Az iskolakezdéshez igényelhető támogatásokról

0
899

Az iskolakezdés sok családnak jelent nagy anyagi megterhelést, így ebben az időszakban minden forint számít. A budaörsi önkormányzat szociális és egészségügyi irodavezetője, Kövesdi Gabriella kérésünkre összegyűjtötte, hogy városunkban milyen támogatásokat lehet igényelni.

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (gyermekvédelmi támogatás)

Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

Gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2017. évben 71 250 Ft).

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 • az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek,
 • a természetbeni támogatásnak,
 • külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (tankönyvtámogatás, védendő fogyasztó, fiatalok életkezdési támogatása)

igénybevételére.

A támogatásra jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át (2017. évben: 39 900 Ft),
 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a nagykorúvá vált gyermek

– nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

– felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

 • az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2017. évben: 37 050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdésében meghatározott értéket.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges az igénylő és családtagjai jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 1. a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 2. b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű (6000 Ft) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a Gyvt. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

 1. a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 2. b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű (6500 Ft) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 27. § (1) bekezdés alapján a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése által biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkeztetési díjkedvezményt kell biztosítani,

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,
 2. b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
 3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2017. évben: 57 000 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

A helyi rendelet 27. § (2) bekezdése alapján amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át (2017. évben 48 450 Ft),
 2. b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (2017. évben: 57 000 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs

a gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult.

A jövedelem és vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmére és vagyonára.

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező terjesztheti elő a Hivatalnál.

A kérelemnyomtatványok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy a Szociális és Egészségügyi Irodán beszerezhetőek, valamint a www.budaors.hu honlapról letölthetőek.

Ösztöndíj pályázat:

https://budaorsinaplo.hu/onkormanyzati-osztondij-diakoknak