Az óvodai és iskolai beiratkozások elé (1. rész)

0
1037

Az iskolai beiratkozás időpontja 2017. április 20-án csütörtök és 21-én péntek 8-19 óráig, az óvodai április 24-én hétfőn és 25-én kedden 7,30-18 óráig lesz az idén. Az óvodás gyerekek felvételéről május 8-a után tájékoztatják a szülőket. Ehhez kapcsolódó sorozatunkban először az önkormányzati oktatási szakember, továbbá a gyermekorvos és védőnő szemszögéből néhány fontos információ.

A hatályos sza­bá­lyo­zás ér­tel­mében, a kis­gyermek a har­madik életévének betöltését követően – amennyiben elérte az óvodába járáshoz szükséges fejlettséget – óvodai nevelésben köteles részt venni. Erről a házi gyermekorvos ad igazolást. A gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig, melyben az 5. életévét betölti, a szülő kérésére, a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a jegyző felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.

A gyermek, abban az esztendőben, amelyben betölti 5. életévét, szeptember 1-jétől köteles négy órát óvodai nevelésben részt venni. Tehát ezeket a gyermekeket 2017. szeptember 1-jétől, a nevelési év kezdetétől, a szülő köteles óvodába beíratni.

 A városi óvodákba az általános iskolai beíratást követően, április utolsó hetében (hétfői és keddi napon) lehet beíratni a gyermekeket, melyről hirdetmény útján tájékoztatjuk az érintetteket. Fontos tudni, hogy az óvodai nevelési év szeptemberben kezdődik, a kiscsoportosoknál a beszoktatással. Az óvodákhoz körzetek tartoznak. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Kérjük, figyeljenek arra is, hogy gyermekük is be legyen jelentve a család lakcímére! Amennyiben a lakás a család ideiglenes otthona, a tartózkodás igazolását szükséges bemutatni. (pl. tartózkodási engedély, ideiglenes lakcímbejelentő)

 Az óvodai jelentkezéskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata;

– személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő, gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája;

– orvosi igazolás a gyermek fejlettségéről.

 Az óvodai jelentkezésekről részletes tájékoztatást az óvodákban kifüggesztett hirdetményből, illetve személyesen szerezhetnek.

 Tekintettel, arra, hogy az óvodákban a felvehető gyermeklétszám korlátozott – csoportonként maximum 25 fő, ami a helyiség méretétől függően kevesebb is lehet –, ezért nem minden esetben tudják az óvodák a felvételi igényeket kielégíteni.

A Képviselő-testület a 59/2015. (III. 25.) számú ÖKT határozatával elfogadta az óvodai felvétel eljárásrendjét, mely alapján az óvodai felvétel során figyelembe veendő szempontok javasolt sorrendje a következő:

– körzetes lakcím, életvitelszerű ott tartózkodás, a születési dátumot figyelembe véve

– budaörsi lakcím, életvitelszerű ott tartózkodás, a születési dátumot figyelembe véve

– szülők munkahelye

– egyéb szempont

A döntés meghozatalánál egyéb szempontként előny jelenthet, ha a gyermek:

mindkét szülője dolgozik, s a gyermek járt bölcsődébe;

idősebb testvére az adott intézménybe jár;

szociális körülményei ezt indokolják;

a 3. életévét az adott év május 31. napja előtt tölti be.

Kérjük a kedves szülőket, idejében ellenőrizzék, hogy gyermekük is be van-e jelentve a tényleges lakóhelyükre, mert az óvoda csak a népesség-nyilvántartóban szereplő közös lakcímet veheti figyelembe. A felvételi eljárásban az életvitelszerű budaörsi tartózkodás valamennyi óvoda esetében vizsgálható.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely a fentieket is figyelembe véve, javaslatot tesz a felvételre. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a tavaszi jelentkezéskor minden hely betöltésre kerül, így csak egy-két esetben van mód arra, hogy egy kisgyermek a későbbi hónapokban kerüljön be egy óvodai csoportba. Óvodáink átlagosan 100-110 %-os feltöltöttséggel működnek.

Az óvodai jelentkezések időpontja a város
valamennyi önkormányzati óvodájában:

2017. április 24. (hétfő) 7:30-18:00

2017. április 25. (kedd) 7:30-18:00

A gyermek felvételéről és csoportba sorolásáról az óvoda vezetője dönt. A Kedves Szülők bízhatnak benne, hogy az óvodák vezetői körültekintően járnak el, amikor a gyermekük felvételéről döntenek.

 A döntést követően az óvodák „Hirdetmény” formájában tájékoztatják a szülőket a felvételről, a beiratkozás időpontjáról és minden további tudnivalóról. A helyhiány miatt elutasított gyermekek szülei határozat formájában írásbeli tájékoztatást kapnak. A döntés ellen a szülő felülbírálati kérelemmel élhet, melyet Budaörs Város jegyzőjéhez címezve, az óvodában kell leadni, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A felülbírálati kérelemben javasoljuk az alábbiak szerepeltetését:

a gyermek adatai;

a szülők elérhetősége;

az elutasító óvoda feltüntetése, valamint

hogy milyen okokra hivatkozva kérik a döntés megváltoztatását, illetve

az egyéb méltánylandó okok felsorolása.

A jegyző döntéséről 30 napon belül, ha férőhelybővítésre vonatkozó döntés szükséges, a Képviselő-testület ez irányú döntését követően, értesíti a szülőt.

Budaörs hagyományosan német nemzetiségi múltú település. Önkormányzatunk fontosnak tartja a német nemzetiséghez tartozók nyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzését, ápolását elősegítő óvodai nevelését, melyhez a szülőknek jelentkezéskor az óvodákban található nyilatkozatot szükséges kitölteniük. A jogszabályoknak megfelelően, szülők írásban benyújtott kérelme alapján négy óvodánkban tudjuk a német nemzetiségi óvodai nevelés feltételeit biztosítani. Ezek: Budaörsi Csicsergő Óvoda, Budaörsi Csillagfürt Óvoda, Budaörsi Vackor Óvoda és Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda.

Az óvodai jelentkezéssel, a körzetekkel kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak az óvodák, valamint a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Köznevelési Osztálya. (Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., I. emelet 140-141. Telefon: 23 447-851 és 23 447-852, e-mail: [email protected], illetve [email protected])

Minden óvodába lépőnek és szüleinek sikeres és boldog óvodás éveket kívánok:

Karsainé Kovács Judit

városháza osztályvezető

 Csillagfürt óvoda 2

Az iskola-egészségügyi tevékenység keretein belül (bár az elnevezés nem erre enged következtetni) Budaörs házi gyermek szakorvosai és védőnői rendszeresen ügyelnek gyermekeik egészséges fejlődésére.

Az óvodákban eltöltött három vagy négy év folyamán a „kicsik” nagyon sok mozgástevékenységüket és értelmi-érzelmi életüket érintő változáson esnek át, melyek kihatással vannak mozgásrendszerükre és érzékszerveikre. Ezek a változások gyakran csak a szakértői szem számára láthatóak és nem mindig pozitív jellegűek.

Először is: mi a feltétele egészségügyi szempontból annak, hogy a gyermek óvodai beíratása megtörténhessen?

A házi gyermek szakorvos a kicsi fejlődésmenetének ismeretében megállapítja, hogy „óvodaérett” és erről kiállítja az igazolást. A kiadott igazolást a szülőknek le kell adni abban az intézményben, amelybe be szeretnék íratni a gyermeküket. Többnyire 3 éves koruk betöltésekor kerül erre sor, így a beszoktatás időszaka előtt már megkapják a 3 éves korban kötelező védőoltást is.

A beiratkozás után az óvodákba járó gyermekekről „Egészségügyi törzslap”-ot vezetünk, melybe bekerülnek a szűrővizsgálatok során észlelt eltérések, javaslatok, már ismert betegségek és védőoltások. Ez a dokumentáció elkíséri a gondozottakat középiskolás koruk végéig, tehát évről évre láthatóak a jó és rosszirányú változások is.

A kötelező szűrővizsgálatokon kívül a védőnői szolgálat feladatai közé tartozik a tisztasági vizsgálat is, ami a fejtetvesség előfordulásának rendszeres ellenőrzését és a kezelés hatékonyságának ellenőrzését jelenti.

Az óvodai időszakban minden évben megvizsgálunk minden kisgyermeket. A szűrővizsgálat kiterjed a bőr, a vázizomrendszer (kiemelten figyelve a gerinc és a lábboltozat állapotára), a tüdő és légzésszervek, a keringési rendszer, a hallás – látás szerveinek és a húgy-ivarrendszernek a vizsgálatára, valamint a szájüreg, garat vizsgálatára. Az idegrendszer és az anyagcsere-rendszer is megfigyelés alatt áll természetesen, különös tekintettel a magatartási zavarokra és beszédhibákra.

A gyermekek fogazatának változásait az ifjúsági fogászat szakemberei követik figyelemmel, endszeres fogászati szűrővizsgálatok keretein belül.

Látványos és objektív számokkal kifejezhető a gyermekek súly –és hosszfejlődése. Ezeknek az adatoknak a rögzítése is évről évre megtörténik, mégpedig azért, hogy mielőbb kiderüljön, ha egy kis gondozottunk hízásra hajlamos, vagy éppen alultáplált. Mindkét esetben akad tennivalónk, hogy a gyermek egyenletes fejlődését a családdal együttműködve biztosítani tudjuk.

Hallásvizsgálatot minden évben szűrő audiométerrel végzünk az óvodába járó összes gyermeknél.

Az óvoda utolsó évében a beiskolázás előtt álló gyermekeknél mindez kibővül a látás mérhető vizsgálatával. Ugyancsak ebben az évben vizsgáljuk a gyermekek színlátását is, ami döntő fontosságú lehet a későbbiekben a most még nagyon távolinak tűnő pályaválasztásnál.

A gyermekek az óvodás időszak alatt óvodai keretek között nem részesülnek kötelező védőoltásban, a 6 éves korban kötelező oltást a házi gyermekorvos egészséges tanácsadásán kapják meg.

Az előbb leírt úgynevezett „beiskolázási vizsgálat” megtörténte után kaphatják meg a szülők a házi gyermekorvosuktól az „Iskolaérett„ igazolást, amely belépő a soron következő oktatási intézménybe : az Iskolába.

 

Dr. Márkus György gyermekorvos

Dr. Pálláné Sándor Edina Ügyvezető védőnő

(Forrás: a budaörsi önkormányzat Mesevár című tájékoztató kiadványa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here