tulipán utcánál lévő irodaház autókijárója veszélyességére hívta fel a figyelmet, ahová homorú tükör kihelyezése volna szükséges, a kérdés az, hogy ez melyik tulajdonos feladata lenne? A járda az önkormányzathoz, a közeli buszmegálló a BKV-hoz, az úttest a Közúthoz, az épület pedig magántulajdonban van. A képviselő asszony felemlítette a múlt héten történt plakátrongálás esetét: „Rákosi Mátyás szelleme lebeg a Bretzfeld utca felett.” Wittinghoff Tamás polgármester még kiegészítette a történetet, miszerint kiderült, hogy a kormányhivatal megrendelésére, határozat alapján jártak el a plakátrongálók. Bíró Gyula (BFE) a Nádasdűlő sétányon lévő játszótér kivilágítatlanságát jelezte, melyet az ELMŰ másfél éve elmulaszt megoldani. Stift Nándor (BFE) jelezte, hogy a lakótelepi Közösségi Háznál kidőlt lámpaoszlop van egy hónapja, továbbá szeretné, ha a Patkó utcai óvodánál valamifajta forgalomcsillapító eszköz segítené elő az úttesten való áthaladást. Lőrincz Mihály ezekre azt válaszolta, hogy a kidőlt kandeláber nem balesetveszélyes, de természetesen ezt meg fogják oldani, az átkelőhely kialakítását azonban az idén már nem végzik el a megszorítások miatt, majd a jövő évi költségvetésbe kerülhet bele.

Ezeknél a pontoknál alakult ki párbeszéd

A 2018. évi költségvetési koncepciót tárgyalta az 1. napirendi pont, amihez Császárné Kollár Tímea (Jobbik) hiányolta a városháza hivatalaira vonatkozó megszorításokat. Löfler Dávid (Fidesz) pedig az iparűzési adóbevételek csökkenését nem értette. Wittinghoff Tamás ironikusan megjegyezte, hogy lehet az, hogy kevesebb iparűzési adó jött be, ha úgy dübörög a magyar gazdaság, ahogy azt a kormány reklámozza. Másrészt ellenőrizni kell az adóirodának, hogy mennyi iparűzési adó érkezett már be, s mennyi nem – tette hozzá.

A 4. napirendi pontnál az adótárgyú rendeletek módosítása kapcsán Wittinghoff Tamás elmondta, hogy ha a BFE képviselőin múlna, akkor arra törekednének, hogy a helyi adókat csökkentsék, de mivel idén 500 millió forintos lyukat ütött a költségvetésben a 2,1 milliárd forintos elvonás – és a jövő évben is ez várható -, ezért a hivatalnak a kiadásokat csökkentenie, a bevételeket pedig növelnie kell. 150 négyzetméter alatti ingatlan esetében az itt élőket lakhatással kapcsolatban nem terhelik adók, ez eddig is így volt. Csak a gazdálkodó szervezeteket érinti az adóemelés, és ezen belül is igyekeztek megvizsgálni, milyen területen alkalmazzák, hogy minél szélesebb kört, minél minimálisabban érintsen a változás. Reményeik szerint nem fogja olyan mértékben terhelni a gazdálkodó szervezeteket, hogy az veszélyeztetné működésüket. És az iparűzési adó kulcsának 1,8-ról 1,9 százalékra emelése még így is alatta marad a régiós átlagnál illetve a törvényileg megengedett 2 százaléknál. Minden szervezetet tájékoztatni fognak az adóemelés okáról, és arról, hogy ez csak addig lesz, amíg fennáll ez a helyzet. Hangsúlyozni fogják, hogy mindez nem az önkormányzat hibája, hanem „egy ócska politikai bosszú” – fogalmazott élesen a polgármester. Wittinghoff Tamás biztosított mindenkit arról is, hogy a lakosság ebből az egészségügyi és szociális ellátás terén nem fog változást érezni. A két fideszes képviselő nem szavazta meg az adótárgyú változtatásokat, ezért nekik ennyit mondott: „Remélem, a két nemmel szavazó nagyon aktívan fog részt venni abban, hogy ezt az adót eltörölhessük, és az önkormányzat visszakapja saját bevételeit, ekkor van értelme a nem szavazatuknak.”

A 29. napirendi pontnál, a Latinovits Színház számára pótelőirányzat biztosításával kapcsolatban Császárné Kollár Tímea a hozzászólásában megemlítette, hogy az előző színházvezetés ideje alatt történt elbocsátások miatt az önkormányzatnak 18 millió forintot kellett kifizetnie bírósági döntések alapján, és várhatóan ez az összeg még növekedni fog. Azt javasolta, vizsgálják meg, hogy ki hibázott ebben és milyen mértékben felelős ezért. Ő ezért nem szavazta meg ezt a pótelőirányzatot, mert ez az ügy tisztázatlan. Löfler Dávid véleménye szerint ez nem befolyásolhatja ezt a döntést, mert a jelenlegi színházvezetés nem tehet erről. Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető tájékoztatott, hogy több munkaügyi per is folyamatban van az ügyben, és van köztük olyan, ahol a felperes igénye az önkormányzattal szemben igen eltúlzott, ráadásul a város közszereplőinek némelyike tanúskodik az önkormányzat ellen és ilyen körülmények között nehéz megvédeni az álláspontjukat.

A 34. napirendi pontnál, az Érdi Tankerületi Központ 5 évre szóló fejlesztési koncepciójának véleményezését szavazták meg, mert a koncepcióban hibákat fedeztek fel. Azonban elsősorban a tankerületi központ vezetőjének levele az, ami aggodalomra ad okot, hiszen abban az áll hogy jelenleg nincs olyan jogszabályi kötelezettség arra, hogy az intézményfejlesztési tervet a tankerületi központ külső szereplővel egyeztesse. Sárközi Márta szerint tehát a települések, amelyek létrehozták az intézményeket, külső szereplők. „A jogszabályi környezet nem ír elő formális jóváhagyásra irányuló kezdeményezéseket az intézményfejlesztési tervvel kapcsolatban, ezért az észrevételeiket ne bizottsági, és képviselő testületi határozatok formájában fogalmazzák meg.” A polgármester szerint a legmegdöbbentőbb, hogy egyáltalán képesek ilyet leírni, hiszen semmiféle szerv nem írhatja elő, hogy egy önkormányzat milyen módon fogalmazza meg az álláspontját. Ehhez Becz György (BFE) is hozzászólt, mert a tervezetben valótlan állítás, hogy az érdi gimnázium országosan, míg az Illyés gimnázium „csak” megyei szinten lenne jó iskola, és ez megkérdőjelezi a tankerületi központ szakmai hozzáértését. Császárné Kollár Tímea is kifejezte fölháborodását, továbbá megalázónak érzi a tervezetet, és szerinte nagyon rossz dolgokat sejtet a jövőre vonatkozóan.

Végül a képviselő testület meghallgatta Soltész Anikót, aki a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői posztjára pályázik, és erről az önkormányzat  véleményt küldhet a tankerület központnak.

Időrendi sorrendben az elfogadott határozatokról:

A harmadik napirendben elfogadta a testület a 2017. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. Egyidejűleg céltartalékba helyezett 400 millió forintnyi beruházási és felújítási feladatot. 

Ezt követően módosították a 2017. évi költségvetési rendeletet, átvezetve a korábbi döntések pénzügyi hatásait.

Rendeletet alkotott a képviselő-testület az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének rendjéről, így többek között POS-terminál biztosításáról az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez.

 Pontosították a képviselők a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló önkormányzati rendelet szövegét, hogy az összhangba kerüljön a magasabb szintű törvényi szabályozással.

Szintén a rendelet szövegének pontosítása miatt volt szükség az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására.

 A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával változtak a jövedelemhatárok, így bővül az igénybevevők köre, de a támogatások felhasználásának ellenőrizhetőségét is szabályozták.

Pontosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint az ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet.

 Módosították a nem közműves háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet. A testület fenntartja a BTG Nonprofit Kft-vel a közszolgáltatási szerződést. Egyúttal felkérik a BTG-t, hogy kössön szerződést a nem közműves háztartási szennyvíz begyűjtésére az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-vel.

Elfogadták a FŐTÁV Zrt. ingyenes ajánlatát a Budaörs távhőszolgáltatására vonatkozó auditra.

Meghosszabbították az együttműködési megállapodást a Budaörsi Rendőrkapitánysággal, amelynek keretében jövőre is 7,7 millió forintos pénzügyi támogatást ad az önkormányzat a lakosságorientált rendőrségi modell megvalósításához.

Jóváhagyta a képviselő-testület Budaörs Településfejlesztési Koncepcióját (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), valamint az ezeket megalapozó vizsgálatot.

Ugyancsak megszavazták a Frankhegyen lévő Tűzkőhegyi utca fejlesztésére vonatkozó cselekvési programot. 

Elfogadták a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 4. függelékének módosításait.

Megalkotta a testület Budaörs város közfelelősségi stratégiáját. Az úttörő kezdeményezés a cégvilágban már jól ismert társadalmi felelősségvállalást ülteti át az önkormányzati szférára.

A „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című kiírásra Budaörs is kidolgozza és benyújtja támogatási kérelmét – döntött a testület.

Két évvel meghosszabbították a Budaörs területén közlekedő helyi buszjáratok (288, 289) közszolgáltatási szerződését. A módosítás nyomán azonban nem változik sem a menetrend sem a szolgáltatás ára.

Meghatározták a víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának mértékét 2018-ra. Az utólagos bekötések ára megegyezik majd az előző évivel és módosították a budaörsi víziközművek 2017-2031. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervét.

Nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat a Lévai utcában álló, volt transzformátorállomás épületének hasznosítására – döntöttek a képviselők.

A testület több ingatlan eladásáról is döntött. Értékesíteni kívánják a Bogár utcában lévő területet, a Beregszászi, a Virág, a Kőszírt, és a Domb utcákban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

Módosították egy, a Kamaraerdei utcában lévő ingatlan bérleti szerződését, mert az ott élő rendőrtiszt beosztása megváltozott.

Megszavazták a Latinovits Színház pótelőirányzat kérelmét, amelyre folyamatban lévő munkaügyi perek miatt volt szükség.

A testület megszavazta, hogy az önkormányzat által támogatott komplex mammográfiai vizsgálatokat férfiakra is kiterjesszék. Egyre nő ugyanis a férfiak körében is a mellrákos esetek száma.

A testület döntése értelmében változnak az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzethatárai.

Meghosszabbították az együttműködési megállapodást a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal, amely alapján a budaörsiek kedvezményesen vehetik igénybe az ott nyújtott szolgáltatásokat.

Véleményezte a testület az Érdi Tankerületi Központ 2017–2022-re vonatkozó Fejlesztési Koncepcióját. A dokumentumot többen is kritizálták, mert számos tartalmi és ténybeli tévedés van benne. Wittinghoff Tamás sérelmezte, hogy a tankerület vezetője olyan külső szereplőnek nevezte az önkormányzatot, amelynek a véleménye érdemben nem is befolyásolja a döntéseket. Ezért feleslegesnek ítélte, hogy bizottságok, illetve a testület véleményezze az anyagot. A polgármester szerint szomorú, hogy az autonómiával rendelkező önkormányzat részére a KLIK akarja meghatározni, hogy milyen formában döntsön. Miközben, ha kicsit is ismernék az önkormányzati rendszert, akkor tudnák, hogy a bizottságokon és a testületen kívül más nem is véleményezhet egy ilyen szakmai anyagot.

Véleményezési jogával élve támogatta a testület, hogy 5 évre ismét Tóth Krisztinát nevezzék ki a Kesjár Csaba Általános Iskola intézményvezetőjévé.

A képviselők egyhangúan támogatták, hogy Regényi Jánost az önkormányzat saját halottjának tekintse és méltó eltemetésének költségeit viselje. 

Módosították az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodást, ezzel hozzájárulva, hogy Szigetszentmiklós is csatlakozzon a társuláshoz.

Felkérte a testület a polgármestert egy Budakeszivel közös turisztikai pályázat részleteinek egyeztetésére. 

A véleményezési jogának gyakorlása részeként meghallgatta a testület Soltész Anikót, aki a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói posztjára pályázik. A képviselő-testület eddigi gyakorlatának megfelelően a nevelőtestület és a szülői közösség véleményét fogja támogatni. 

Lakatos György, a Budaörsi Tanoda vezetője, Bukta Ágnes, a BSC teniszese és Kovács Sándor a BSC cselgáncs szakosztályának edzője kapták ma meg a budaörsi önkormányzat elismerését, amit ünnepi ülés keretében Wittinghoff Tamás polgármester adott át.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here